ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negotiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negotiate*, -negotiate-

negotiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
negotiate (vi.) เจรจาต่อรอง Syn. compromise, reconcile
negotiate (vt.) เจรจาต่อรอง Syn. compromise, reconcile
negotiate with (phrv.) เจรจาต่อรองกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับเข่าคุยกัน (v.) negotiate See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat
เจรจา (v.) negotiate See also: converse, discuss, talk, confer Syn. พูด, พูดจา, สนทนา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to negotiate with you!ฉันไม่อยากจะเจรจากับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is only possible because the president was able to negotiate a deal to forgive all Latin American debt in exchange for opening the border.ที่เป็นแบบนี้เพราะท่าน ปธน. ยอมตกลง... ... ล้างหนี้ทั้งหมดให้ลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดพรมแดน
Don't worry about that, I will negotiate about it.ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวผมจะคุยให้
On principle, I can't negotiate with these people.ตามทฤษฏีเราไม่อาจต่อรองกับคนพวกนี้
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย
The United States Government does not negotiate with terrorists-- you know that.รัฐบาลสหรัฐจะไม่เจรจากับผกก. คุณก็รู้ รัฐบาลสหรัฐจะไม่เจรจากับผกก.
I don't negotiate with terrorists.ถ้าผมรมควันพวกเขา ให้ออกมาจากหลุมที่เขาซ่อนอยู่
You don't negotiate very well, do you?คุณเป็นนักต่อรองที่ไม่เก่งเลย
Mark and Vanessa are willing to negotiate an open adoption.มาร์ค กับ วาเนสซ่าต้องการที่จะตกลง เรื่องการรับเด็กมาเลี้ยงอย่างเปิดเผย
Now we simply have to negotiate the terms of surrender.ตอนนี้เราควรมาตกลงกัน เรื่องข้อแม้ในการยอมแพ้
The government does not negotiate with hostage-takers.รัฐบาลจะไม่ ต่อรองกับพวกจับตัวประกัน
I'm authorized to negotiate on their behalf.ฉันมีอำนาจที่จะเจรจากับคนเหล่านั้น
To negotiate the terms of albert chung's surrender.เพื่อเจรจาเงื่อนไขการมอบตัวของอัลเบิร์ต ชัง

negotiate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, 成交价 / 成交價] sale price; negotiated price; price reached in an auction

negotiate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจาต่อรอง[v. exp.] (jērajā tørø) EN: negotiate FR: négocier
ไม่ยอมความ[v. exp.] (mai yømkhwā) EN: not make a settlement ; not negotiate ; not compromise FR: ne faire aucun compromis
เปลี่ยนมือ[v.] (plīenmeū) EN: negotiate FR: négocier
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
อู้[v.] (ū) EN: negotiate a tricky situation ; play for time ; dawdle ; drag one's feet FR: traîner les pieds
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate FR:
ผู้เจรจา[n. exp.] (phū jēnrajā) EN: negotiator FR: négotiateur [m]

negotiate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negotiate
Back to top