ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*comrade*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comrade, -comrade-

*comrade* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comrade (n.) เพื่อนสนิท Syn. associate, companion, intimate
comradeship (n.) ความเป็นเพื่อนสนิท Syn. fellowship, friendship
English-Thai: HOPE Dictionary
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
English-Thai: Nontri Dictionary
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลอ (n.) comrade See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย Ops. ศัตรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
Being in improper possession of a comrade's property.ทรัพย์สินของเพื่อนสนิทของ
You put their comrades in jail.คุณจับเพื่อนๆ เขาเข้าคุก
I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.ผมแค่อยากแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ในคุก
Little comrade Baby. Little baby...เด็กน้อยสหาย ทารกน้อย...
Citizens, I mean comrades, brake it up!พลเมืองฉันหมายคว- ามว่าสหายเบรกขึ้น!
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง
I'm all alone, comrade midwife.ฉันเป็นคนเดียวที่ผดุงครรภ์สหาย
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ:
Count Yusupov's pyjamas - comrades, buy the pairชุดนอนของเค้าท์ ยูซูพอฟ สหาย ซื้อไปทั้งคู่สิ
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ
In his speech, Comrade Li said...ท่านสหายหลี่เคยปราศัยไว้ว่า...

*comrade* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, 同伴] companion; comrade; fellow
[chóu, ㄔㄡˊ, 俦 / 儔] comrades; friends; companions
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, 同志] comrade; homosexual (Taiwan)
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, 战友 / 戰友] comrade-in-arms; battle companion
[bàn, ㄅㄢˋ, 伴] a partner; companion or associate; to accompany; comrade
火伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 火伴] comrades-in-arms

*comrade* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間同士[なかまどうし, nakamadoushi] (n) comrades
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P)
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P)
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P)
輩;儕[ともがら, tomogara] (n) comrade; fellow

*comrade* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่บุญ[n.] (khūbun) EN: true associate ; comrade ; companion FR:
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรสหาย[n.] (mitsahāi) EN: friends ; group of friends ; companions ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]
มิตรสหาย[n.] (mittrasahāi) EN: friends ; group of friends ; comrades FR: amis [mpl] ; camarades [mpl]
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *comrade*
Back to top