ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dicker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dicker*, -dicker-

dicker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicker (vi.) ต่อรอง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bargain, haggle
dicker for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ Syn. bargain for
dicker over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. bargain about
dicker with (phrv.) ต่อรองราคากับ Syn. bargain with
English-Thai: HOPE Dictionary
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And with that, Jan Dickerson's eyes filled with tears. ""และสิ่งนั้นทำให้ดวงตาของ แจน ดิ๊กเคอร์สัน เปี่ยมไปด้วยน้ำตา"
Yeah, and you remember that crazy coach from Dickerson's office?ใช่ จำโค้ชโรคจิตๆ ได้ไหม
Vice Principal Dickerson put the team together.รองอาจารย์ใหญ่จับทีมให้
Well, he's been doing really great for a few months, so Dickerson made him and his buddies members of this winning brain trust.เขาทำได้ดีมาสองสามเดือนแล้ว ดิกเคอร์สันเลยจับเขากับเพื่อน เข้ากลุ่มฉลาดเป็นกรดอะไรแบบนั้น
Well, Dickerson puts together a team of recent geniuses?ดิกเคอร์สันจับกลุ่มนักเรียนฉลาด
Dickerson. He is hiding something.ดิกเคอร์สัน เขาปิดบังอะไรแน่ๆ
Even if Dickerson is involved, he's not Fae.ถ้าดิกเคอร์สันเกี่ยวด้วย เขาก็ไม่ใช่เฟ
What's the deal, Dickerson? Some kind of funding grab?มีปัญหาอะไร ดิกเคอร์สัน ชอบล่าเงินทุนเหรอ
You and Dickerson are drugging your son?นายกับดิกเคอร์สัน ให้ยาลูกตัวเองเหรอ

dicker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偸安[とうあん, touan] (n,vs) snatching a moment of rest; dickering for time

dicker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture ; Asian King Vulture ; Indian Black Vulture ; Pondicherry Vulture FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]

dicker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorleger {m}; kleiner, dicker Teppich | Vorleger
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build
dick {adj} | dicker | am dickstenthick | thicker | thickest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dicker
Back to top