ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โต*, -โต-

โต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต (v.) be big See also: be large, be huge Syn. ใหญ่ Ops. เล็ก
โต (v.) grow up See also: grow, develop Syn. เจริญ, เติบโต
โต (n.) kind of chopping knife Syn. อีโต้
โต (v.) buffet See also: counter Syn. ต้าน, ทวน, สวน
โต (n.) kind of wooden utensil in northern Thailand
โต้กลับ (v.) respond See also: react Syn. ตอบโต้กลับ
โต้กลับ (v.) counterattack See also: retaliate
โตขึ้น (v.) grow up See also: grow, develop, increase Syn. เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต
โตขึ้น (v.) grow See also: thrive, flourish Syn. เติบใหญ่, โต Ops. แคระแกร็น
โต้คลื่น (v.) counter waves See also: ride the waves (boat, ship)
โต้คารม (v.) argue See also: dispute, debate Syn. ปะทะคารม, ประคารม
โต้ง (n.) big cock
โต้ง (adj.) big See also: overgrown Syn. ใหญ่, เบิ้ม Ops. จิ๋ว, เล็ก, เจียด
โต้งๆ (adv.) clearly See also: vividly, obviously Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง
โตงๆ เตงๆ (adv.) swingingly See also: pendently, swayingly Syn. โตงเตง, กะโตงกะเตง
โตงๆ เตงๆ (adv.) swayingly See also: swingingly Syn. แกว่งไปแกว่งมา
โตงเตง (n.) suspended bars of a loom
โตงเตง (adv.) swingingly See also: pendently
โตงเตง (n.) four sticks above the door of the enclosure
โต้ตอบ (v.) reply See also: answer, respond
โต้ตอบ (v.) counter See also: respond, oppose, react, retaliate Syn. ตอบโต้ Ops. เฉย, เฉยเมย, เฉยชา
โตนด (n.) palmyra Syn. ตาลโตนด
โตมร (n.) lance See also: javelin Syn. หอกซัด
โตรก (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
โตรกผา (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โกรก, โกรกไกร
โตรกไตร (n.) deep crevices Syn. โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
โตรกไตร (n.) crevice See also: breach Syn. โกรก, โตรก
โต้รุ่ง (adj.) night
โต้รุ่ง (adv.) until dawn See also: till the morning, through the night
โต้ลม (v.) go against the wind See also: go one´s way contrary to the wind
โต้วาที (n.) debate Syn. การโต้วาที
โต๊ะ (n.) counter See also: desk
โต๊ะกลม (n.) round table
โต๊ะกินข้าว (n.) dining table
โต๊ะจีน (n.) Chinese dishes
โต๊ะทรงพระอักษร (n.) writing table See also: desk
โต๊ะทำงาน (n.) office desk See also: desk
โต๊ะบูชา (n.) altar See also: altar table, incense burner table Syn. โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะประชุม (n.) conference table
โต๊ะหมู่ (n.) set of altar table Syn. โต๊ะหมู่บูชา, โต๊ะบูชา
English-Thai: HOPE Dictionary
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxesis(ออกซี'ซิส) n. การเจริญเติบโต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเพิ่มขนาดของเซลล์)
English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secretaryโต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tea tableโต๊ะน้ำชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acromegaly; acromegaliaสภาพโตเกินไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Aristotle's causeเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
autosomeออโตโซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
azotemia; azotaemiaภาวะเลือดคั่งสารไนโตรเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brimstoneบริมสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
controversyข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
femtosecondเฟมโตวินาที [10-15 วินาที] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
grainstoneเกรนสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
growthการเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splenohepatomegalia; splenohepatomegalyม้ามและตับโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indolent๑. เจ็บกรุ่น๒. โตช้า (เนื้องอก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infective splenomegaly; splenomegaly, infectiousม้ามโตเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interactiveเชิงโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interpositional growth; intrusive growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrusive growth; interpositional growthการเติบโตแทรกระหว่างเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
LP-GAS (liquefied petroleum gas); LPGแอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomer, Lateโตเร็วระยะหลัง [การแพทย์]
Matureโตเต็มที่, แก่เพียงพอ, วุฒิภาวะ, เต็มที่, ครบอายุแล้ว, เจริญเพียงพอ [การแพทย์]
Acetoneอะซิโตน; อซิโตน; อะซีโตน; อาซีโทน; อะซีโทน; อซีโตน; อะซีโตน, สาร; อาซีโตน [การแพทย์]
Acetophenonesอะซีโตฟีโนนส์; อะซีโตฟีโนน, สาร [การแพทย์]
Acetyl Acetoneอะเซตติลอะซิโตน [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Actomyosinแอ็คโตมัยโอซิน, แอ็คโตไมโอซิน [การแพทย์]
Adobe Photoshopอะโดเบ โฟโต้ชอป [TU Subject Heading]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Allantoinอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน [การแพทย์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ammonification แอมโมนิฟิเคชัน การย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย โดยแบคทีเรีย [สิ่งแวดล้อม]
amphibianสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Ancylostomaพยาธิปากขอแอนซัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
Ancylostomiasisโรคพยาธิปากขอแอนคัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
Annattoสีดำแสด, แอนแนตโต [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการ [TU Subject Heading]
Asphaltยางมะตอย [ปิโตรเลี่ยม]
Astroblastomaแอสโตรบลาสโตมา [การแพทย์]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Atropineอะโทรปีน, ยา; ยาอะโทรบีน; อาโทรปีน; อโทรปีน; ยาพวกอโทรปีน; อะโทรปีน; สารอะโทรปิน; อะโทรพิน; อะโตรปีน [การแพทย์]
Auto-Immune Reactionปฏิกิริยาออโตอิมมูน [การแพทย์]
AutoCADออโตแคด [TU Subject Heading]
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Autolysinเอนไซม์ออโตไลซิน [การแพทย์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autosomeออโตโซม, โครโมโซมคู่ [การแพทย์]
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน (Streptomicin) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ride (vt.) โต้ (คลื่น) Syn. sail
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
counterattack (vi.) โต้กลับ See also: ตอบโต้
hit back (vi.) โต้กลับ See also: ตีกลับ, ตอกกลับ Syn. retaliate
strike back (phrv.) โต้กลับ See also: เถียงกลับ Syn. hit back
talk back (phrv.) โต้กลับ See also: เถียงกลับ
grow into (phrv.) โตขึ้น See also: ใหญ่ขึ้น
answer (vt.) โต้ตอบ
answer (vi.) โต้ตอบ
requite (vt.) โต้ตอบ See also: แก้แค้น Syn. return, retaliate
retort (vt.) โต้ตอบ See also: ตอบโต้, สวนตอบ, พูดย้อน Syn. rejoin, riposte
retroact (vi.) โต้ตอบ See also: โต้กลับ
desk (n.) โต๊ะ See also: เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน
table (n.) โต๊ะ See also: โต๊ะอาหาร Syn. desk, stand
beside table (n.) โต๊ะข้างเตียง Syn. night table
night table (n.) โต๊ะข้างเตียง Syn. beside table
nightstand (n.) โต๊ะข้างเตียง Syn. beside table, night table
bench (n.) โต๊ะทำงาน
worktable (n.) โต๊ะทำงาน
operating table (n.) โต๊ะผ่าตัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This table was made of woodโต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I grew up in a big familyฉันเติบโตขึ้นในครอบครัวขนาดใหญ่
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
So, you are the big brother?ดังนั้นคุณก็เป็นพี่ชายคนโต
Were you born and raised in Chiangmai?คุณเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่หรือ?
They are arguing over who should pay the billพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
He had no idea how to respondเขาไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไร
You are not mature enough to take over from meแกยังไม่โตพอที่จะเข้ารับงานต่อจากฉัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is barbaric! This is no way for grown men to...นี่มันบ้าชัด ๆ โต ๆ กันแล้ว เขาไม่ทำแบบนี้นะ...
Our intrepid literary scout, Avis De Voto, is friends with some woman who's written a huge French cookbook.เอลวิส เดอ โว โต แมวมองนักเขียนหนังสือ เป็นเพื่อนกับนักเขียนตำราอาหารฝรั่งเศส
He, he grew up with Alicia and I...เขา และผม อลิเซีย โต มาด้วยกัน
Anyway, Auggie Campania ratted him out, and the carnage when we went by to pick him up, very sad.อย่างไรก็ตาม Auggie โต ซัดทอดเขาออก และสังหารเมื่อเราไป ด้วยการที่จะเลือกเขาขึ้นเศร้ามาก.
Grows and shoots his own food.โต และ ล่าสัตว์กินเอง
Not kids anymore. Andy's going to college on Friday.โตๆกันหมดแล้วล่ะค่ะ ศุกร์นี้แอนดี้ก็จะเข้ามหาลัยแล้ว
Grow up, Morgan Grimes!โตๆได้แล้ว มอร์แกน ไกรมส์!
Older than I thought you'd be.โตกว่าที่ฉันคิดไว้อีก
Close the bag!โตข้างถนน ไม่ใช่โตกับถั่ว
When you're older, you'll understand.โตขึ้น, หนูจะเข้าใจ.
My son grow up to be a lawyer I swear I'll kikk him myselfโตขึ้นขืนเป็นทนายได้ฆ่าตายคามือแน่
She's gonna break a whole lot of hearts.โตขึ้นคงหักอกหนุ่มๆ แย่
Isn't he handsome? My God, he's handsome.โตขึ้นจะหล่อขนาดไหน พระเจ้า เขาต้องหล่อมากแน่เลย
Least you know what you'll be doing when you grow upโตขึ้นจะได้รู้ว่าทำอะไรเป็นบ้าง
You've grown since I last saw you.โตขึ้นจากคราวก่อนแล้วนะ
I want to be a neurosurgeon when I grow up, so I got permission to...โตขึ้นฉันอยากเป็นหมอผ่าตัดด้านเส้นประสาท ฉันเลยได้รับอนุญาติให้...
WHEN HE GROWS UP, HE'S GONNA BE A REBEL.โตขึ้นต้องเป็นเด็กดื้อแน่ๆ
Larger every year, Your Grace.โตขึ้นทุกปีนะ ฝ่าบาท
He's in his thirties. He's vain,rude,arrogant.He works out.โตขึ้นมาโดยครอบครัวอุปการะ
Growing up in this town, people look at me, and, I knew what they thought:โตขึ้นมาในเมืองนี้ ผู้คนมองฉัน และ ฉันก็รู้ว่าเขาคิดอะไรกัน:
Will it be like yours when I grow up?โตขึ้นหนูจะเหมือนแม่หรือเปล่าคะ
Growing Up Isn't About Making The Right Decisions.โตขึ้นหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
You gonna be a farmer when you grow up, like your daddy, huh?โตขึ้นอยากเป็นชาวสวนเหมือนพ่อเธอเหรอ?
What do you want to become later?โตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
One day you wake up, you decide you wanna be a masseuse.โตขึ้นอาจจะอยากเป็นหมอนวดก็ได้
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ
I can't get over how grown up you are.โตขึ้นเยอะ สวยขึ้นแยะ
They're giants. It's okay. It's okay.โตขึ้นเยอะเลย ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร...
Growing like a weed in my uterus.โตขึ้นเรื่อยๆ อย่างกับวัชพืชในท้่องฉันเนี้ย
Grow up, Jay. That's why he's yelling at you.โตขึ้นได้แล้วเจย์ นั่นแหละ ทำไมเขาถึงได้ตะโกนใส่แก
Surfing...where do I start?โต้คลื่น... . ผมจะเริ่มยังไงดี
Surf's up, metalhead!โต้คลื่นซิ,ไอ้หัวเหล็ก
It's senior year. You're still on JV soccer.โตจนอยู่ม.หก แต่ยังเล่นชมรมฟุตบอล
If that sparks, we're dead.โต้จุดประกายให้เราตาย
Oh, grow up. They probably do it on that couch. Daily.โตซะทีเถอะ พวกเขา อาจจะทำอะไรกันบนโซฟานั่น ทุกวัน
Jesus. Grow up, man. It happens to everybody.โตซะทีเถอะ เรื่องเมียหย่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
Interactive, high-Def 3-D gaming.โต้ตอบ,เกมส์ 3-D ที่มีความละเอียดสูง
Argue with me all you like.โต้ตอบกับฉันหน่อย อะไรก็ได้
So, protons in this direction...โต้ตอบกับโปรตอนในทิศทางนี้
You sprung from the womb already grown-upโตตั้งแต่ยังเล็กๆ ไม่เคยก่อปัญหา

โต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
生立ち[おいたち, oitachi] Thai: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โต
Back to top