ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avarice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avarice*, -avarice-

avarice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avarice (n.) ความโลภ See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ Syn. cupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avariceความโลภ [TU Subject Heading]

avarice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, 贪欲 / 貪慾] greed; avarice; rapacious; avid

avarice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大欲[たいよく, taiyoku] (n) avarice
強欲;強慾[ごうよく, gouyoku] (adj-na,n) greed; avarice
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice
欲の奴隷[よくのどれい, yokunodorei] (n) slave to avarice
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P)
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P)
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P)
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P)

avarice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice FR: avidité [f] ; cupidité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avarice
Back to top