ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใกล้เคียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใกล้เคียง*, -ใกล้เคียง-

ใกล้เคียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้เคียง (v.) be similar to See also: look like, resemble, be alike Syn. ละม้าย, คล้าย, คล้ายคลึง
ใกล้เคียง (adj.) nearby See also: close, adjoining, adjacent, neighboring Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด Ops. ไกล
English-Thai: HOPE Dictionary
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
ardeb(อาร์'เดบ) n. หน่วยความจุที่ใช้ในอียิปต์ และประเทศที่ใกล้เคียง (a unit of capacity)
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกล้มือ,ใกล้เคียง, Syn. handy,fit -Conf. suitable
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
hither(ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่,ที่ต่าง ๆ), See also: Phr. (hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่) adj. ที่นี้,ที่ใกล้เคียง
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
local terminalเครื่องปลายทางระยะใกล้หมายถึงเครื่องปลายทางที่มีสายเชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ มักจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
mistral(มิส'เทริล,มิสทราล') n. ลมเหนือที่หนาวและแห้งในภาคใต้ของฝรั่งเศสและบริเวณใกล้เคียง
modula-2(มอดูลา-ทู) เป็นภาษาโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งใกล้เคียงกับภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษานี้ผู้สร้างชื่อ Niklaus Wirth คนเดียวกับที่สร้างภาษาปาสกาล
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighbour(เน'เบอร์) n. เพื่อนบ้าน,เพื่อนมนุษย์ adj. ใกล้เคียง -v. อาศัยอยู่ใกล้เคียง,นำเข้ามาใกล้,เป็นเพื่อน
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighburhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighor(เน'เบอร์) n. เพื่อนบ้าน,เพื่อนมนุษย์ adj. ใกล้เคียง -v. อาศัยอยู่ใกล้เคียง,นำเข้ามาใกล้,เป็นเพื่อน
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
orth(o) - Pref. ตรง,ตั้งตรง,ขวา,ถูกต้อง,มุมฉาก,เดิม,ใกล้เคียง
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
proximal(พรอค'ซิเมิล) adj. ใกล้เคียง,ใกล้ชิด., See also: proximally adv., Syn. near
proximity(พรอคซิม'มิที) n. ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง, Syn. nearness,vicinity
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts
qlคิวแอล ย่อมาจาก query language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดามักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
synonym(ซิน'นะนิม) n. คำพ้อง (ในภาษาเดียวกัน) คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน,คำหรือถ้อยคำที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง., See also: synonymic adj. synonymical adj. synonymity n.
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
vicinity(วิซิน'นิที) n. บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง, Syn. proximity
English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
proximity(n) ความใกล้เคียง,ความใกล้ชิด
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affinityความใกล้เคียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
approximation๑. ค่าใกล้เคียง๒. การประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicinageบริเวณใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicinityความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง”
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approximate (adj.) ใกล้เคียง See also: ราวๆ, เกือบจะ Syn. proximate, rough, estimated
close by (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Ops. far
conterminous (adj.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ชิด
estimated (adj.) ใกล้เคียง See also: ราวๆ, เกือบจะ Syn. proximate, rough
nearby (adv.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ๆ, รอบๆ Syn. close by Ops. far
neighbor (adj.) ใกล้เคียง See also: ข้างเคียง, ใกล้ Syn. adjoin, border
neighbour (adj.) ใกล้เคียง See also: ข้างเคียง, ใกล้ Syn. adjoin, border
proximal (adj.) ใกล้เคียง See also: ใกล้ชิด Syn. conterminous
inbreed (vt.) ผสมพันธุ์กับผู้มเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
inbreed (vi.) ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
neighborhood (n.) บริเวณใกล้เคียง See also: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน Syn. locality, proximity, vicinity
neighboring (adj.) ที่อยู่ใกล้เคียง See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง Syn. adjacent, near
neighbouring (adj.) ที่อยู่ใกล้เคียง See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง Syn. adjacent, near
synonyms and antonyms (n.) พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน Syn. glossary, synonymy
thesaurus (n.) พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน Syn. glossary, synonymy, synonyms and antonyms
tight (adj.) ที่มีคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน
vicinage (n.) บริเวณใกล้เคียง See also: เขตใกล้เคียง Syn. nearness, neighborhood
vicinal (adj.) ที่ใกล้เคียงกัน See also: ที่ประชิดกัน, ที่ติดกัน
vicinity (n.) บริเวณใกล้เคียง Syn. neighborhood
vicinity (n.) ความใกล้เคียง Syn. proximity, propinquity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if I told you that someone not far from here is close to cloning a human being?ถ้าผมจะบอกคุณว่า มีคนบางคนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ใกล้เคียง กับว่ากำลังโคลนนิ่งมนุษย์อยู่ละ?
The Design is clearly ancient,เป็นการออกแบบ ใกล้เคียง ของพวก มนุษย์โบราณ
300 euros... almost $400 American, yes?300 ยูโร... ใกล้เคียง 400 ดอลล่าร์ ใช่ไหม?
Witnesses have placed a man fitting that description near the scenes of four of the six murders.มีพยานแจ้งเบาะแส ชายที่มีลักษณะ ใกล้เคียง 4 ใน 6 ของคดีฆาตกรรม
We got a hit. A 67% match.เจอแล้วครับ ใกล้เคียง 67%
I'm usually here all the time... so if you're ever in the neighborhood, come by... if you need something.ฉันมักจะอยู่ที่นี่ตลอดเวลา ดังนั้นหากคุณเคยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียง มาด้วยถ้าคุณต้องการบางสิ่ง บางอย่าง
Close. Morgan grimes.ใกล้เคียง มอร์แกน ไกรมส์
Close. It's the Filipino language of Baybayin, a pre-Spanish Phillippine writing system.ใกล้เคียง เป็นภาษาฟิลิปปินส์
Close, but no cigar.ใกล้เคียง แต่ขาดซิการ์
Close, but no cigar.ใกล้เคียง แต่ขาดซิก้าร์
Close, but no.ใกล้เคียง แต่ยังไม่ใช่
Close, but no Seabiscuit.ใกล้เคียง แต่ไม่ใช่ม้า
Revenge. So close.ใกล้เคียง, การแก้แค้นไง
Almost like it was from a time of peace instead. ♪ We were lions, lovers in combat ♪ So now you know what happened to my unit.ใกล้เคียงกับช่วงเวลาแห่งสันติภาพ คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยของผม ขอบคุณที่เล่าให้ฉันฟัง
Adheres more closely to tantric sex.ใกล้เคียงกับตันตระทางเพศมาก
Similar to what happened last night.ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลย
Nearly the same age I was when I had met him.ใกล้เคียงกับอายุฉันตอนที่พบเขาครั้งแรก
I need you to step back, please.ใกล้เคียงกับอุบัติเหตุทำให้ถึงตายได้ ผมอยากให้คุณถอยหลังหน่อยครับ
Similar to aspirin.ใกล้เคียงกับแอสไพริน
Almost surgical.ใกล้เคียงการผ่าตัดเลย
The closest one to us is 10 minutes from here.ใกล้เคียงที่สุดกับเรา สิบนาทีจากที่นี่
Closest I've come to blades on ice was when a pregnant girl pulled a knife on me at a hockey game.ใกล้เคียงที่สุดคือ สาวท้องดึงมีดจากฉัน ในเกมฮอกกี้
Near as we can tell.ใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถบอกได้
Closest we've gotten.ใกล้เคียงที่สุดที่เราได้
Near as I can tell, he was a badass whose name, incidentally, is Greek --ใกล้เคียงสุดที่ฉันจะบอกได้ เค้าเป็นตัวแสบ ที่มีชื่อ, โดยไม่ตั้งใจว่า กรีก...
The core of a supermassive star pours out so much light that the outward pressure can overwhelm the star's gravity.ใกล้เคียงเป็นดาวเสาร์ เป็นกับดวงอาทิตย์ แกนกลางของ ดาวมวลเทออกมาเบามาก ที่ดันออกไปด้านนอก สามารถครอบงำแรงโน้มถ่วงของดาว
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง?
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา
Switchblades came with the neighbourhood.Switchblades มาพร้อมกับพื้นที่ใกล้เคียง
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง
"Which of the world's religions is the closest to the divine truth?"ศาสนาใดที่ใกล้เคียง กับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่สุด
See, I'm the closest thing to family that he has left, and that may be all the edge I need.ดูสิ ผมสิ่งที่ใกล้เคียงกับครอบครัวที่เขามี และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการ
They eat everything in the vicinity, so food will be hard to find.พวกเขากินทุกอย่างที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อาหารที่จะยากที่จะหา
In his mind, that's probably not far from the truth.ดูสภาพแล้วก็ใกล้เคียง
No, I said "'allo," but that's close enough.ป่าว ฉันพูดว่า'หวัดดี' แต่ก็ใกล้เคียงกันน่ะแหล่ะ
Look at the local weather for this vicinity as it stands at this hour.ดูสภาพอากาศในท้องถิ่นสำหรับบริเวณใกล้เคียงนี้มันอยู่ที่เวลานี้
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง
Not even close, zip neck.ไม่ได้ใกล้เคียงคอไปรษณีย์
520 ain't even close to 469. What's that got to do with anything?520 ไม่ใกล้เคียงกับ 469 เลย นายแน่ใจหรือเปล่า?
Eighty miles an hour or close to it.80 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือใกล้เคียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใกล้เคียง
Back to top