ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amphitheatre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amphitheatre*, -amphitheatre-

amphitheatre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amphitheatre (n.) อัฒจันทร์ See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา Syn. amphitheater
English-Thai: Nontri Dictionary
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amphitheatreทวิอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตียงลา (n.) movable amphitheatre See also: semicircular stand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I accept. Amphitheatre, 5:00.กูรับคำท้า 5 โมงเย็นที่โรงละครเอ็มฟี่

amphitheatre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円形劇場[えんけいげきじょう, enkeigekijou] (n) amphitheater; amphitheatre

amphitheatre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f] ; amphithéâtre [m]

amphitheatre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amphitheatre
Back to top