ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beginning*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beginning, -beginning-

*beginning* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. firstly Ops. lastly
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Ops. lastly
auspicious beginning (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, farewell address, good start
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
beginning with (phrv.) เริ่มต้นจาก Syn. start with
English-Thai: HOPE Dictionary
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นปี (n.) at the beginning of the year See also: early in the year Ops. ท้ายปี, ปลายปี
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
แต่ต้นจนจบ (adv.) from the beginning to the end
การตั้งต้น (n.) beginning
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Syn. การเริ่มแสดง Ops. การปิดฉาก
การเริ่ม (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่มต้น
การเริ่มต้น (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม
การเริ่มแสดง (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Ops. การปิดฉาก
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดแรกเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น
ช่วงต้น (n.) beginning See also: commencing, starting Syn. ตอนต้น Ops. ตอนท้าย, ตอนปลาย
ต้น (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม, ตอนแรกๆ Ops. ปลาย
ต้นมือ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ต้นเดือน (n.) beginning of month See also: first part of the month Ops. ปลายเดือน
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม Ops. ปลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her wiles are beginning' to work.ไต๋เธอเป็นจุดเริ่มต้นในการ ทำงาน
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
Right from the beginning, his own lawyer knew, and you could see it.ขวาจากจุดเริ่มต้นที่ทนายความของตัวเองรู้และคุณจะได้เห็นมัน
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}But you must make a start somewhere, and I'm convinced... {\cHFFFFFF}that dramatizing the road could be the beginning... {\cHFFFFFF}of democratic reforms in Sarkhan.
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม
The beginning of the end for the Boche.จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับบ๊ อช ฉันคิดว่าน้ำจะเปลี่ยน ฉันทำ!
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ

*beginning* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning

*beginning* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
のっけ[, nokke] (n) the very beginning
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ビギニング[, biginingu] (n) beginning
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-file label; header label; HDR
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
初学者[しょがくしゃ, shogakusha] (n) beginner; beginning student
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field
劈頭第一[へきとうだいいち, hekitoudaiichi] (n) at the outset; at the very beginning; in the first place; to begin (start) with; first and foremost
取っ掛り;取っかかり[とっかかり, tokkakari] (n) beginning; clue
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
口開け[くちあけ, kuchiake] (n) opening; broaching; beginning; first sale
名残りの雪;なごりの雪;名残の雪[なごりのゆき, nagorinoyuki] (n) (1) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation)
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work
国衙[こくが, kokuga] (n) (1) (arch) (See 国司) provincial governor's office; (2) (abbr) (See 国衙領) provincial governorate (beginning in the late Heian period)
国衙領[こくがりょう, kokugaryou] (n) provincial governorate (beginning in the late Heian period)
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t,n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P)
始めに(P);初めに[はじめに, hajimeni] (exp) to begin with (used as an introduction); first of all; in the beginning; (P)
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

*beginning* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa the) EN: from the beginning to the end FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดแรกเริ่ม[n. exp.] (jut raēkroē) EN: beginning FR:
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
จุดตั้งต้น[n. exp.] (jut tangton) EN: beginning FR:
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
คชนาม[n.] (khotchanām) EN: [first name beginning with ย,ร, ล or ว] FR:
ครั้งแรก[X] (khrang raēk) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset FR:
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
มาแต่เดิม[X] (mā taē doēm) EN: from the beginning FR:
มาแต่กำเนิด[adv.] (mā taē kamn) EN: from birth ; from the beginning FR:
หน้าปากซอย[X] (nā pāk søi) EN: at the beginning of the soi FR: à l'entrée du soi
ปากซอย[n. exp.] (pāk søi) EN: (at) the beginning of the soi FR: (à) l'entrée du soi
ปากถนน[X] (pāk thanon) EN: at the beginning of the street FR: à l'entrée de la rue
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally FR: à l'origine ; au début
ระยะแรก[adv.] (raya raēk) EN: at the beginning FR: au début
ระยะเริ่มต้น[adv.] (raya roēmto) EN: at the beginning FR:
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer

*beginning* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandanfang {m}beginning of tape
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Produktionsbeginn {m}beginning of production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beginning*
Back to top