ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haggle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haggle*, -haggle-

haggle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haggle (vi.) ต่อรองราคา Syn. bargain
haggle (vi.) ทะเลาะ See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggle about (phrv.) ต่อรองราคาเกี่ยวกับ Syn. bargain about
haggle for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อ Syn. bargain for
haggle over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. haggle about, bargain about
haggle with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with
English-Thai: HOPE Dictionary
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกี่ยง (n.) haggle See also: dispute
ต่อตาม (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อรองราคา
ต่อนัดต่อแนง (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง
ต่อนิดต่อหน่อย (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อราคา, ต่อรอง
ต่อล้อต่อเถียง (v.) haggle See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, dispute, inclined to be contentious Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง Ops. สงบปากสงบคำ
เกี่ยง (v.) haggle See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible Syn. เกี่ยงงอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's your problem. Why didn't you come back and haggle over it?ความผิดของเธอนั่นแหละ เธอน่าจะต่อสู้ให้มันมากกว่านี้
Jim, he said we could go. Let's not haggle here.จิม เขาบอกให้เราไปได้ อย่าต่อล้อต่อเถียงที่นี่
You have contacts. You have taste. You can haggle the hind legs off a donkey.คุณมีเส้นสาย มีรสนิยม คุณสามารถต่อรองราคาที่ต้องการ
Remember? Bill and I, we had to haggle over every sofa, every chair.บิลกับฉันต้องต่อรองโซฟากับเก้าอี้ทุกตัว
Just seems like she has all these buyers that don't even haggle with her.ดูเหมือนว่าเธอมี คนซื้อทั้งหมดนี่ไม่มีการตกลงราคา
Real gems. You just have to get there early and haggle.แค่ต้องไปถึงเร็วๆและต่อรอง
You haggled a charity.เธอต่อรองกับการกุศลสำเร็จแล้วนิ
I have no time to haggle.ข้าไม่มีเวลามาต่อรอง

haggle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 讨价还价 / 討價還價] haggle over price

haggle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し合う;押合う;押しあう[おしあう, oshiau] (v5u,vi) to jostle; to crowd; to haggle
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P)
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration

haggle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:
ต่อ[v.] (tø) EN: bargain ; haggle FR:
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
ต่อรองราคา[v. exp.] (tørøng rākh) EN: bargain ; haggle (over a price) FR: discuter le prix ; marchander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haggle
Back to top