ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecumenism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecumenism*, -ecumenism-

ecumenism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecumenism (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenicity

ecumenism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキュメニズム[, ekyumenizumu] (n) ecumenism
エクメーネ[, ekume-ne] (n) ecumenism (gre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecumenism
Back to top