ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hunger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hunger*, -hunger-

hunger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hunger (n.) ความหิว See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger (n.) ความหิว
hunger (vi.) หิว See also: หิ้วท้อง
hunger after (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for, thrist for
hunger for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for, thrist for
English-Thai: HOPE Dictionary
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation
English-Thai: Nontri Dictionary
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หิวโหย (v.) hunger for
ท้องร้อง (v.) (stomach) rumble with hunger
หิ้วท้อง (v.) put up with hunger See also: go with an empty stomach
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
If the Cold War disappeared right now, the American people would still be in this fight... against ignorance and hunger and disease, because it's right.{\cHFFFFFF}If the Cold War disappeared right now, {\cHFFFFFF}the American people would still be in this fight... {\cHFFFFFF}against ignorance and hunger and disease,
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์
I don't know if it's me or his hunger strike. I don't know.ฉันไม่รู้เพราะว่าตัวฉัน หรือเพราะความหิวรึอะไร
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน...
Even when you're hundred, you still hunger for life.ถึงแกจะอายุ 100 ปี แกก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
She died in a hunger strike.แม่เธอตายเพราะอดอาหาร.
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ"
"Deep like a hunger he will never fill..."ลึกเหมือนกับความกระหายที่เขาเติมไม่เต็ม...
Then maybe I'll tackle world hunger 'cause things can't really get worse.หลังจากนั้นค่อยแตะมือกับความหิวโหยของโลก เพราะไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้ว
A hunger to connect.ความโหยหิวมันเชื่อมโยงกัน

hunger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, 饥渴 / 飢渴] hunger and thirst
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 殣] die of hunger
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饥饿 / 飢餓] hunger; hungry; starve
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
如饥似渴[rú jī sì kě, ㄖㄨˊ ㄐㄧ ㄙˋ ㄎㄜˇ, 如饥似渴 / 如飢似渴] thirsting or hungering for sth
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb

hunger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water
腹の虫[はらのむし, haranomushi] (n) (1) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm; (2) (See 腹の虫が治まらない・はらのむしがおさまらない) (metaphor for) location of one's feelings or sentiments; (3) (See 腹の虫が鳴る・はらのむしがなる) (metaphor for) empty stomach; feeling of hunger
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n,vs) hunger and thirst; starvation
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
飢え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P)
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P)

hunger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger FR: vivre de l'air du temps
หิวจนแสบไส้[v. exp.] (hiū jon saē) EN: be starved ; feel hunger pangs FR:
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach FR:
แก้หิว[v. exp.] (kaē hiū) EN: satisfy one's hunger ; satisfy one's appetite FR:
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; appetite ; hunger ; thirst FR: faim [f] ; appétit [m]
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
แสบไส้[v. exp.] (saēp sai) EN: have hunger pangs FR:
แสบท้อง[v. exp.] (saēp thøng) EN: have hunger pangs ; be starved FR:
ท้องร้อง[v. exp.] (thøng røng) EN: rumble with hunger ; my stomach is rumbling FR:
ยาไส้[v.] (yāsai) EN: relieve hunger ; fill the stomach FR:

hunger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death
Hungersnot {f} | Hungersnöte
Fasten {n}; Hungern
Hungerleider {m} | Hungerleider
Hungerstreik {m}hunger strike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hunger
Back to top