ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bargain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bargain, *bargain*,

-bargain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I'll make a bargain with you, " she said.หล่อนพูดว่า "ฉันมีข้อแลกเปลี่ยนกับคุณ"
Well, I kept the bargain and so did she, apparently.ผมทําตามข้อตกลง หล่อนก็เช่นกัน
The Chief knows what it is now, and he'll only use it to bargain with.ตอนนี้หัวหน้ารู้แล้วว่ามันคืออะไร และมันเป็นสิ่งเดียวที่จะใช้ต่อรองได้.
This is the bargain you made, Elizabeth. We all did.นี่คือข้อต่อรองของลูก ของผู้หญิงทุกคน
He made a bargain with me. He's painting you at my pleasure.เขาต่อรองกับฉัน เขาจะวาดเธอในแบบที่ฉันต้องการ
A bargain buy from China-- ten cents each.ของถูกๆจากจีน อันละแค่ สิบเซนต์
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ
My part of our bargain is nearly fulfilled.หน้าที่ที่เป็นส่วนของข้า ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย
I think I can use it to bargain for my freedom.น่าจะใช้แลกกับอิสรภาพได้
Me cheery wallpaper was a real bargain too...วอล์เปเปอร์ลายเชอรี่ของฉันนี่ ได้มาอย่างถูกเลย
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย

-bargain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーゲンセール[, ba-gense-ru] (n) bargain sale; (P)
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting
安売り[やすうり, yasuuri] (n,vs) discount; bargain sale; selling cheaply; (P)
廉価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition
激安[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P)
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale
貧乏くじを引く;貧乏籤を引く[びんぼうくじをひく, binboukujiwohiku] (exp,v5k) to get the short end of the stick; to get the bad end of a bargain
買い叩く;買叩く[かいたたく, kaitataku] (v5k,vt) to beat down prices; to strike a hard bargain

-bargain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
การขายลดราคา[n. exp.] (kān khāi lo) EN: bargain sale FR:
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain FR: parier ; jouer
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:
โอกาสพิเศษ[n. exp.] (ōkāt phisēt) EN: special offer ; special bargain FR:
ราคาลด[n. exp.] (rākhā lot) EN: bargain price FR:
ต่อ[v.] (tø) EN: bargain ; haggle FR:
ต่อราคา[v. exp.] (tø rākhā) EN: bargain FR: marchander
ต่อราคาของ[v. exp.] (tø rākhā kh) EN: bargain FR: marchander
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
ต่อรองราคา[v. exp.] (tørøng rākh) EN: bargain ; haggle (over a price) FR: discuter le prix ; marchander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bargain-
Back to top