ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greediness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greediness*, -greediness-

greediness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greediness (n.) ความโลภ
greediness (n.) ความโลภ, ความตะกละ
English-Thai: Nontri Dictionary
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขี้เหนียว (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความงก
ความงก (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว
ความตระหนี่ (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความขี้เหนียว, ความงก
ความเค็ม (n.) greediness See also: meanness, miserliness Syn. ความตระหนี่, ความขี้เหนียว, ความงก

greediness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊手性[くまでしょう, kumadeshou] (n) (arch) greediness; avariciousness

greediness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greediness
Back to top