ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จั่น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จั่น, -จั่น-

*จัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (n.) honeymoon
การประจันหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า
ขนมจันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients
จันจี่ (n.) clove See also: Eugenia aromaticam
จันทบุรี (n.) Chanthaburi Syn. เมืองจันท์
จันทร (n.) moon Syn. จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา
จันทร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
จันทร (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์, ดวงเดือน
จันทร (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์
จันทรคติ (n.) lunar system See also: lunar calendar
จันทรคราส (n.) lunar eclipse Syn. จันทรุปราคา, ราหูอมจันทร์
จันทรวงศ์ (n.) dynasty of the moon See also: lineage of the moon
จันทรา (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันทรุปราคา (n.) lunar eclipse Syn. จันทรคราส, ราหูอมจันทร์
จันทร์ (n.) Monday See also: following Sunday Syn. วันจันทร์
จันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients Syn. ขนมจันอับ
ดวงจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
ดอกจัน (n.) asterisk See also: star
ดอกจันทน์ (n.) placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant
ดอกไม้จันทน์ (n.) kind of wood flower to be placed on the site of cremation
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (v.) honeymoon Syn. ฮันนีมูน
ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก (n.) name of annual plant
น้ำจันทร์ (n.) liquor Syn. น้ำเมา, เหล้า, สุรา, ยอดข้าว, สุราเมรัย
น้ำผึ้งพระจันทร์ (n.) honeymoon Syn. ฮันนีมูน
ประจัน (v.) confront See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose Syn. ประชัน, เผชิญ
ประจันหน้า (v.) confront See also: face Syn. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทร์, แข
พระจันทร์ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี
พระจันทร์ (n.) moon Syn. จันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
พระจันทร์ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ครึ่งซีก (n.) name of annual plant Syn. ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
English-Thai: HOPE Dictionary
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน * เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
laos(ลาว) n. ประเทศลาว,เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน์ (Cap: Vientiane), See also: Laotian n.,adj.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
lunar eclipseจันทรคราส
lunar monthเดือนตามจันทรคติ
lunar yearปีตามจันทรคติ (ประมาณ3541/2 วัน)
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
mediastinum(มี'ดิแอสไท'นัม) n. เยื่อที่กั้นกลางช่ออก,ผนังประจัน pl. mediastina
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
pageant(แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, See also: pageantry n.
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
rafter(ราฟ'เทอะ,แรฟ'เทอะ) n. คานค้ำหลังคา,จันทัน,ฝูง vt. ใส่จันทัน,กองเป็นคั่นดิน
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip
English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
lunar(adj) เกี่ยวกับพระจันทร์,ทางจันทรคติ
Monday(n) วันจันทร์
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
nutmeg(n) ลูกจันทน์
rafter(n) จันทัน,ขื่อ,คนล่องแพ,คนถ่อแพ
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน
sandalwood(n) ไม้จันทน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luneโค้งจันทร์เสี้ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mediastinum๑. ผนังกลาง, ผนังประจัน๒. อวัยวะคั่นระหว่างปอด, ประจันอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Trojan horseตัวลวง, ม้าโทรจัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
lunar eclipseจันทรุปราคา,จันทรคราส, ดู  eclipse of the moon [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nutmeg tree ; Myristica fragransต้นจันทน์เทศ [TU Subject Heading]
Serpentine เซอร์เพนทีน แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้ [สิ่งแวดล้อม]
Spinel สปิเนล แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
ephemeris (n.) ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
amphitheater (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheatre
amphitheatre (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheater
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
asterisk (n.) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk (vt.) ใส่เครื่องหมายดอกจัน
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
bleachers (n.) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
Chanthaburi (n.) จังหวัดจันทบุรี
Chanthaburi (n.) จันทบุรี
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crescent (adj.) ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
ecliptic (adj.) เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส See also: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี, เกี่ยวกับการกินเป็นวง Syn. orbital
epact (n.) ระยะเวลาประมาณ 11 วันที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปีทางจันทรคติและปีทางสุริยคติ
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
grandstand (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมกีฬาในสนาม Syn. coliseum, stadium, stand
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
I can have it done by Mondayฉันสามารถทำมันเสร็จได้ภายในวันจันทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก
Hell, we buried him on Monday and look what they did to him.นรกชัดๆ เราเพิ่งจะฝังเขาไปเมื่อวันจันทร์ แล้วดูที่มันทำกับเขาสิ
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย
The small one on the moon, we encountered exactly the same proportions.หนึ่งเล็ก ๆ บนดวงจันทร์ที่เรา พบ ว่าสัดส่วนเดียว
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ
Verno, nobody believes that crap about moons and goochers.เวอร์โน ไม่มีใครเชื่อเรื่องบ้าๆ เกี่ยวกับดวงจันทร์และ ดวงซวย นั่นหรอก
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
Is there enough magic out there in the moonlight to make this dream come true?มีสิ่งอัศจรรย์อยู่ข้างนอก ท่ามกลางแสงจันทร์มั้ย เพื่อทำให้ฝันนี้เป็นจริง
Arabian nights 'neath Arabian moonsอาหรับราตรี ภายใต้ ดวงจันทร์ อาหรับ
Two souls as different as the moonbeam from lightning... or frost from fire.สองดวงวิญญาณต่างกลับราวกับ แสงจันทร์แล อสุนีบาต น้ำแข็งแลเตาไฟ
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน
We're gonna call you "Saddest Moon".พวกเราจะโทรหาคุณ "ดวงจันทร์ Saddest."
'Cause when the full moon starts to climb, we'll all sing outเพราะ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง และดวงดาวขึ้นมา เราทุกคนจะร้องเพลง
Years from now, the young will ask with wonder... about this day.อีกหลายปีนับจากนี้... คนรุ่นหลังจะโจษจันถึง... ...วันสำคัญวันนี้
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น
Yes, the moon, the glow, the magical feeling.ใช่ ดวงจันทร์ แสงนวล ความรู้สึกวิเศษ
# Way beyond the moon ## เส้นทางอันแสนไกลของดวงจันทร์ #
Stew for a week, and then let the moon... do the rest.เคี่ยวเป็นอาทิตย์ แล้วรอเวลาที่ดวงจันทร์... ลับตาไป
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร?
Sunday, Monday, Tuesday?- ไม่ค่ะ อาทิตย์จันทร์ อังคาร
All right, they have rescheduled the operation for Monday.นี่ พวกเขากำหนดตารางใหม่แล้ว / การผ่าตัดในวันจันทร์ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น
Oh, my dear girl.ทุบ พระองค์จนสวรรคตด้วยท่อนไม้จันทร์ และปลงพระศพที่ไหนสักแห่งในพระราชวัง แห่งนี้
I smell... a walk on a moonlit beach in Acapulco.อ๋อ ผมได้กลิ่น การเดินทอดน่องท่ามกลางแสงจันทร์ บนชายหาดอะคาพุลโก้
You know, speaking of fat guys in tuxedos, there's this thing Monday night....ตัวอ้วน ใส่ทักสิโด คืนวันจันทร์ ผมมีงานเลี้ยงหรู
Richard Stoker and Halley Smith have been missing since last Monday... after failing to return from a weekend of rock...ริชาร์ดถ่านหินและฮัลเลย์สมิ ธ ได้รับการขาดหายไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ... หลังจากความล้มเหลวจะกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์ของหิน ...
When the full moon rises tomorrow you will change, you will kill, and you will feed.พรุ่งนี้ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง ...คุณจะกลายร่าง, คุณจะฆ่า,และหาอาหาร
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or addressเมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่
April 15, 2047 (Mon) Create Mail Destination Address Please enter a name, or address Noboru,เมษายน 15, 2047 (วันจันทร์) สร้างข้อความ ที่อยู่ปลายทาง กรุณาใส่ชื่อหรือที่อยู่ โนโบรุ
Well, if you need that kind of money by Monday...ก็ถ้าตัวเองต้องการเงินนั่น ภายในวันจันทร์... .
Winter, summer Moon and sunลมหนาว แดดอุ่น แสงจันทร์ และ ตะวัน
From now on, no water on Mondays, Wednesdays and Fridays.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ปิดน้ำตามเวลา
Boeun's on her honeymoon and we're on our fieldtrip.โบอ้วน ไปดื่มนำพึ่งพระจันทร์ เราก็มาทรรศนะศึกษา
There is a shoe repair shop on Lark avenue that replaced a tip on a cowboy boot last monday.มีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ตรงพาร์คอเวนิว เมื่อวันจันทร์ที่เเล้ว มีการซ่อมส้นรองเท้าบูทคาวบอยใหม่
Then I remembered he acted the same way on monday when he saw the animal control officer.จากนั้นทำให้ผมจำการแสดงอาการของเขาได้ เขาแสดงอาการเหมือนกับวันจันทร์ เมื่อเขาเห็นกรมปศุสัตว์
Message received Monday 16th, 6:07 p.m.ข้อความรับเมื่อ วันจันทร์ที่ 16, 6:
I know that he knows that the moon isn't just a rock.ฉันรู้ เขาไม่ได้คิดว่าดวงจันทร์ เป็นแค่ก้อนหิน

*จัน* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จั่น*
Back to top