ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coordinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coordinate*, -coordinate-

coordinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordinate (adj.) ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
coordinate (vi.) ทำงานไปพร้อมกัน See also: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน, ทำงานไปด้วยกัน
coordinate (vt.) ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
coordinate (vt.) ทำให้ประสานกัน See also: ทำให้สอดคล้องกัน Syn. harmonize, correlate
coordinate (n.) บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
coordinate (adj.) ระดับเดียวกัน See also: เท่ากัน Syn. equal, coequal
coordinate (n.) ระยะพิกัด
coordinate with (phrv.) เข้ากันกับ See also: ประสานกับ
coordinated (adj.) เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน Syn. made even
coordinates (n.) เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinateจุดรวม [การแพทย์]
Coordinatesโคออร์ดิเนต [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสานงาน (v.) coordinate See also: integrate, bring together, systematize, harmonize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.ฉันจะขอแนะนำให้ดร. ดรัมลิน ประสานความพยายามถอดรหัส
Except when the value of the "X" coordinate is equal to or less than the value of one.ดี ยกเว้น เมื่อค่าของเอ็กซ์โคออดิเนทนั้น น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ 1
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก
I had two responsibilities - to coordinate logistical operationsฉันมีหน้าที่อยู่ 2 อย่างค่ะ อย่างแรกคือ ประสานงานในการส่งกำลังบำรุง
We'll coordinate from there.เราจะประสานจากทางนี้
I'm up to my ears trying to coordinate this hostage situation.ผมวุ่นเรื่องเข้าช่วยตัวประกันอยู่
He's been helping us coordinate our operation from inside, sir.เขาช่วยประสานการปฏิบัติงานกับเราจากข้างใน
That's why the virus shut us down, so we can't coordinate against their next attack, which I would bet my ridiculous government salary is coming soon.ไวรัส ก็เลยปิดระบบ เราไม่สามารถประสานการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือมันได้ และผมขอเอาเงินเดือนข้าราชการอันน้อยนิด เดิมพันได้เลยว่า ใกล้แล้ว
I'm going to coordinate rehearsal to coincide with all of our schedules.เดี๋ยวฉันจะจัดตารางซ้อมให้ ลงตัวกับตารางของทุกคนเลยนะ
And I had to coordinate 121 different radio and print interviews in five different languages.แล้งต้องติดต่อสัมภาษณ์สื่อุอีก121งาน แปลบทสัมภาษณ์ เป็น5ภาษา
I coordinate the food.นี่ ก็ฉันเป็นคนประสานงานอาหารนี่นา
Casey, you coordinate with the Air Force while Mr. Bartowski pursues his...เคสซี่, คุณประสานงานกับกองทัพอากาศ ในขณะที่คุณบาทาวสกี้

coordinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 解析几何 / 解析幾何] analytic geometry; coordinate geometry
解析几何学[jiě xī jǐ hé xué, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 解析几何学 / 解析幾何學] analytic geometry; coordinate geometry
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 坐标 / 座標] coordinate (geom.); also written 座標|座标
座标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 座标 / 座標] coordinate (geom.); also written 座標|坐标
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 坐标空间 / 座標空間] coordinate space
坐标系[zuò biāo xì, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, 坐标系 / 座標系] coordinate system (geom.)
座标轴[zuò biāo zhóu, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄡˊ, 座标轴 / 座標軸] coordinate axis
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, 参照系 / 參照系] frame of reference; coordinate frame (math.)
横线[héng xiàn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 横线 / 橫線] horizontal line; horizontal coordinate line
正半轴[zhèng bàn zhóu, ㄓㄥˋ ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ, 正半轴 / 正半軸] positive semi-axis (in coordinate geometry)
纵线[zòng xiàn, ㄗㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 纵线 / 縱線] vertical line; vertical coordinate line
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
内在坐标[nèi zài zuò biāo, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 内在坐标 / 內在座標] intrinsic coordinates (geom.)
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, 协调 / 協調] to coordinate; to harmonize; negotiation
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 协调世界时 / 協調世界時] Coordinated Universal Time (UTC)
横坐标[héng zuò biāo, ㄏㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 横坐标 / 橫座標] horizontal coordinate; abscissa
坐标法[zuò biāo fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄈㄚˇ, 坐标法 / 座標法] method of coordinates (geom.)
直角坐标[zhí jiǎo zuò biāo, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 直角坐标 / 直角座標] rectangular coordinates
极坐标系[jí zuò biāo xì, ㄐㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ, 极坐标系 / 極座標系] system of polar coordinates
纵坐标[zòng zuò biāo, ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 纵坐标 / 縱座標] vertical coordinate; ordinate

coordinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリフ座標系[グリフざひょうけい, gurifu zahyoukei] (n) {comp} glyph coordinate system
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] (n) {comp} page coordinate system
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] (n) {comp} world coordinate
ワールド座標系[ワールドざひょうけい, wa-rudo zahyoukei] (n) {comp} world coordinate system
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system
座標幾何学[ざひょうきかがく, zahyoukikagaku] (n) {math} (See 解析幾何学) coordinate geometry
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] (n) {comp} virtual device coordinates; VDC
円柱座標[えんちゅうざひょう, enchuuzahyou] (n) cylindrical coordinates
協調介入[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention
曲線座標[きょくせんざひょう, kyokusenzahyou] (n) curvilinear coordinates
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] (n) polar coordinates
球座標[きゅうざひょう, kyuuzahyou] (n) spherical coordinates
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes)
赤道座標[せきどうざひょう, sekidouzahyou] (n) equatorial coordinates
銀河座標[ぎんがざひょう, gingazahyou] (n) galactic coordinates
黄道座標[こうどうざひょう, koudouzahyou] (n) ecliptic coordinates
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain
利用者座標[りようしゃざひょう, riyoushazahyou] user coordinate
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing
座標[ざひょう, zahyou] coordinate
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics
座標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation
座標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics
座標格子[ざひょうこうし, zahyoukoushi] coordinate grid
座標点[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point
座標系[ざひょうけい, zahyoukei] coordinate system
座標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate
線図形処理[せんずけいしょり, senzukeishori] coordinate graphics, line graphics
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC

coordinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize FR: harmoniser ; accorder ; rimer
โคออร์ดิเนต[n.] (khø-ødinēt) EN: coordinate FR: coordonnée [f]
นำมาประสานกัน[v. exp.] (nam mā pras) EN: coordinate FR:
นำแผนงานมาประสานกัน[v. exp.] (nam phaēn-n) EN: coordinate plans FR:
พิกัด[n.] (phikat) EN: coordinate ; coordinates FR: coordonnée [f] ; coordonnées [fpl]
พิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (phikat choē) EN: polar coordinate FR: coordonnées polaires [f]
พิกัดเชิงภาพฉาย[n. exp.] (phikat choē) EN: projective coordinate FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together FR: harmoniser ; coordonner
ประสานงาน[v.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate (with) ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานงานกัน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ระบบแกนมุมฉาก[n. exp.] (rabop kaēn ) EN: rectangular coordinate system FR:
ระบบพิกัด[n. exp.] (rabop phika) EN: coordinate system FR: système de coordonnées [m]
ระบบพิกัดฉาก[n. exp.] (rabop phika) EN: rectangular coordinate system FR:
ระบบพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (rabop phika) EN: polar coordinate system FR:
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (rabop phika) EN: Cartesian coordinate system FR: système d'axes cartésiens [m]
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์[n. exp.] (rabop phika) EN: geographic coordinate system FR: système de coordonnées géographiques [m]
เรขาคณิตวิเคราะห์[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: analytic geometry ; analytical geometry ; coordinate geometry FR: géométrie analytique [f]
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front FR: collaborer ; coopérer
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แกนพิกัด[n. exp.] (kaēn phikat) EN: axes of coordinates FR:
ไม่ประสานกัน[adj.] (mai prasān ) EN: uncoordinated FR:
นโยบายร่วมกัน[n. exp.] (nayōbāi rua) EN: coordinated policy FR:
พิกัดฉาก[n. exp.] (phikat chāk) EN: rectangular coordinates FR:
พิกัดเฉียง[n. exp.] (phikat chīe) EN: oblique coordinates FR:
พิกัดเชิงพื้นที่[n. exp.] (phikat choē) EN: areal coordinates FR:
พิกัดอิงระยะทาง[n. exp.] (phikat ing ) EN: metrical coordinates FR:
พิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phikat Khāt) EN: Cartesian coordinates FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
พิกัดภูมิศาสตร์[n. exp.] (phikat phūm) EN: geographic coordinates FR: coordonnées géographiques [fpl]
พิกัดทรงกลม[n. exp.] (phikat song) EN: spherical coordinates FR: coordonnées sphériques [fpl]
พิกัดทรงกระบอก[n. exp.] (phikat song) EN: cylindrical coordinates ; cylindrical polar coordinates FR: coordonnées cylindriques
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-n) EN: coordinator FR: coordinateur [m]
เวลามาตรฐาน[n. exp.] (wēlā māttra) EN: standard time ; Universal Time (UT) ; Coordinated Universal Time (UTC) FR:
เวลาสากลเชิงพิกัด[n. exp.] (wēlā sākon ) EN: Coordinated Universal Time (UTC) FR:

coordinate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates
Abszissenwert {m}x-coordinate
Beiordnung {f}coordinateness
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM)
Koordinatensystem {n} [math.]coordinate system
Ordinatenwert {m} [math.]y-coordinate
Punkt {m} [math.] | Punkte im Koordinatensystempoint | points in the system of coordinates

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coordinate
Back to top