ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flight*, -flight-

flight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flight (n.) การบิน Syn. flying, aviation
flight (n.) เที่ยวบิน
flight (n.) การเดินทางด้วยเครื่องบิน
flight (n.) นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ Syn. flock, squadron, swarm
flight (vi.) บินเป็นฝูง
flight (n.) การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ See also: การพุ่งตัวของวัตถุ
flight (n.) ขั้นบันไดระหว่างชั้น
flight (n.) การหนี See also: การหลบหนี Syn. escape, fleeing
flight crew (n.) ลูกเรือบนเครื่องบิน
flightiness (n.) การเปลี่ยนใจง่าย See also: ความไม่แน่นอน, ความเหลาะแหละ
flighty (adj.) ที่เปลี่ยนใจง่าย See also: ที่ไม่แน่นอน, ที่เหลาะแหละ Syn. changeable
English-Thai: HOPE Dictionary
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
English-Thai: Nontri Dictionary
flight(n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เที่ยวบิน (n.) flight See also: run
ร.อ.อ. (n.) flight lieutenant See also: Flt.Lt. Syn. เรืออากาศเอก
พ.อ.อ. (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศเอก (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant
พ.อ.ท. (n.) Flight Sergeant Second Class See also: FS2, Senior Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศโท
พันจ่าอากาศโท (n.) Flight Sergeant Second Class See also: FS2, Senior Master Sergeant
พ.อ.ต. (n.) Flight Sergeant Third Class See also: FS3, Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศตรี
พันจ่าอากาศตรี (n.) Flight Sergeant Third Class See also: FS3, Master Sergeant
ธรรมยุทธ์ (n.) honest flight See also: competition in religious matters or virtues
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได
I'll call your wife and tell her what flight you're on.I'll call your wife and tell her what flight you're on.
Paris calling flight F-BDXY. Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย
Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย
The whole flight crew has boarded. Let me see.เจ้าหน้าที่ขึ้นเครื่อ่งหมดทุกคนแล้วค่ะ ขอดูกอนนะคะ
Flight 209er, this is Denver flight control.เที่ยวบิน 209 นี่ห้องควบคุมการบินเดนเวอร์
Chicago, this is flight 209er. We're in trouble.ชิคาโก นี่เที่ยวบิน 209 เรามีปัญหา
Ted Striker was a crack flight leader, up to a point.เท็ด สไตรค์เกอร์เป็น จ่าฝูงบ้าระห่ำเข้าขั้นเลยทีเดียว
But you have to sleep on the way up and sleep on the way down, otherwise you'd go cuckoo and there wouldn't be enough food aboard the flight for everybody.แต่คุณต้องไปนอนบนทางขึ้น และนอนบนทางลง มิฉะนั้นคุณไปนกกาเหว่า
His name was on a list on a flight from San Francisco two days ago.ชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อ ... ... ในเที่ยวบินจากซานฟรานซิสสองวันที่ผ่านมา
Please, I have to catch a flight at noon!ได้โปรด ฉันต้องขึ้นเครื่องให้ทันเที่ยง!
First available flight out of Germany.เที่ยวบินแรก ที่ออกจากเยอรมัน

flight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, 机组 / 機組] flight crew (on a plane)
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
航班表[háng bān biǎo, ㄏㄤˊ ㄅㄢ ㄅㄧㄠˇ, 航班表] flight schedule
飞行记录[fēi xíng jì lù, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, 飞行记录 / 飛行記錄] flight record; flight recorder; black box
飞行记录仪[fēi xíng jì lù yí, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄧˊ, 飞行记录仪 / 飛行記錄儀] flight recorder; black box
飞行记录器[fēi xíng jì lù qì, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, 飞行记录器 / 飛行記錄器] flight recorder; black box
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, 航班] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, 楼梯间 / 樓梯間] staircase; flight of stairs
[zōng, ㄗㄨㄥ, 翪] uneven flight of a bird
航迹[háng jī, ㄏㄤˊ ㄐㄧ, 航迹 / 航跡] wake (of ship); flight path
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 国内线 / 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc)
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
[xuān, ㄒㄩㄢ, 翾] flirtatious; short flight
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, 托运行李 / 托運行李] luggage that has been checked in (on flight)
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, 不着陆飞行 / 不著陸飛行] nonstop flight
班期[bān qī, ㄅㄢ ㄑㄧ, 班期] schedule (for flight, voyage etc)

flight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P)
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
ビジュアルフライト[, bijuarufuraito] (n) visual flight
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant
フライトエンジニア[, furaitoenjinia] (n) flight engineer
フライトデータレコーダー[, furaitode-tareko-da-] (n) flight data recorder
乗り継ぎ便[のりつぎびん, noritsugibin] (n) (See 乗り継ぎ,便・びん) connecting flight
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
出発便[しゅっぱつびん, shuppatsubin] (n) departure; outgoing flight; departing flight
初飛行[はつひこう, hatsuhikou] (n) maiden flight (e.g. of an aircraft)
夜逃げ[よにげ, yonige] (n,vs) night flight (without paying); skipping out by night; moonlight flit
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P)
帰航[きこう, kikou] (n,vs,adj-no) homeward voyage or flight
滞空時間[たいくうじかん, taikuujikan] (n) duration of a flight
計器飛行[けいきひこう, keikihikou] (n) instrumental flight navigation
逃れ出る[のがれでる, nogarederu] (v1) to scuttle off; to take flight
遊覧飛行[ゆうらんひこう, yuuranhikou] (n) sightseeing flight
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus)
雁行[がんこう, gankou] (n,vs) the flight formation of geese; lining up shoulder to shoulder like flying geese; leading out
飛燕[ひえん, hien] (n) swallow in flight
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P)
乗り継ぎ[のりつぎ, noritsugi] (adj-f) transit (passenger); connecting (flight)
出奔[しゅっぽん, shuppon] (n,vs) flight; elopement; running away; absconding
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless
航続時間[こうぞくじかん, kouzokujikan] (n) duration of a cruise (flight); endurance
軽躁[けいそう, keisou] (adj-na,n) thoughtless; flighty
逃走[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) flight; desertion; escape; (P)
逐電[ちくでん, chikuden] (n,vs) flight; absconding
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder

flight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight FR: à bord du vol
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn) EN: flight crew FR: personnel navigant [m]
ไฟลท์ = ไฟลต์[n.] (flai) EN: flight FR: vol [m]
ไฟลท์ซิมูเลเตอร์[n. exp.] (flai simūlē) EN: flight simulator FR: simulateur de vol [m]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงบิน[n.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron ; flight FR: flotte [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (høbangkhapk) EN: flight control tower FR: tour de contrôle [f]
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
จัดเที่ยวบินพิเศษ[v. exp.] (jat thīobin) EN: arrange a special flight FR: organiser un vol spécial
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøngtūa khr) EN: book a flight FR: réserver un billet d'avion
การบิน[n. exp.] (kān bin) EN: flight FR: vol [m]
การบินภายในประเทศ[n. exp.] (kān bin phā) EN: domestic flight FR: vol intérieur [m]
การบินสาธิต[n. exp.] (kān bin sāt) EN: demonstration flight FR: vol de démonstration [m]
การบินทดสอบ[n. exp.] (kān bin tho) EN: test flight FR: vol d'essai [m]
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin) EN: charter plane ; charter flight FR: charter [m] (anglic.) ; avion nolisé [m]
ครูการบิน[n. exp.] (khrū kān bi) EN: flight instructor FR: instructeur de vol [m]
ความล่าช้าของเที่ยวบิน[n. exp.] (khwām lāchā) EN: flight delay FR:
กล่องดำ[n. exp.] (klǿng dam) EN: black box ; flight data recorder FR: boîte noire [f]
หมายเลขเที่ยวบิน[n. exp.] (māilēk thīo) EN: flight number FR: numéro de vol [m]
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[n. exp.] (phanakngān ) EN: flight attendant ; cabin crew ; cabin attendant FR: personnel navigant [m] ; personnel de cabine [m]
พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant first class (FS 1) FR:
พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant second class (FS 2) FR:
พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.)[n. exp.] (phanjā ākāt) EN: flight sergeant third class (FS 3) FR:
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
เปลี่ยนเที่ยวบิน[v. exp.] (plīen thīob) EN: change flight FR: changer de vol
ระบบจำลองการบิน[n. exp.] (rabop jamlø) EN: flight simulator FR:
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน[xp] (raya wēlā t) EN: flight time FR: durée de vol [f]
เรืออากาศเอก (ร.อ.)[n. exp.] (reūa ākāt ē) EN: captain ; flight lieutenant (Flt Lt) FR:
โรงเรียนการบิน[n. exp.] (rōngrīen kā) EN: flight school FR: école de pilotage [f] ; école d'aviation [f]
ตะปบ[v.] (tapop) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold ; catch in flight FR: saisir ; agripper ; attraper
ตารางการบิน[n. exp.] (tārāng kān ) EN: flight Schedule ; flight timetable FR:
ธรรมยุทธ์[n.] (Thammayut ) EN: honest flight FR:
เที่ยวบิน[n.] (thīo bin) EN: flight FR: vol [m]
เที่ยวบินอวกาศ[n. exp.] (thīo bin aw) EN: space flight [m] FR: vol spatial [m]
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ[n. exp.] (thīo bin ch) EN: charter flight [m] FR: vol charter [m]
เที่ยวบินเชิงพาณิชย์[n. exp.] (thīo bin ch) EN: commercial flight FR: vol commercial [m]
เที่ยวบินล่าช้า[n. exp.] (thīo bin lā) EN: delayed flight FR: vol retardé [m]
เที่ยวบินไม่แวะพัก[n. exp.] (thīo bin ma) EN: non-stop flight FR: vol sans escale [m]
เที่ยวบินภายในประเทศ[n. exp.] (thīo bin ph) EN: domestic flight FR: vol intérieur [m]
เที่ยวบินระยะไกล[n. exp.] (thīo bin ra) EN: long-haul flight FR:

flight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charterflug {m}charter flight
Anschlussflug {m}connecting flight
Gabelflug {m}open jaw flight
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover
Rückflug {m}return flight
Raumfahrt {f}space travel; space flight
Kapitalflucht {f}flight of capital
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty
Bewegungszeit {f}flight time
Vogelflug {m}flight of the birds
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenflighty | flightier | flightiest
Raumflug {m}space flight; space shot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flight
Back to top