ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ส่งเสริม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ส่งเสริม, -ส่งเสริม-

*ส่งเสริม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรมส่งเสริมการส่งออก (n.) Department of Export Promotion
กรมส่งเสริมการเกษตร (n.) Department of Agricultural Extension
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (n.) Cooperatives Promotion Department
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กสอ.
การส่งเสริม (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การหนุน, การสนับสนุน
ผู้ส่งเสริม (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ช่วยเหลือ Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้ส่งเสริม (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม Ops. ศัตรู
ส่งเสริม (v.) promote See also: raise to, advance to Syn. สนับสนุน, เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ
ส่งเสริม (v.) permit See also: allow Syn. สนับสนุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) The Office of the Maritime Promotion Commission See also: OMPC
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) the Office of the Maritime Promotion Commission
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (n.) Office of the Board of Investment
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สยช.
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ (n.) Office of the Judicial Affairs
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
English-Thai: HOPE Dictionary
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
impetus(อิม' พิทัส) n., (pl. impetuses) แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, แรงดลใจ, การส่งเสริม
incentive(อินเซน' ทิฟช) n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม., See also: incentively adv., Syn. stimulating, provocative)
instigate(อิน'สทิเกท) vt. กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น., See also: instigatingly adv. instigative adj. instigator n., Syn. urge
instigation(อินสทิเก'เชิน) n. การกระตุ้น,การยุยง,การส่งเสริม,สิ่งดลใจ., Syn. agitator
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful
ku klux klan(คู'คลัคซฺ'แคลน) n. องค์การลับในอเมริกาที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความรักชาติอเมริกัน
leavening(เลฟ'เวินนิง) n. สารที่ทำให้ฟู,เชื้อหมักให้ฟู,ส่าเหล้า,ส่งเสริมใส่
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
promote(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อการ,ก่อตั้ง., See also: promotable adj., Syn. further,upgrade
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
prompter(พรอมพฺ'เทอะ) n. ผู้บอกบทการแสดง,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น,สิ่งกระตุ้น
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
salubrious(ซะลู'เบรียส) adj. ส่งเสริมสุขภาพ,มีสุขภาพแข็งแรง, See also: salubriousness n. salubrity n., Syn. healthful,wholesome
salutary(แซล'ลูทะรี) adj. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์,เอื้ออำนวยผล., See also: salutarily adv. salutariness n.
sanitarian(แซนนิแท'เรียน) adj. ถูกสุขลักษณะ,ถูกหลักอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ n. ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขศาสตร์
sanitarium(แซนนิแท'เรียม) n. สถานีอนามัย,โรงส่งเสริมสุขภาพ,สถานที่พักฟื้นคนไข้,โรงพยาบาล. pl. sanitariums,sanitaria, Syn. sanatorium, Syn. sanatorium
sanitary(แซน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับสุขภาพ,เกี่ยวกับอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ,สะอาด., See also: sanitarily adv.
sanitation(แซนนิเท'เชิน) n. สุขอนามัย,สุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย,การชดเชย,การหักล้าง,การหักกลบลบหนี้,ของประดับ,สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset,balance,trade-off
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
stimulate(สทิม'มิวเลท) vt. กระตุ้น,เร้าใจ,เร้า,ปลุกใจ,ส่งเสริม,กระตุ้นประสาท,ชูกำลัง. vi. เป็นตัวกระตุ้น,ชูกำลัง., See also: stimulability n. stimulator n. stimulater adj. stimulation n., Syn. rouse,arouse,urge
English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง
prompter(n) คนบอกบท,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
salutary(adj) มีประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ
sanitation(n) สุขอนามัย,การสุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
stimulate(vt) ปลุกใจ,กระตุ้น,ชูกำลัง,ส่งเสริม,ปลุกเร้า
stimulation(n) การปลุกใจ,การกระตุ้น,การส่งเสริม,การปลุกเร้า
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
subserve(vt) ส่งเสริม,เกื้อกูล,สนับสนุน,ผลักดัน,เอื้อประโยชน์
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salubrious; sanatory-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutary-ส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
boost (vt.) ส่งเสริม See also: ยุยง, ยกยอ Syn. encourage, promote
booster (n.) การส่งเสริม See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น Syn. auxiliary, helper
ecumenical (adj.) ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก See also: เกี่ยวกับโบสถ์คริสเตียนทั้งหมด, เกี่ยวกับนิกายคริสเตียนทั้งหมด Syn. universal
ecumenicity (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenism
ecumenism (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenicity
encourage (vt.) ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
salubriousness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness Ops. unhealthiness
wholesomeness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้
Posilac is a single most tested product in history and is now available to you specifically.โปรซิแลคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) และตอนนี้มีวางจำหน่ายให้คุณโดยเฉพาะ
The very bed where you attempted to negotiate with me so vigorously?สินบนแห่งเนื้อหนัง คุณชายทั้งหลาย ขณะที่สามีนาง ส่งเสริมอนาธิปไตยและการศึก ถ้อยคำหลุดรั่วได้แม้จาก ชิวหาที่คมคาย
But I fail to see how any of this is relevant to Sara Tancredi and the fact that she aided and abetted, that she jumped bail...แต่ชั้นไม่เห็นว่านี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง ซาร่า แทนเครดี้ และความจริงก็คือช่วยเหลือและส่งเสริม that she jumped bail...
If we're being honest, I think this has been a real confidence booster for you, buddy.ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ ฉันคิดว่ามันจะเป็น การส่งเสริมความเชื่อมั่นให้นายนะ เพื่อน
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ
Regina Kroit, Angela Zeva and Andrea Lumen of jointly aiding and abetting murder in 300 cases.เรจินา ครอยท์, แองเจลา ซีวา และ อันเดรีย ลูมัน ในข้อหาช่วยเหลือและส่งเสริม การฆาตกรรมเป็นจำนวน 300 คดี
Well,your actions supported the hard-liners, who believe you should all be executed.ดี การกระทำของคุณจะยิ่งส่งเสริมพวกหัวรุนแรง ใครที่เชื่อว่าคุณควรโดนกำจัดไปให้หมด
If corporate sees that, they will have no recourse but to do the efficient thing and promote me out of this hellhole.ถ้าทางบริษัทเห็นว่าเป็นเช่นนั้น เขาจะไม่มีการช่วยเหลือ แต่การจะทำให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ฉัน ออกไปจากหลุมนรกนี่
This organization has a proud tradition of upholding both human rights and cultural diversity.องค์กรนี้มีประเพณีอันน่าภาคภูมิใจ ในการส่งเสริมทั้งสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
But I will help after when you're in some nonexistent C. I.A. Prison, whatever.ตอนที่คุณอยู่ในคุก CIA หรืออะไรทำนองนั้น โอเค ขอบคุณที่ช่วยส่งเสริม เฮ้...
By adding more clones to the conflict, we're only escalating the destruction, not winning the war.การเพิ่มทหารโคลน เข้าไปอีกในความขัดแย้งนี้ เรามีแต่จะส่งเสริมการทำลายล้าง หาใช่การชนะสงครามไม่
Sophia and the detainees in return for the antidote will be perceived as weakness and will only encourage the enemy to make bigger demands in the future.และผู้คุมขังอื่นๆ เพื่อแลกกับยาต้านนั้น จะถูกเข้าว่าเป็นความอ่อนแอ และยังส่งเสริม ให้ศัตรูสร้างความต้องการ ที่มากขึ้นในอนาคต
General, sorry to disturb you, but there's a man from the Better Business Bureau here to bestow the Buy More with an award for excellence.นายพลครับ ขอโทษที่รบกวน แต่มีคนจากสำนักงานส่งเสริมธุรกิจมาที่นี่ เพื่อมอบรางวัลให้แก่บาย มอร์
Michael, my job is to encourage you to live your dreams, not mine, not your dad's.ไมเคิล งานของแม่ก็คือ ส่งเสริมให้ ลูกทำตามฝัน ไม่ใช่ฝันของแม่ หรือของพ่อ
My agent has been haranguing me to promote "Frozen Heat," so...ผู้จัดการของผมขอร้องให้ผม ช่วยส่งเสริมหนังสือ"Frozen Heat" ผมก็เลย...
My general concern, Mr. Furst, is that you are promoting gambling on campus.My ทั่วไป ความกังวลของนาย Furst คือการที่คุณจะส่งเสริม การเล่นการพนันในมหาวิทยาลัย.
I was talking to my associate, Agent Mohr, and he has a sworn statement from a Dean Monroe that says you were promoting gambling at Princeton.ผมพูดคุยกับฉัน ร่วมตัวแทนมอร และเขาก็มีคำสาบาน จากดีนมอนโร ที่บอกว่าคุณได้รับการส่งเสริม การเล่นการพนันที่ Princeton.
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ?
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
My father wish to give sir this to put on path of good teaching.พ่อของฉัน อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนให้ดีขึ้น
Some of us provide information... others give their support.พวกเราบางคนให้ข้อมูล... คนอื่น ๆ ให้การส่งเสริมพวกเขา
Serve your master faithfully. Defend him with your life.จะส่งเสริมความศรัทธาของเจ้าเอง รักษาตัวด้วย
So, what do you recommend to encourage affection?คุณจะแนะนำอะไร เพื่อส่งเสริมความสนใจนี้
I saw him once at the promotion but only from afar.ฉันเห็นเขาที่งานส่งเสริมการขายครั้งเดียวแต่ก็ไกล ๆ ค่ะ
You honestly encourage this sort of worship?คุณส่งเสริมการบูชาแบบนี้จริงๆเหรอ
Astor joined him in a misguided show of support.แอสเตอร์ก็ผิดด้วยที่ส่งเสริมแบบผิดๆ
When a situation isn't clear,we're encouraged to make our own decisions.ในบางสถานการณ์ที่คลุมเครือ เราถูกส่งเสริมให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
You think we can promote the shop by displaying a performance?คุณคิดว่าเราสามารถส่งเสริมร้านค้า โดยการแสดงการแสดงหรือไม่?
Let's promote our shop while it's doing well.ส่งเสริมร้านค้าของเราถ้าที่กำลังทำดี
Business needs a lift-- Debts to be erased--มีกิจการต้องส่งเสริม-- มีหนี้ต้องชำระ--
We're giving away the merchandise.เราส่งเสริมการขายสินค้า
We're gonna add slander to aiding and abetting.เราจะเพิ่มข้อหาให้ร้ายเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
BUT YOU'RE INDULGING THIS KILLER BY PERPETUATING THE RUSE HE'S CREATED.มันอาจส่งเสริมเขา ให้ฆ่าอีก
I can feel them looking at me and silently wondering how can a father possibly raise his daughter to be a professional killer.ฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่มีคำถามที่จับจ้องมาด้วยความระคนสงสัย. ว่าจะมีพ่อแบบไหนที่สามารถส่งเสริมลูกสาวให้เป็นอาชีพนักฆ่า
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์
I heard you were getting promoted.ผมได้ยินมาว่าคุณได้รับการส่งเสริมการลงทุน
I would've died as a wretched peasant.เพราะได้เค้าส่งเสริมข้า
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา

*ส่งเสริม* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ส่งเสริม*
Back to top