ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tempest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tempest*, -tempest-

tempest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempest (n.) พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ) Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest (n.) ความสับสน See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย Syn. turmoil, chaos
tempestuous (adj.) ซึ่งมีพายุแรง Syn. furious, raging, stormy, tumultuous
English-Thai: HOPE Dictionary
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง
I'll let you know if we find anything. All right. You think Tempest has kids?ผมจะบอกคุณครับถ้าได้เรื่องอะไร ตกลง นายคิดว่าเทมเพสมีลูกไหม
But in 2009, Tempest purchased a warehouse in Starling City.แต่ในปี 2009 เทมเพสได้ซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้
Now, I'm sure you all remember the witches from MacBeth and the fairies and forests of a midsummer night's dream, but beyond having a sorcerer as a protagonist, the tempest considers the magical quality of love at first sight.เอาล่ะ ผมคิดว่าพวกคุณทุกคน จำเเม่มดจากก๊อตเเลนด์ได้ เเละเรื่องนางฟ้าเเละป่าไม้ ในความฝันกลางฤดูร้อน นอกเหนือไปจากการมี พ่อมดที่เป็นตัวเอกของเรื่อง
Tempest purchased a warehouse in Starling City.บ. เทมเพสต์ เคยซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้
Tempest purchased a warehouse in Starling City.เทมเพสได้ซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้
Tempest told you she's not a spy.เทมเพสบอกนายแล้ว เธอไม่ใช่สายลับ
I thought you might be in the middle of some tempestuous romance.ฉันคิดว่า เธอคงกำลัง เขียนนิยายรักเร่าร้อนอยู่
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน
"That looks on tempests and is never shaken"That looks on tempests and is never shaken
My ears suggest a tempest, but eyes reveal a wife gone fucking mad!หูข้าได้ยินความบ้าอะไรนี่ แต่ข้ากลับเห็นเมียที่กำลังบ้าบออยู่!

tempest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, 暴风雨 / 暴風雨] rainstorm; storm; tempest
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, 轩然大波 / 軒然大波] tempest

tempest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P)
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P)

tempest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest FR: tempête [f]
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
เพชรหึง[n.] (phetchaheun) EN: tempest FR: forte tempête [f]

tempest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heftigkeit {f}tempestuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tempest
Back to top