ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลภ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลภ*, -โลภ-

โลภ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลภ (n.) greed See also: avarice, cupidity Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
โลภมาก (adj.) greedy See also: avaricious, covetous
โลภมาก (v.) be greedy See also: covet, be insatiable, be avaricious Syn. โลภโมโทสัน
โลภโมโทสัน (adj.) greedy See also: avaricious, covetous Syn. โลภมาก
โลภโมโทสัน (v.) be greedy See also: be avaricious, be covetous, covet Syn. โลภมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
miser(ไม'เซอะ) n. คนขี้เหนียว,คนโลภ,คนที่ไม่มีความสุข, Syn. screw
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
stoical(สโท'อิเคิล) adj. ปลงตก,ปราศจากตัณหาราคะ,ปราศจากความโลภหลง., Syn. resigned,impassive,patient
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง,ชอบปล้นสะดม,ละโมบ,โลภ., Syn. vulturous,vulturish
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
mercenary(adj) เห็นแก่เงิน,โลภ,งก
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
rapacious(adj) งก,ตะกละ,ละโมบ,โลภ
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avariceความโลภ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquisitive (adj.) โลภ See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้ Syn. greedy, grasping
avaricious (adj.) โลภ See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ Syn. greedy, lustful Ops. generous
grasping (adj.) โลภ See also: ซึ่งละโมบ, งก Syn. avaricious, greedy
graspingly (adv.) โลภ See also: ละโมบ
rapacious (adj.) โลภ See also: ตะกละ, ละโมบ Syn. avaricious, greedy
avarice (n.) ความโลภ See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ Syn. cupidity
avidity (n.) ความโลภ Syn. greed
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
cormorant (n.) คนโลภ
covetousness (n.) ความโลภ Syn. avarice
cupidity (n.) ความโลภ Syn. greed, avidity
greed (n.) ความโลภ See also: ความละโมบ Syn. hunger, appetite Ops. satiety, fulness
greediness (n.) ความโลภ
greediness (n.) ความโลภ, ความตะกละ
rapaciousness (n.) ความโลภ
rapacity (n.) ความโลภ Syn. avarice, covetousness
voraciousness (n.) ความโลภ Syn. greediness
voracity (n.) ความโลภ, ความตะกละ Syn. greediness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dishonest, greedy, selfish womanizer.ไม่ซื่อสัตย์ โลภ เห็นแก่ตัว เจ้าชู้
A greed-fest, with equal parts cocaine, testosterone, and body fluids.โลภ-เฟสท กับโคเคนส่วนเท่า ๆ กัน, ฮอร์โมนเพศชายและของเหลวในร่างกาย
Grabbing a sherbet and walking along the Thames.โลภและไอศกรีมเชอร์เบท เดินไปตามแม่น้ำเทมส์
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน
Now, that was a crime, you purse-grabbing pukes and this is the penalty.ตอนนี้ที่เป็นอาชญากรรมคุณกระเป๋าโลภ pukes ... ... และนี่คือโทษ
He didn't mean anything by it. That's just the way he was.เขาไม่ได้โลภมากอะไรหรอก แค่เขาเป็นของเขาแบบนี้
You had it all, but it wasn´t enough for you.แกมีทุกอย่างแต่โลภไม่เลิก
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ
Blinded by their greed, they took them without question.พวกเขาก็โลภ รีบรับโดยไม่มีการถาม
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ
You must have realized you just hit the jackpot.คุณเกิดความโลภขึ้นมา เหมือนคุณถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์
You know very well that this is greed, but you still keep pursuing it.ท่านรู้ดีว่ามันคือความโลภ แต่ท่านก็ยังคงใช้มันอยู่
If you werert greedy, you would've been faster.ถ้าเธอไม่โลภล่ะก็ เธอคงไปได้สวยกว่านี้
And maybe it's just the greed talkin', but I'm stickin' with "B."เพราะชั้นเป็นคนโลภ และชั้นเลือกทางที่สอง
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย
Horny... greedy... hungry violent animals.ความกระสันต์ ความโลภ ความหิว
Now that she is in labor, I find myself becoming greedy.ตอนนี้ พระสนมเจ็บท้องคลอด ข้าพบว่าตัวข้าเองกลายเป็นคนโลภ
Turning beauty into filth and greed.เปลี่ยนความโสภาให้เป็นความโลภและโสมม
They sound like a friggin' cult. Besides, they already have three kids, they're greedy little bitches.ฟังดูยังกะพวกคลั่งลัทธิเพี้ยนๆ แล้วอีกอย่าง พวกเขามีเด็ก3คนอยู่แล้วนะ เป็นพวกโลภชัดๆ
You must bring all your first dates here.ผมปกปิดมันจากโลกที่โลภและอันตราย
The trick is, you have to let it take you deep.แค่นี้พอ อย่าโลภมาก โมเลกุลนับล้านๆในนี้
Don't be greedy. We'll be okay for a while.อย่าโลภมากน่า ช่วงนี้เราคงไม่เป็นไรหรอก
You're greedy, Sargon.เจ้าโลภมากนะ ซาร์ก้อน
Remember darling, pigs get fat, hogs get slaughtered.จำไว้ลูกรัก, โลภมากนัก มักลาภหาย
But then,like every teenager,she got greedy.แต่แล้วก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไป เธอเริ่มโลภ
And that greedy cracker shithead.และนั่นความบ้าของไอ้สมองขี้เรื่อยจอมโลภ
Bad shit happens to greedy whores.เรื่องฉิบหายเกิดขึ้นกับนังสาวรเลวโลภมากแน่
Hefner. The greedy prick.เฮฟเนอร์ ไอ้คนโลภมาก
And that greedy cracker shithead. Let me and my boys do it.และนั่นความบ้าของไอ้สมองขี้เรื่อยจอมโลภ ให้ฉันและลูกน้องของฉันเป็นคนจัดการเอง
Keeping blood and greed away from our front door.ป้องกันการหลั่งเลือดและและความโลภออกไป จากประตูหน้าบ้านของเรา
I got greedy, and i wanted more.ผมมันโลภ ผมอยากได้อีก
Everything is boiled down to greed and power.ทุกอย่างลงเอยที่ความโลภและอำนาจ
But the men soon fail of the greed that was in their heart.แต่พวกผู้ชายเริ่มมีความโลภเกิดขึ้นในใจ
You cannot let your heart be rule by greed!ท่านต้องไม่ปล่อยให้หัวใจ ถูกความโลภครอบงำ
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลภ
Back to top