ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coequal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coequal*, -coequal-

coequal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coequal (n.) ความเท่ากัน
coequal (adj.) ที่เท่ากัน Syn. equal, same, like
coequality (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. coordination
English-Thai: HOPE Dictionary
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coequal
Back to top