ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anarchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anarchy*, -anarchy-

anarchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anarchy (n.) สถานการณ์ที่สับสน See also: ความสับสน Syn. turmoil, chaos
anarchy (n.) อนาธิปไตย See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล Syn. absence of government, political nihilism
English-Thai: HOPE Dictionary
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anarchyอนาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบอบอนาธิปไตย (n.) anarchy
อนาธิปไตย (n.) anarchy Syn. ระบอบอนาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state,ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง
A bribe of the flesh, gentlemen while her husband promotes anarchy and war.ราชินีแพศยาแห่งข้า ช่างพระพฤติตนได้สมเป็นราชินี !
Mere anarchy is loosed upon the world."ความสับสนวุ่นวายเริ่มแพร่กระจาย
The only reason that I'm at this table is because I need muscle to put Sons of Anarchy the hell out of Charming.เหตุผลเดียวเท่านั้นที่ฉันอยู่ตรงโต๊ะนี้ เพราะฉันต้องการกำลัง เพื่อส่งให้พวกSons of Anarchy ออกจากชาร์มมิ่งไปลงนรก
Sons of Anarchy are involved.พวกSons of Anarchyมีส่วนเกี่ยวข้อง
Sons of Anarchy is a motorcycle club, and, just for you information,กลุ่มSons of Anarchy เป็นคลับคนรักมอเตอร์ไซค์ และ แค่ข้อมูลที่คุณได้รับมา
I followed Sons of Anarchy to Indian Hills, Nevada last week.ผมตามรอยสืบพวกSons of Anarchy ที่อินเดียนฮิลส์ เนวาด้า เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
If the Sons of Anarchy are running guns through a known terrorist organization, well, then that puts your little motorcycle club on at least a half a dozen federal watch lists.ถ้าหากพวกSons of Anarchy จัดหาอาวุธปืน ผ่านองค์กรก่อการร้ายที่รู้จัก อ้อ จากนั้นเอา คลับมอเตอรน์ไซค์ของนายบังหน้า อย่างน้อยครึ่งโหล ในรายชื่อจับตาดูของหน่วยงานรัฐบาลกลาง
So the Sons of Anarchy must've trusted him.งั้นพวกSons of Anarchy คงจะไว้ใจเขามาก
We need to prove that the Sons of Anarchy is an ongoing criminal enterprise.เราต้องพิสูจน์ ว่าพวก the Sons of Anarchy คือองค์กรอาชญากรรมต่อเนื่อง
Do you know of any illegal activity that Jax Teller or the Sons of Anarchy are involved in?เธอรู้เรื่องการทำผิดกฏหมายใดๆ ของเเจ็ค เทลเลอร์ไหม หรือรวมไปถึง พวกSons of Anarchyไหม
Sons of Anarchy patching over the Devil's Tribe?Sons of Anarchy รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน กับthe Devil's Tribeใช่ไหม

anarchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナーキー[, ana-ki-] (n,adj-na) anarchy
無政府状態[むせいふじょうたい, museifujoutai] (n) anarchy; state of anarchy
無警察[むけいさつ, mukeisatsu] (n) (the state of) anarchy
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos
無政府[むせいふ, museifu] (n) anarchy; (P)

anarchy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาธิปไตย[n.] (anāthippata) EN: anarchy ; anarchism FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anarchy
Back to top