ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกลาหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกลาหล*, -โกลาหล-

โกลาหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกลาหล (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, อลเวง, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
โกลาหล (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. วุ่นวาย, อลเวง, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
hubbub(ฮับ'บับ) n. เสียงดังสับสน,ความโกลาหล, Syn. uproar
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
pandemonium(แพนดะโม'เนียม) n. ความโกลาหล
pother(พอธ'เธอะ) n.,v. (ทำให้เกิด,กลาย) เสียงโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,ความยุ่งเหยิง,กลุ่มควันที่ตลบ.
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ,มีมรสุม,โกลาหล,สับสนวุ่นวาย,ดุเดือด,รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous,turbulent,violent,rough
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย,สับสน,อลหม่าน,โกลาหล,พล่าน,ซึ่งไหลทะลัก,ก้าวร้าว,รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
squall(n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล
storm(n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล
stormy(adj) รุนแรง,มีพายุจัด,ดุเดือด,โกลาหล
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
whir(n) เสียงหวือ,เสียงหึ่ง,เสียงกระหึ่ม,ความโกลาหล
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedlam (n.) ภาพโกลาหลอลหม่าน Syn. chaos
flurry (n.) ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น Syn. commotion, excitement
hurly-burly (n.) ความโกลาหลอลหม่าน See also: การเอะอะโวยวาย
mayhem (n.) ความโกลาหล (คำไม่เป็นทางการ) Syn. chaos, anarchy
pandemonium (n.) ความโกลาหล See also: ความสับสนวุ่นวาย Syn. turmoil, furor
pother (n.) เสียงโกลาหล See also: ความอึกทึกครึกโครม, ความยุ่งเหยิง Syn. muddle
razzle-dazzle (n.) ความโกลาหล
riotously (adv.) อย่างโกลาหล See also: อย่างจลาจล Syn. fiercely
riotousness (n.) ความโกลาหล See also: การจลาจล
squall (n.) ความโกลาหล See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน Syn. disturbance, tempest
stampede (n.) ความแตกตื่นโกลาหล See also: ความระส่ำระสาย, ความอลหม่าน Syn. flight, rush, rout, panic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน
I mean, you're, like, all chaotic and twirly, you know?เธอทำเหมือนมันโกลาหล สั่นระริก
You don't see Ross getting all chaotic and twirly every time they come.รอสไม่เห็นต้องโกลาหลหรือ สั่นระริกทุกครั้งที่พ่อแม่มา
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่
The coldest weather on record has thrown the city into chaos...อากาศหนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ ก่อความโกลาหล...
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
The super Typhoon '29, which already hit Kyushu, wreaking havoc and paralyzing traffic, is moving over the water south of Shikoku, at 20 kilometers an hourไต้ฝุ่นหมายเลข 29 ไต้ฝุ่นขนาดใหญ่หมายเลข 29 กำลังเข้าระหน่ำเกาะคิวชู นำความโกลาหลและทำให้การจราจรเป็นอัมพาตไป
( chaotic roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา)
That you somehow managed to grab, and then all hell broke loose.จะด้วยวิธีไหนก็ตามคุณต้องรีบจัดการ แล้วจากนั้นจึงเกิดเรื่องเกิดโกลาหลขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว
With so much chaos, someone will do something stupid.ยิ่งเกิดความโกลาหล, ก็จะมีคนทำอะไรโง่ๆขึ้นมา
If His Majesty meets Hae Mo-Su, the whole of BuYeo will fall into chaos.ถ้าพระองค์ทรงพบกับแฮโมซู พูยอต้องเกิดการโกลาหลแน่นอน
We've got a city in chaos here, frank.เมืองนี้กำลังโกลาหลนะ แฟร้งค์
Well, I won't argue that it was a no holds barred, adrenalin fueled thrill ride but there's no way you could perpetrate that amount of carnage and mayhem and not incur a considerable amount of paperwork.เออ ฉันไม่มีความเห็นอะไรมากมาย แต่มันไม่มีทางที่ทั้งนายจะรวมทุกอย่าง ทั้งฆาตรกรรมความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นในงานเดียว
When I came to this land, this kingdom was mired in chaos.เมื่อแรกที่ข้า มาถึงดินแดนนี้ ที่นี่ มีแต่ความโกลาหล
It threw the natural order into chaos.ทำให้ธรรมชาติกลายเป็นความโกลาหล
This thing has turned more than one town upside down over the centuries.เจ้าสิ่งนี้เปลี่ยนเมืองหลายเมือง ให้โกลาหลมาเป็นศตวรรษแล้ว
I mean,one person gets their wish,it's trouble, but everybody gets their wish...ฉันหมายถึง ถ้าใครซักคนได้สมปรารถนา นั่นก็เป็นปัญหาแล้ว - แต่นี่ทุกๆคนได้สมปรารถนากันหมด - มันก็โกลาหลเลย
It was a stampede, bro, i...มันโกลาหลวุ่นวาย, พี่ชาย ,ฉัน
Can you imagine the shit storm this is gonna create if I'm wrong?นึกภาพออกมั้ยว่ามันจะโกลาหลขนาดไหน ถ้าฉันคิดผิด?
It'll create a worse shit storm if you're right.มันยิ่งโกลาหลหนักเลยถ้าเธอถูก
ALWAYS HAD A FLAIR FOR THE DRAMATIC.เราต้องเหยียบเรื่องนี้ไว้ ไม่งั้นทั้งเมืองโกลาหลแน่ สายไปหน่อยแล้วมั้ย
Before the pandemonium. Look at this.ก่อนที่มันจะโกลาหลวุ่นวาย ดูนี่ซะก่อน
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา
Now since he's started this mess, it wont be long before it's finished!ตอนนี้เริ่มตั้่งแต่ที่มันสร้างความโกลาหล มันจะไม่นานนักหรอกก่อนมันจะจบ
And then pandemonium in the streets.แล้วก็ความโกลาหลตามท้องถนน
Speaking of the media, When this gets out, It's going to be a frenzy.พูดถึงสื่อ ข่าวรั่วออกไปเมื่อไหร่ ต้องเกิดโกลาหลกันแน่
When those two ships collide there'll be chaos.พอยานสองลำชนกันต้องโกลาหลกันใหญ่แน่
Open relationships only invite chaos.การคบเผื่อเลือกมีแต่จะนำมาด้วยเรื่องโกลาหลนะ
And so, though there was much confusion nationwide, thankfully there were no casualties.และแม้ว่าจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศ ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
It is pure bedlam down here as authorities try to take control of the situation.ตอนนี้ที่นี้โกลาหลอลม่านจริงๆ เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่
With Flynn missing, the company is now in chaos.การหายตัวไปของเขา สร้างความโกลาหลแก่บริษัท
And it was chaos.และมันเป็นความโกลาหล
I'm talking about full-on chaos-- including getting your Glee on in the stacks.ฉันหมายถึง ความโกลาหล แถมได้ส่งการบ้านด้วย
The guy who destroyed this town, turned neighbor against neighbor, created fear and terror... the guy who took Lauryn Ward right when I was aiming on getting her back...ไอ้คนที่ทำลายเมืองนี้ ทำให้เพื่อนบ้าน เป็นศัตรูกับเพื่อนบ้าน สร้างความตื่นกลัวและโกลาหล...
It’s just a little chaotic right now.กำลังเรียบร้อยดี มีความโกลาหลนิดหน่อย
And an unsub who creates chaos and then attacks typically carries this through to all aspects of his life.และผู้ต้องสงสัยที่สร้างความโกลาหล แล้วจึงลงมือ มักจะยึดถือสิ่งนี้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชิวิตของเขา
It's because the whole border situation is chaos.เป็นเพราะสถานการณ์ ชายแดนทั้งหมดโกลาหล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกลาหล
Back to top