ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bargain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bargain, -bargain-

*bargain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargain (n.) การต่อรอง See also: การเจรจา, การต่อรองราคา
bargain (n.) ข้อตกลงทางการค้า See also: สัญญาซื้อขาย
bargain (vi.) ต่อรอง See also: ต่อ, เจรจา, ต่อราคา Syn. negotiate, barter
bargain (vt.) แลกเปลี่ยน
bargain about (phrv.) ต่อรองราคาของ See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker over, haggle over
bargain away (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา
bargain away (phrv.) ยอมเสีย(บางอย่าง)เพื่อได้บางอย่างคืนมา
bargain for (phrv.) ต่อรองเรื่อง See also: ตกลงกันเรื่อง Syn. dicker for, haggle over
bargain for (phrv.) คาดหวัง Syn. calculate for, reckon for
bargain on (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน Syn. depend on
bargain over (phrv.) ต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. bargain about
bargain with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with, haggle with
bargaining (n.) การต่อรอง
drive a hard bargain (idm.) พยายามต่อรองอย่างมากหรืออย่างหนัก
in the bargain (idm.) เพิ่มเติมจาก See also: นอกจาก
into the bargain (idm.) เพิ่มเติมจาก See also: นอกจาก
more than one bargained for (sl.) มากกว่าที่คาดไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ (v.) bargain See also: haggle, negotiate, dicker, deal Syn. ต่อรอง, ต่อราคา
ต่อรอง (v.) bargain See also: bet, wager, negotiate, haggle
ต่อรองราคา (v.) bargain Syn. ต่อราคา
ต่อราคา (v.) bargain Syn. ต่อรองราคา
อำนาจต่อรอง (n.) bargaining power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I'll make a bargain with you, " she said.หล่อนพูดว่า "ฉันมีข้อแลกเปลี่ยนกับคุณ"
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน
I reckon you got a bargain, don't you?ฉันก็ทำตามที่ตกลงแล้ว ไม่ใช่รึ
Until I get back my $5,000, you're getting more than you bargained for.จนกว่าฉันจะได้เงิน $5,000 คืน, คุณ จะได้มากกว่าที่คุณต่อรองไว้
The Chief knows what it is now, and he'll only use it to bargain with.ตอนนี้หัวหน้ารู้แล้วว่ามันคืออะไร และมันเป็นสิ่งเดียวที่จะใช้ต่อรองได้.
This is the bargain you made, Elizabeth. We all did.นี่คือข้อต่อรองของลูก ของผู้หญิงทุกคน
And you can practice together now that we've made our bargain. Eh, Jan?เริ่มได้แล้วนะ พวกเราตกลงกันแล้วแล้วนี่
He made a bargain with me. He's painting you at my pleasure.เขาต่อรองกับฉัน เขาจะวาดเธอในแบบที่ฉันต้องการ
You do know you just handed me your biggest bargaining chip?คุณรู้ไหมว่า กำลังคืนสิ่งต่อรองของคุณ ?
The Declaration of Independence is not a bargaining chip.ใบประกาศอิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งต่อรอง.
You really don't understand the concept of a bargaining chip.คุณนี่ไม่เข้าใจวิธีของการต่อรองจริงๆหรือ.

*bargain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筹码[chóu mǎ, ㄔㄡˊ ㄇㄚˇ, 筹码 / 籌碼] bargaining chip
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便宜货 / 便宜貨] a bargain; cheap goods
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone

*bargain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P)
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power
バーゲン[, ba-gen] (n) bargain; (P)
バーゲンセール[, ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P)
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
交換条件[こうかんじょうけん, koukanjouken] (n,adj-no) bargaining point
交渉人[こうしょうにん, koushounin] (n) negotiator; bargainer; point man
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P)
儲け物;儲物;もうけ物[もうけもの, moukemono] (n) good bargain; a find; godsend; a steal
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart
司法取引[しほうとりひき, shihoutorihiki] (n) plea bargaining
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P)
廉価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
拾い物(P);拾いもの[ひろいもの, hiroimono] (n) (1) a find; (2) windfall; bargain; (P)
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet
樽俎折衝[そんそせっしょう, sonsosesshou] (n) diplomatic negotiations at the dinner table; diplomatic bargaining
激安[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P)
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach
貧乏くじを引く;貧乏籤を引く[びんぼうくじをひく, binboukujiwohiku] (exp,v5k) to get the short end of the stick; to get the bad end of a bargain
買い叩く;買叩く[かいたたく, kaitataku] (v5k,vt) to beat down prices; to strike a hard bargain
駆け引き(P);駆引き;掛け引き;懸引き[かけひき, kakehiki] (n) (1) bargaining; haggling; (2) tactics; strategy; (P)

*bargain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøn) EN: bargaining power FR:
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
การขายลดราคา[n. exp.] (kān khāi lo) EN: bargain sale FR:
การต่อราคา[n. exp.] (kān tø rākh) EN: bargaining FR:
การต่อรอง[n.] (kān tørøng) EN: bargaining ; negotiation FR:
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain FR: parier ; jouer
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:
โอกาสพิเศษ[n. exp.] (ōkāt phisēt) EN: special offer ; special bargain FR:
ราคาลด[n. exp.] (rākhā lot) EN: bargain price FR:
สนน[n.] (sanon) EN: price ; bargaining price FR: prix [m]
ต่อ[v.] (tø) EN: bargain ; haggle FR:
ต่อราคา[v. exp.] (tø rākhā) EN: bargain FR: marchander
ต่อราคาของ[v. exp.] (tø rākhā kh) EN: bargain FR: marchander
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
ต่อรองราคา[v. exp.] (tørøng rākh) EN: bargain ; haggle (over a price) FR: discuter le prix ; marchander

*bargain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Schnäppchenjagd {f}bargain hunting
Wühltisch {m}bargain counter
Verhandlungsmacht {f}bargaining power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bargain*
Back to top