ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correlate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correlate*, -correlate-

correlate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correlate (adj.) ซึ่งมีลักษณะร่วมกัน See also: โดยสัมพันธ์กัน
correlate (vt.) มีความสัมพันธ์ร่วมกัน Syn. connect, relate
correlate (vi.) มีความสัมพันธ์ร่วมกัน
correlate (n.) สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
correlate with (phrv.) สัมพันธ์กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
English-Thai: Nontri Dictionary
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correlateเทียบสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keywords in his essay responses correlate to 98% of the subliminal images in the exam.คำสำคัญ ในความเรียงของเขาสัมพันธ์... กับภาพในข้อสอบถึง 98 เปอร์เซ็นต์
The tattoos correlate to faces on a wall next to the body,รอยสักสัมพันธ์กับใบหน้า บนผนังติดกับศพ
Funny... it doesn't seem to correlate with any of the experimentation that's been approved by the board.ฉันเจอเธอที่เขต - เมื่อเช้าหลังจากนายออกไป - ฉันว่า อันนั้นดีกว่า
Okay, so first I assign point values, correlate to the effect of removal.โอเค อันดับแรกผมต้องแจกไพ่ เรียงลำดับให้กับขาไพ่
They have to correlate to something.มันจะต้องมีความสัมพันธ์กับบางอย่าง
And is searching for a TCP to correlate the hypertext with signature information and then...และก็กำลังหา TCP เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูล.. ด้วยข้อมูลสัญลักษณ์ จากนั้น..
It correlates to what we've already programmed on DNA conversion.มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราได้ตั้ง โปรแกรมแล้วในการแปลงดีเอ็นเอ
Each one of them correlates to one of the commandments.แต่ละข้อก็จะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน
That's because size, distance and speed can't correlate.นั่นก็เพราะขนาด ระยะ และความเร็วไม่สัมพันธ์กัน
About two years ago, we began receiving correlated intelligence regarding the illicit activities of a bank based out of Luxembourg the International Bank of Business and Credit.ซักสองปีก่อน,เราเริ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่า มีการไหลเวียนของเงินที่ไม่ปกติผ่านธนาคารนอกลักเซมเบิร์ก ธนาคารเพื่อธุรกิจและการค้ำประกันระหว่างประเทศหรือIBBC
Any story correlates with an old division mission, that bad boy pieces it together for us.เพื่อจับคู่กับอะไรก็ตาม หรือปฏิบัติการใดของดิวิชั่น เจ้านี่จะช่วยประติดประต่อ
Being able to solve a Rubik's cube directly correlates to spatial intelligence, which means that idiot jock might actually be smart.การที่จะแก้รูบิกได้ ต้องใช้ความสัมพันธ์แบบตรงและหลักการหมุนแบบซับซ้อน นั่นหมายถึงไอ้บ้าเวสท์นั่น ต้องฉลาดจริงๆ

correlate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
結び合せる[むすびあわせる, musubiawaseru] (v1,vt) to tie; to correlate
強相関電子系[きょうそうかんでんしけい, kyousoukandenshikei] (n) strongly correlated electron system

correlate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correlate
Back to top