ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecumenicity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecumenicity*, -ecumenicity-

ecumenicity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecumenicity (n.) ความเชื่อและการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคริสเตียนทั่วโลก Syn. ecumenism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecumenicity
Back to top