ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covet*, -covet-

covet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covet (vi.) อยากได้ของผู้อื่น See also: ปรารถนา
covet (vt.) อยากได้ของผู้อื่น See also: ปรารถนา Syn. desire, envy
covetous (adj.) ที่มีความอยากได้ See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ Syn. greedy, avaricious
covetously (adv.) อย่างอิจฉา See also: อย่างริษยา Syn. enviously Ops. serenely
covetousness (n.) ความอิจฉา See also: ความริษยา Syn. jealousy
covetousness (n.) ความริษยา See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน Syn. envy
covetousness (n.) ความโลภ Syn. avarice
English-Thai: HOPE Dictionary
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
English-Thai: Nontri Dictionary
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งก (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
ละโมบ (v.) covet See also: be greedy, be avid Syn. มักได้, โลภ, มักมาก
อยากได้ (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
เห็นแก่ตัว (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, ละโมบ Ops. เสียสละ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are many who covet our iron.มีหลายคนที่อยากได้เหล็กของเรา
"Thou shalt not covet thy neighbor's house, wife or ass.ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ควรอยากได้บ้าน ภรรยา หรือตูด ของเพื่อนบ้าน
But if you have to covet your neighbor's wife's ass...แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ที่จะได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน...
Ninth, Thou shalt not covet thy neighbor's wife.ข้อเก้า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
Um, I covet the powers of others.อัม ฉันกระหายในพลังของคนอื่น
"You shouldn't covet a man who isn't yours.""คุณต้องไม่อยากได้ผู้ชายที่เป็นของคนอื่น"
He's... The keeper of the Broome covet of state,The keeper with the broom closet.
We strive for the success of the revolution but do not covet recognition.เราทุกคนต่างมีใจเดียวกันในการตระหนัก ถึงเป้าหมายของการปฏิวัติ
Not enough to deter Odin and Bayard and others who covet Camelot's wealth.ยังไม่พอที่จะขัดขวางโอดินและเบยาร์ด และคนอื่นๆที่ปรารถนาทรัพย์สมบัติของคาเมล็อต
For dragons covet gold with a dark and fierce desire.เมืองมนุษย์นี้ไม่มีค่าอันใดเลยต่อสม็อก
You covet death that much?นายต้องการความตายขนาดนั้น?
You covet death that much? [car horns honking] [tires squealing] [sirens] Hey, I want air support now!นายปารถนาจะตายขนาดนั้นเลยหรอ ? เฮ้!

covet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 亄] covetous; greedy
[jì, ㄐㄧˋ, 觊 / 覬] covet; long for

covet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欲をかく;欲を掻く[よくをかく, yokuwokaku] (exp,v5k) to be greedy; to covet
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P)
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
欲張る[よくばる, yokubaru] (v5r,vi) to covet; to lust for; (P)
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P)
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P)

covet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
โลภ[v.] (lōp) EN: covet FR: convoiter
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
งกเงิน[adj.] (ngok ngoen) EN: covetous ; greedy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covet
Back to top