ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covetous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covetous*, -covetous-

covetous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covetous (adj.) ที่มีความอยากได้ See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ Syn. greedy, avaricious
covetously (adv.) อย่างอิจฉา See also: อย่างริษยา Syn. enviously Ops. serenely
covetousness (n.) ความอิจฉา See also: ความริษยา Syn. jealousy
covetousness (n.) ความริษยา See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน Syn. envy
covetousness (n.) ความโลภ Syn. avarice
English-Thai: HOPE Dictionary
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
English-Thai: Nontri Dictionary
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา

covetous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy

covetous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P)

covetous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
งกเงิน[adj.] (ngok ngoen) EN: covetous ; greedy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covetous
Back to top