ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-comrade-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น comrade, *comrade*,

-comrade- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
Little comrade Baby. Little baby...เด็กน้อยสหาย ทารกน้อย...
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง
I'm all alone, comrade midwife.ฉันเป็นคนเดียวที่ผดุงครรภ์สหาย
In his speech, Comrade Li said...ท่านสหายหลี่เคยปราศัยไว้ว่า...
I have not studied like Comrade Chan Gong.และไม่ได้ร่ำเรียนมาเหมือนสหายเฉินกวง
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป
Mu-soon no word from Comrade KIM?มูซุน มีข่าวคราวของสหายคิมบ้างมั๊ย
We lost a great comrade but gained new ones.เราเสียสหายแท้ไปหนึ่ง แต่ก็ได้เพิ่มอีกมากมาย
We insist that you Astro comrade alone.เราขอยืนยันว่าเราจะสู้เคียงค้าง แอสโตร พรรคพวกของเรา
It's not like comrade Yoon died because of you.ยูนซองชุลไม่ได้ตายเพราะนายเป็นคนทำ
Godspeed, comrade Chenkov.พระเจ้าคุ้มครองสหายเชนคอฟ

-comrade- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P)

-comrade- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่บุญ[n.] (khūbun) EN: true associate ; comrade ; companion FR:
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -comrade-
Back to top