ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไถ*, -ไถ-

ไถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไถ (v.) plough See also: plow, turn over, dig, till, cultivate Syn. ไถนา
ไถ (n.) plough See also: plow Syn. คันไถ
ไถ (v.) push See also: shove, thrust, move Syn. เข็น, เคลื่อน
ไถ (v.) squeeze See also: extort, blackmail, force Syn. รีดไถ
ไถ (n.) long purse tied around the waist See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist Syn. ตุง
ไถ (v.) redeem Syn. เอาคืน, ถอน
ไถ (v.) ask See also: inquire, question, interrogate Syn. ถาม, พูดคุย
ไถกลบ (v.) plough up and over See also: plough for a second time
ไถ (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, สุริยา, สุริยัน, ตะวัน, ทินกร, ทิพากร, ภาณุ, ภาสกร, รวิ
ไถดะ (v.) plough roughly for the first time
ไถ่ตัว (v.) ransom
ไถ่ถอน (v.) redeem Syn. ไถ่, เอาคืน
ไถ่ถาม (v.) ask See also: inquire, question, interrogate Syn. ถาม, สอบถาม, ไต่ถาม, ถามไถ่
ไถนา (v.) plough See also: plow, turn over, dig, till, cultivate
ไถ่บาป (v.) redeem
ไถ (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery, lose one´s footing Syn. ลื่น, ลื่นไถล
ไถลลื่น (v.) swerve See also: slip, slide, be slippery
ไถเงิน (v.) squeeze money Syn. รีดไถเงิน Ops. ให้เงิน
ไถแปร (v.) plough in regular furrows for the second time
ไถ่โทษ (v.) redeem a mistake See also: redeem a mistake by good deeds Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
coulter(โคล'เทอะ) n. ใบมีดติดดินของคันไถ
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
expiable(เอคซฺ'เพียเบิล) adj. ซึ่งลบล้างได้,ซึ่งชดเชยหรือไถ่ถอนความผิดได้
expiate(เอคซฺ'พิเอท) vt. ล้าง (บาป) ,ลบล้าง,ชดเชยหรือไถ่ถอนความผิด., See also: expiation n. expiatory adj. expiator n.
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
glissade(กลิซาด') n.,vt. (การ) เคลื่อนไถลบนหิมะหรือน้ำแข็งลงเขา,จังหวะเคลื่อนไถล.
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
husband(ฮัช'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.), See also: husbander n., Syn. spouse
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
loiter(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ vi. ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์., See also: loiterer n. ดูloiter
phoughboy(เพลา'บอย) n. ลูกชาวนา,เด็กไถนา
plough(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
ploughman(เพลา'เมิน) n. คนไถดิน,ชาวนา., See also: ploughmanship n. pl. ploughmen, Syn. plowman
ploughsharen. ใบไถ
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
plowsharen. ใบไถ
ransom(แรน'เซิม) n. ค่าไถ่,ค่าไถ่ตัว,การไถ่ตัว,การไถ่เชลย,การไถ่บาป. vt. ไถ่,ไถ่ตัว,ไถ่บาป., See also: ransomer n., Syn. liberation
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
redemptive(รีเดมพ'ทิฟว) adj. เป็นการซื้อคืน,เป็นการไถ่คืน,เป็นการไถ่บาป,เป็นการชดใช้,เป็นการช่วยชีวิต,
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
save(เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป., See also: savable adj. saveable adj. saver n., Syn. salvage,rescue,preserve,hoard
English-Thai: Nontri Dictionary
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถ
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
laggard(n) คนล้าหลัง,คนเถลไถล,สิ่งที่ล้าหลัง
loiter(vi) อ้อยอิ่ง,เถลไถล,เชือนแช,เอ้อระเหย
plough(n) คันไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหิมะ
ploughman(n) คนไถนา,ชาวนา
ploughshare(n) ใบมีดคันไถ
plow(n) คันไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหิมะ
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา
plowshare(n) ใบมีดคันไถ
ransom(n) การไถ่บาป,ค่าไถ่ตัว,การไถ่ตัว
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถ
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
wayward(adj) ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,เถลไถล,ผันแปร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidnap and ransom insuranceการประกันภัยการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ransomค่าไถ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shakedownการรีดไถ (ทางการเมือง) [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
skid-control valveลิ้นควบคุมการไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slickensideรอยไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slumpการเลื่อนไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที [เศรษฐศาสตร์]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Frottageการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม [การแพทย์]
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Overthrust Fault รอยเลื่อนไถลทับ 1. รอยเลื่อนย้อนที่มีค่ามุมเทของระนาบรอยเลื่อนเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10 องศา มวลหินจะเคลื่อนตัวไปได้หลายกิโลเมตร 2. ใช้เรียกรอยเลื่อนที่มีมวลหินด้านบนของระนาบ รอยเลื่อนเคลื่อนที่ยื่นล้ำออกไปจากมวลหินด้านล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Plowingการไถพรวน [TU Subject Heading]
Ransomค่าไถ่ [TU Subject Heading]
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plough (vi.) ไถ Syn. plow
plough (vt.) ไถ Syn. plow
rake up (phrv.) ไถ (หญ้าแห้ง) ด้วยคราดให้เป็นกอง
plough up (phrv.) ไถกลับดินขึ้นมา See also: ไถเปิดพลิกดิน Syn. turn over, turn up
redeem from (phrv.) ไถ่คืนจาก See also: ซื้อคืนจาก
cultivate (vt.) ไถดิน See also: พรวนดิน
plow (vt.) ไถดิน See also: ไถกลับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก
plow (vi.) ไถดิน See also: ไถกลับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก
plough on (phrv.) ไถต่อเนื่อง
ransom (vt.) ไถ่ตัว See also: ไถ่ Syn. redeem
redeem (vt.) ไถ่บาป Syn. absolve
rescue from sin (vt.) ไถ่บาป Syn. reclaim
save (vt.) ไถ่บาป Syn. rescue from sin, reclaim
plough through (phrv.) ไถผ่าน
plough under (phrv.) ไถฝัง/กลบไว้ในดิน
plough back (phrv.) ไถฝังในดิน
plough in (phrv.) ไถฝังในดิน Syn. plough back
slip back (phrv.) ไถลกลับ See also: เลื่อนกลับไป
nosedive (vi.) ไถลลงสู่เบื้องล่าง Syn. plummet
slide into (phrv.) ไถลเข้าไป See also: แล่นไถลเข้าไป Syn. slip into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's go. Today, I will treat you to a nice meal.ไถอะ วันนี้ฉันจะเลี้ยงมื้อใหญ่
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
My strength, and my redeemer.สรรเสริญพระผู้ไถ่บาป
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถ
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
And don't come back... until you've redeemed yourselves.และไม่ต้องกลับมาอีก จนกว่าคุณจะได้ไถ่บาปแก่ตัวพวกคุณเอง
You look just fine down there... slithering in the mud like vermin.คุณดูดีมากข้างล่างนั้น ลื่นไถลในโคลนเหมือนกับพยาธิ
Little Joe was blowin' on the slide tromboneโจวเล็กๆ เป่าบนการลื่นไถลทรอมโบน
Asking the world what is love?ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด?
Did you jump out of a plane and land on your face?นายโดดจากเครื่องบิน แล้วลงพื้นโดยเอาหน้าไถลง ใช่ไหม?
Gentlemen, the period is over.ไม่มีจดหมายเรียกค่าไถ่ ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีอะไรเลย
And this fool gonna tie it to his cow.แล้วไอ้โง่นี่ นึกว่าเทวดาชี้ทางให้ไถนา
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่
Don't you want to get home for your own plowing?หรือจะกลับอเมริกาไปไถนา
Well, then how could you plow under your major crop?นายจะไถพืชผลทิ้งไปเพื่ออะไร
Your husband plowed under his corn and built a baseball field.ผัวเธอไถไร่ข้าวโพดทิ้ง แล้วสร้างสนามเบสบอล
This is your penance.นี่คือการไถ่บาปของคุณ
Pay him. I didn't agree to three points above the vig.ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะ ไถคนขายวิก
I wasn't asking for anything.ผมไม่ถามไถ่อะไรทั้งนั้น
He's a good skinner. He can wrestle grain bags, drive a cultivator.ถลกหนังเก่ง แบกกระสอบธัญพืชได้ ขับรถไถนาก็ได้
Yeah. Bald-headed guy, drove a cultivator.ใช่ หัวล้าน ขับรถไถนา
Through my bony fingers it does slipโดยที่มันลื่นไถลไปตามเรียวนิ้วกระดูกของฉัน
The other is said to have been raised by aborigine...อีกคนพูดกันว่าชอบรีดไถ พวกพื้นเมือง--
Go shake down a 7-1 1 for a day-old wiener.แน่จริงก็ไปไถเงินร้าน 7-11 ซื้อไส้กรอกกินซะไป๊
You put them on your feet... to skate... to glide-- sort of dance on ice.ใส่ไว้ที่เท้า... แล้วเลื่อนไป... ไถลไป เหมือนเต้นบนน้ำแข็งไง
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา
So work hard and seek your own salvation diligently."จงฝึกตนเพื่อไปสู่ การไถ่บาปอย่างถูกต้อง"
On the Day of Atonement, all of Israel would descend upon Jerusalem to watch the High Priest, the Cohen Godul, make his trip to the holy of holies.ในวันไถ่บาปนั้น ทั้งอิสราเอล จะมาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เฝ้าคอยองค์มหาสมณะ โคเฮน กอดุล ผ่านเข้าไปยังดินแดนมหาศักดิ์สิทธิ์
It could work now.ทั้งการไถ่บาปหรือการสาปแช่ง, ช่างแม่ง
I am on a journey of atonement... for my sins before the war.ผมกำลังเดินทางเพื่อไถ่โทษ... สำหรับบาปของผมก่อนช่วงสงคราม.
Bring me the eyes of the Oracle and I will give you back your savior.เอาดวงตาของเทพยากรณ์มาให้ผม แล้วผมจะคืนผู้ไถ่บาปของคุณให้
Peasant Couple Plowing. Sixteenth century B.C. Egypt."ผัวเมียชนบทไถนา" 1,600 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์
They have no soul to save and they have no body to incarcerate."พวกนั้นไม่มีวิญญาณให้ไถ่บาป "และไม่มีร่างกายให้คุมขัง"
Scrape up my knee like other girls canคุกเข่า-ถูไถ ได้เหมือนกับหญิงทั่วไป
I wouldn't say he's winning, but, uh, I think he's doing all right.ไม่เชิงว่าเหนือกว่า แต่ก็พอถูไถนะ
Well, I think you guys can definitely rebuild in areas...แทนที่จะไถป่าแล้วใช้พื้นที่ใหม่
These kids were down skating by, hitting cars on the block.ไอ้เด็กพวกนั้นไถสเก็ตบอร์ดไล่ทุบรถตามถนน
Are we muggers?เราเป็นพวกรีดไถเหรอวะ ?
Her car went off the road in Bluestone valley.รถของเธอลื่นไถลจากถนน ที่หุบเขาบลูสโตน
Her car went off the road up there, ended up... right here between these two rocks.รถของเธอลื่นไถลออกจากถนน ข้างบนนั้น แล้วไถลลงมา... ตรงจุดนี้ ระหว่างหิน 2 ก้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไถ
Back to top