ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promotion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promotion*, -promotion-

promotion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promotion (n.) การเลื่อนตำแหน่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promotion (School)การเลื่อนชั้นเรียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (n.) Cooperatives Promotion Department
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) The Office of the Maritime Promotion Commission See also: OMPC
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี (n.) the Office of the Maritime Promotion Commission
อ.ส.ค. (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรมส่งเสริมการส่งออก (n.) Department of Export Promotion
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กสอ.
กสอ. (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลื่อนฐานะ (v.) get a promotion See also: be promoted, elevate, upgrade, raise Syn. เลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่ง (v.) get a promotion See also: be promoted, elevate, upgrade, raise Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel.
Your promotion should be OKการเลื่อนตำแหน่งของคุณน่าจะโอเค
He's competing for promotion against two rivals, Smith and Jones.กำลังแข่งเลื่อนตำแหน่ง กับคู่แข่ง 2 คน สมิธและโจนส์
I saw him once at the promotion but only from afar.ฉันเห็นเขาที่งานส่งเสริมการขายครั้งเดียวแต่ก็ไกล ๆ ค่ะ
Who and who promotion Tamayama Miho-chan serious apparently Tamayama and Miho disappeared during... rumors in the companyใครกับใคร โปรโมชัน ทามายามะ มิโฮะจัง จริงเหรอ ?
Daddy mad. Might as well kiss that promotion good-bye.บอกลาเรื่องเลื่อนตำแหน่งไปได้เลย
Is it more important than handing over your promotion to tang?ถึงกับถวายตำแหน่งให้ถังงั้นเหรอ
I sent that recommendation for your promotion upstairs, Escobarฉันฝากเรื่องเลื่อนยศนายให้แล้ว เอสโคบาร์
~You'll get no promotion this side of the ocean. ~พวกมันจะไม่มีทางได้เลื่อนยศ
A promotion at this point would destroy all my hard work.ถ้าได้เลื่อนขั้นตอนนี้ก็จะทำระบบฉันพังหมด
With regard to promotion to assistant manager? Yes. One of my family is seriously ill.ค่ะ คือว่าญาติของดิฉันป่วยหนักมากค่ะ

promotion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, 加官进爵 / 加官進爵] promotion to the nobility (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, 强打 / 強打] promotion (for a product); advertisement
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
暑促[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, 暑促] summer promotion (sale)
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
终南捷径[zhōng nán jié jìng, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 终南捷径 / 終南捷徑] lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (成语 saw); fig. to take a shortcut to promotion
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, 加官] promotion; to take additional post
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, 升格] promotion; upgrade
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
升迁[shēng qiān, ㄕㄥ ㄑㄧㄢ, 升迁 / 升遷] promote; promotion
提拔[tí bá, ㄊㄧˊ ㄅㄚˊ, 提拔] to promote to a higher job; to select for promotion
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend
升任[shēng rèn, ㄕㄥ ㄖㄣˋ, 升任 / 陞任] promotion

promotion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
セールスプロモーション[, se-rusupuromo-shon] (n) sales promotion
テーマプロモーション[, te-mapuromo-shon] (n) Theme promotion
仮進級[かりしんきゅう, karishinkyuu] (n) conditional promotion
挙用[きょよう, kyoyou] (n,vs) appointment; promotion
推進[すいしん, suishin] (n,vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P)
桂成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
陞叙[しょうじょ, shoujo] (n,vs) advancement; promotion
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P)
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
プロモート[, puromo-to] (n,vs) promote; promotion; (P)
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
主唱(P);首唱(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P)
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P)
売り込み(P);売込み[うりこみ, urikomi] (n) sales promotion; hard selling; (P)
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P)
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
昇叙[しょうじょ, shoujo] (n,vs) promotion; advancement
昇級[しょうきゅう, shoukyuu] (n,vs) promotion; advancement; (P)
栄進[えいしん, eishin] (n,vs) promotion; advancement
累進[るいしん, ruishin] (n,vs) successive promotion; gradual promotion; graduated; (P)
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n,vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P)
謳い文句[うたいもんく, utaimonku] (n) catchphrase; promotional line
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

promotion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (jaophanakng) EN: local government promotion officer FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว[n. exp.] (jaophanakng) EN: tourism promotion pfficer FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: cooperative promotion officer FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: industrial promotion officer FR:
การเอื้อประโยชน์[n. exp.] (kān eūa pra) EN: promotion FR:
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān eūa pra) EN: promotion of trade FR:
การโฆษณาผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān khōtsan) EN: advertising FR: promotion [f]
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen ) EN: career advancement ; advancement ; promotion FR: avancement d'échelon [m]
การผลักดัน[n.] (kān phlakda) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove FR:
การสร้างเสริม[n. exp.] (kān sāng so) EN: promotion FR: promotion [f]
การส่งเสริม[n.] (kān songsoē) EN: promotion ; encouragement ; fostering FR: promotion [f] ; encouragement [m]
การส่งเสริมการขาย[n. exp.] (kān songsoē) EN: sales promotion FR:
การส่งเสริมการตลาด[n. exp.] (kān songsoē) EN: promotion ; promotion in marketing FR:
การส่งเสริมสุขภาพ[n. exp.] (kān songsoē) EN: health promotion FR: promotion de la santé [f]
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[n. exp.] (kān songsoē) EN: child health promotion FR:
การส่งเสริมสุขภาพจิต[n. exp.] (kān songsoē) EN: mental health promotion FR:
กรมส่งเสริม[n. exp.] (krom songso) EN: promotion department ; promotion office FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)[org.] (Ongkān Song) EN: Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand FR:
โปรเด็ด[n. exp.] (prō det) EN: great promotion FR:
โปรโมชั่น[n.] (prōmōchan) EN: promotion FR: promotion [f]
โปรโมชั่นพิเศษ[n. exp.] (prōmōchan p) EN: special promotion FR: promotion spéciale [f]
โปรโมชั่นสุดคุ้ม[n. exp.] (prōmōchan s) EN: FR: promotion exceptionnelle [f]
โปรโมชั่นสุดพิเศษ[n. exp.] (prōmōchan s) EN: FR: promotion exceptionnelle [f]
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel (Otep) FR:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)[org.] (Samnakngān ) EN: Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) FR:
สถาบันส่งเสริม...[n. exp.] (sathāban so) EN: institute for the Promotion of … FR: institut pour la promotion de … [m]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[org.] (Sathāban So) EN: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) FR:
สินค้าราคาพิเศษ[n. exp.] (sinkhā rākh) EN: special offer FR: offre spéciale [f] ; promotion [f]
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)[org.] (Søsøsø. (Sa) EN: ThaiHealth (Thai Health Promotion Foundation) FR:
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้[n. exp.] (sūn songsoē) EN: FR: centre de promotion [m]
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion
ราคาพิเศษ[n. exp.] (rākhā phisē) EN: special price FR: prix spécial [m] ; prix promotionnel [m] ; prix avantageux [m]
สุดคุ้ม[adj.] (sut khum) EN: FR: promotionnel
ตุ๊กตาส่งเสริมการขาย[n. exp.] (tukkatā son) EN: promotional character FR: personnage promotionnel [m] ; personnage publicitaire [m]

promotion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkaufsförderung {f}above the line promotion
Absatzförderung {f}sales promotion
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Forschungsförderung {f}research promotion
Aufstiegschancen {pl}promotion prospects
Aufstiegsspiel {n}promotion tie
Nachwuchsförderung {f}promotion of young ...
Wirtschaftsförderung {f}promotion of the economy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promotion
Back to top