ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*coordinate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coordinate, -coordinate-

*coordinate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordinate (adj.) ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
coordinate (vi.) ทำงานไปพร้อมกัน See also: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน, ทำงานไปด้วยกัน
coordinate (vt.) ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
coordinate (vt.) ทำให้ประสานกัน See also: ทำให้สอดคล้องกัน Syn. harmonize, correlate
coordinate (n.) บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
coordinate (adj.) ระดับเดียวกัน See also: เท่ากัน Syn. equal, coequal
coordinate (n.) ระยะพิกัด
coordinate with (phrv.) เข้ากันกับ See also: ประสานกับ
coordinated (adj.) เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน Syn. made even
coordinates (n.) เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
incoordinate (adj.) ซึ่งไม่ประสานกัน See also: ซึ่งไม่ร่วมมือกัน, ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน Ops. coordinate
uncoordinated (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, graceless, ungraceful, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate
English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
metrical coordinatesพิกัดอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projective coordinateพิกัดเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinateจุดรวม [การแพทย์]
Coordinatesโคออร์ดิเนต [การแพทย์]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสานงาน (v.) coordinate See also: integrate, bring together, systematize, harmonize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My radio reports a major coordinated attack.{\cHFFFFFF}My radio reports a major coordinated attack.
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.ฉันจะขอแนะนำให้ดร. ดรัมลิน ประสานความพยายามถอดรหัส
Some puny, little uncoordinated... can´t-make-the-football-team- so-l´ll-pick-on-third-graders- and-steal-their-lunch-money... punk, jerk-off bully... that one day wakes up and realizes he´s nothing.ไอ้ขี้แงเพื่อนไม่รับ เข้าทีมฟุตบอลไม่ได้ ไอ้อนุบาล3 กุ๊ยขี้ขโมยหน้าโง่ไร้สติ
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1
You know, you can also color-coordinate these funders.รู้มั้ย สามารถเลือกสีได้
They could be some kind of... some kind of landmark, visual mapping system so they could navigate, coordinate... makes sense.ว่ามันเป็นรูปแบบของ เครื่องหมายบางอย่าง คล้ายแผนที่ นำทางพวกมัน
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่
Merely pointing out that, uh, if they coordinated their coal-shoveling technique, they could maximize our speed.ผมแค่ไปบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนวิธี ตักถ่านหิน รถไฟจะแล่นเร็วกว่านี้
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก
I had two responsibilities - to coordinate logistical operationsฉันมีหน้าที่อยู่ 2 อย่างค่ะ อย่างแรกคือ ประสานงานในการส่งกำลังบำรุง

*coordinate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 解析几何 / 解析幾何] analytic geometry; coordinate geometry
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 解析几何学 / 解析幾何學] analytic geometry; coordinate geometry
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
内在坐标[nèi zài zuò biāo, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 内在坐标 / 內在座標] intrinsic coordinates (geom.)
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, 协调 / 協調] to coordinate; to harmonize; negotiation
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 协调世界时 / 協調世界時] Coordinated Universal Time (UTC)
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 坐标 / 座標] coordinate (geom.); also written 座標|座标
座标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 座标 / 座標] coordinate (geom.); also written 座標|坐标
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 坐标空间 / 座標空間] coordinate space
坐标系[zuò biāo xì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, 坐标系 / 座標系] coordinate system (geom.)
座标轴[zuò biāo zhóu, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄡˊ, 座标轴 / 座標軸] coordinate axis
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, 参照系 / 參照系] frame of reference; coordinate frame (math.)
横坐标[héng zuò biāo, ㄏㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 横坐标 / 橫座標] horizontal coordinate; abscissa
横线[héng xiàn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 横线 / 橫線] horizontal line; horizontal coordinate line
坐标法[zuò biāo fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄈㄚˇ, 坐标法 / 座標法] method of coordinates (geom.)
正半轴[zhèng bàn zhóu, ㄓㄥˋ ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ, 正半轴 / 正半軸] positive semi-axis (in coordinate geometry)
纵坐标[zòng zuò biāo, ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 纵坐标 / 縱座標] vertical coordinate; ordinate
纵线[zòng xiàn, ㄗㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 纵线 / 縱線] vertical line; vertical coordinate line
直角坐标[zhí jiǎo zuò biāo, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 直角坐标 / 直角座標] rectangular coordinates
极坐标系[jí zuò biāo xì, ㄐㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, 极坐标系 / 極座標系] system of polar coordinates

*coordinate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリフ座標系[グリフざひょうけい, gurifu zahyoukei] (n) {comp} glyph coordinate system
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] (n) {comp} page coordinate system
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] (n) {comp} world coordinate
ワールド座標系[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] (n) {comp} virtual device coordinates; VDC
円柱座標[えんちゅうざひょう, enchuuzahyou] (n) cylindrical coordinates
協調介入[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system
座標幾何学[ざひょうきかがく, zahyoukikagaku] (n) {math} (See 解析幾何学) coordinate geometry
曲線座標[きょくせんざひょう, kyokusenzahyou] (n) curvilinear coordinates
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] (n) polar coordinates
球座標[きゅうざひょう, kyuuzahyou] (n) spherical coordinates
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes)
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
赤道座標[せきどうざひょう, sekidouzahyou] (n) equatorial coordinates
銀河座標[ぎんがざひょう, gingazahyou] (n) galactic coordinates
黄道座標[こうどうざひょう, koudouzahyou] (n) ecliptic coordinates
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain
利用者座標[りようしゃざひょう, riyoushazahyou] user coordinate
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing
座標[ざひょう, zahyou] coordinate
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics
座標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation
座標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics
座標格子[ざひょうこうし, zahyoukoushi] coordinate grid
座標点[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point
座標系[ざひょうけい, zahyoukei] coordinate system
座標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address
線図形処理[せんずけいしょり, senzukeishori] coordinate graphics, line graphics
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC

*coordinate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
แกนพิกัด[n. exp.] (kaēn phikat) EN: axes of coordinates FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize FR: harmoniser ; accorder ; rimer
โคออร์ดิเนต[n.] (khø-ødinēt) EN: coordinate FR: coordonnée [f]
ไม่ประสานกัน[adj.] (mai prasān ) EN: uncoordinated FR:
นำมาประสานกัน[v. exp.] (nam mā pras) EN: coordinate FR:
นำแผนงานมาประสานกัน[v. exp.] (nam phaēn-n) EN: coordinate plans FR:
นโยบายร่วมกัน[n. exp.] (nayōbāi rua) EN: coordinated policy FR:
พิกัด[n.] (phikat) EN: coordinate ; coordinates FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดฉาก[n. exp.] (phikat chāk) EN: rectangular coordinates FR:
พิกัดเฉียง[n. exp.] (phikat chīe) EN: oblique coordinates FR:
พิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (phikat choē) EN: polar coordinate FR: coordonnées polaires [f]
พิกัดเชิงภาพฉาย[n. exp.] (phikat choē) EN: projective coordinate FR:
พิกัดเชิงพื้นที่[n. exp.] (phikat choē) EN: areal coordinates FR:
พิกัดอิงระยะทาง[n. exp.] (phikat ing ) EN: metrical coordinates FR:
พิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phikat Khāt) EN: Cartesian coordinates FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
พิกัดภูมิศาสตร์[n. exp.] (phikat phūm) EN: geographic coordinates FR: coordonnées géographiques [fpl]
พิกัดทรงกลม[n. exp.] (phikat song) EN: spherical coordinates FR: coordonnées sphériques [fpl]
พิกัดทรงกระบอก[n. exp.] (phikat song) EN: cylindrical coordinates ; cylindrical polar coordinates FR: coordonnées cylindriques
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-n) EN: coordinator FR: coordinateur [m]
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together FR: harmoniser ; coordonner
ประสานงาน[v.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate (with) ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานงานกัน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ระบบแกนมุมฉาก[n. exp.] (rabop kaēn ) EN: rectangular coordinate system FR:
ระบบพิกัด[n. exp.] (rabop phika) EN: coordinate system FR: système de coordonnées [m]
ระบบพิกัดฉาก[n. exp.] (rabop phika) EN: rectangular coordinate system FR:
ระบบพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (rabop phika) EN: polar coordinate system FR:
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (rabop phika) EN: Cartesian coordinate system FR: système d'axes cartésiens [m]
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์[n. exp.] (rabop phika) EN: geographic coordinate system FR: système de coordonnées géographiques [m]
เรขาคณิตวิเคราะห์[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: analytic geometry ; analytical geometry ; coordinate geometry FR: géométrie analytique [f]
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
เวลามาตรฐาน[n. exp.] (wēlā māttra) EN: standard time ; Universal Time (UT) ; Coordinated Universal Time (UTC) FR:
เวลาสากลเชิงพิกัด[n. exp.] (wēlā sākon ) EN: Coordinated Universal Time (UTC) FR:

*coordinate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates
Koordinatensystem {n} [math.]coordinate system
Ordinatenwert {m} [math.]y-coordinate
Punkt {m} [math.] | Punkte im Koordinatensystempoint | points in the system of coordinates
Abszissenwert {m}x-coordinate
Beiordnung {f}coordinateness
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *coordinate*
Back to top