ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาจริงเอาจัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาจริงเอาจัง*, -เอาจริงเอาจัง-

เอาจริงเอาจัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาจริงเอาจัง (v.) be serious See also: be in earnest, be stern, be austere, be rigid Syn. เอาจริง, จริงจัง Ops. เหลาะแหละ
เอาจริงเอาจัง (adv.) seriously See also: earnestly Syn. เอาจริง, จริงจัง Ops. เหลาะแหละ
English-Thai: HOPE Dictionary
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
hard-coreadj. ไม่ยอมใครง่าย ๆ ,ดื้อรั้น,เอาจริงเอาจัง, Syn. absolute
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
levity(เลฟ'วิทิ) n. ความคะนอง,ความตลกคะนอง,ความไม่สำรวม,ความไม่เอาจริงเอาจัง,ความเบา
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
earnest (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: จริงจัง, เเรงกล้า Syn. determined, sincere
sober (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม Syn. serious, solemn Ops. frivolous
solemn (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: เคร่งขรึม Syn. serious, nonsense, practical Ops. nonsensical, frivolous
go beyond (phrv.) เอาจริงเอาจังเกินไป See also: ไม่ตลกอีกแล้ว Syn. be beyond
go past a joke (idm.) เอาจริงเอาจังเกินไป See also: เลิกสนุกสนาน Syn. be beyond, get beyond, get past
frivolity (n.) ความไม่เอาจริงเอาจัง See also: ความเหลาะแหละ Syn. headlessness, levity Ops. gravity, seriousness, solemnity
frivolous (adj.) ไม่น่าเอาจริงเอาจัง See also: ไม่น่าสนใจ, เล็กๆน้อยๆ Syn. piddling, trifling, trivial
headlessness (n.) ความไม่เอาจริงเอาจัง See also: ความเหลาะแหละ Syn. frivolity, levity Ops. gravity, seriousness, solemnity
intensity (n.) ความเอาจริงเอาจัง See also: ความกระตือรือร้น Syn. ardor, fervor, passion
lightness (n.) ความไม่เอาจริงเอาจัง See also: ความเหลาะแหละ Syn. frivolity, headlessness, levity Ops. gravity, seriousness, solemnity
solemnize (vt.) ทำให้เอาจริงเอาจัง
trivial (adj.) ไม่เอาจริงเอาจัง See also: เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you to be serious nowฉันอยากให้คุณเอาจริงเอาจังตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Serious business trip?เอาจริงเอาจัง สัมมนา?
We mean business, huh?เอาจริงเอาจังน่าดูเนอะ?
What's so funny? You. Your face.คุณ หน้าคุณน่ะ เอาจริงเอาจังมากเลย
Chris, you are taking this shit too seriously.ใช่ เพราะดนตรีต้องได้รับการเอาจริงเอาจัง
You worry you won't be taken seriously.คุณกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณ เป็นคนไม่เอาจริงเอาจัง
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
He looks intense.เขาดูเอาจริงเอาจังนะ
He already asked me seriously to have a surgery.เขาบอกฉันแล้ว เขาดูเอาจริงเอาจังในการศัลยกรรม
Well, since none of you seem to be taking this Employee of the Month contest very seriously,เอาละ เมื่อพวกนายดูเหมือนจะไม่ เอาจริงเอาจังกับเรื่องพนักงานดีเด่น
'Cause yesterday, when you walked into that bank and started getting down to business,เพราะเมื่อวาน ตอนที่คุณเดินเข้าไปในธนาคาร และเริ่มลงมือทำหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจัง
About the fact that, uh, I'm sober. Oh.เกี่ยวกับความจริงที่ว่า เอ่อ ผมเป็นคนเอาจริงเอาจัง
He must care for you a great deal.ดูเขาเอาจริงเอาจังเชียวนะ
I was tough on crime.ผมเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับอาชญากรรมมาก
Deschamps and Marlet are having quite a go.เดอฌองส์ออร์เคสตร้ากับมาร์เล็ตก็เอาจริงเอาจังน่าดูเลย
She went for the whole...เธอเอาจริงเอาจังกับเรื่อง...
We're thrilled you're serious about this.เราดีใจมากๆที่คุณเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้
I get the feeling the students don't take me very seriously.ผมรู้สึกว่านักเรียนไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังกับผมเท่าไหร่
To become a teacher they'll take seriously you just have to become a respectable man first.การเป็นอาจารย์ให้นักเรียนเอาจริงเอาจัง... . ...ก่อนอื่นนายก็ต้องทำตัวให้เป็นคนน่านับถือ
You're taking that costume a little too far.เธอเอาจริงเอาจังกับชุดไปหน่อยไหม
Serious amount of ink.มันเป็นรอยสักที่เอาจริงเอาจังมากเลยค่ะ
You've always struck me as a very pragmatic man, so if I may, I would like to review options with you of which it seems to me you have two.คุณมักจะบีบเค้นให้ผมเอาจริงเอาจัง ถ้าหากผมทำได้ ผมอายกจะทบทวนทางเลือกอีกครั้งของคุณ ซึ่งดูเหมือนว่าผม จะมีทางเลือกให้คุณ 2 ข้อ
I am a serious scientist.ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาจริงเอาจัง
Sometimes you say things that sound crazy in a really, totally serious tone of voice.อืมม บางอย่างที่คุณพูด มันก็ฟังดูประหลาดๆ ดี จริงๆ น่ะ ในโทนน้ำเสียง ที่ดูเอาจริงเอาจัง
And... and now that I realize that that was my goal... mm-hmm?และ... และตอนนี้ผมรู้แล้วว่า นั่นเคยเป็นเป้าหมายของผม... ได้เวลาที่ผมจะเอาจริงเอาจัง
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
Volkoff and his people- they're serious.โวลคอฟและคนของเขา เอาจริงเอาจัง
Aunty, the area is not clean properly be more serious in your work.ป้าบริเวณบังไม่สะอาดพอ เอาจริงเอาจังหน่อยซิ
Because as I observe him by his side, there could be no producer as determined, as persevering.เพราะว่าฉันเห็นเมื่อตอนที่ฉันอยู่กับเค้า คงไม่มีผู้ผลิตคนไหนที่มุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังอย่างเค้า
Listen, guys, don't take this too hard, all right?ฟังนะพวกเธอ อย่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบนี้นะโอเคไหม
I'm the only one up here who's trying to get something done.ฉันเป็นคนเดียวที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะ
Let's just say that she's a little intense.ฉันบอกได้แต่ว่า เธอเป็นคนค่อนข้างเอาจริงเอาจัง
'Cause I take my job seriously.ฉันเอาจริงเอาจังเรื่องงานนะ
This is the Williamsburg diner, owned by Han Lee, who just changed his name to Bryce Lee, because I guess he wants people to take him even less seriously.ที่นี่คือร้านวิลเลี่ยมสเบิร์ก มีฮาน ลีเป็นเจ้าของ คนที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นไบรซ์ ลี เดาว่าคงเพราะอยากให้คนอื่น เอาจริงเอาจังกับเขาน้อยลง
Smart. Seems like he means business.ฉลาด ดูจะเอาจริงเอาจัง
He's a man who represents everything this country should be... honorable, passionate, and conservative.และเขาจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศ เขาตรงไปตรงมา,เอาจริงเอาจัง
Lynette, you're taking marriage advice from a woman who wants coyote sconces?ลินเน็ธ เธอเอาจริงเอาจังกับคำแนะนำของ ผู้หญิงที่อยากได้เพิงหมาป่าเนี่ยนะ
You're too tightly wound for a guy your age.พี่เอาจริงเอาจังเกินไปสำหรับตอนนี้
I want to see if anyone is taking this competition just a little too seriously.ฉันอบากรู้ว่าใครกันที่ ที่เอาจริงเอาจังกับ การแข่งขันเกินเลยไปนิด
Listen, I hate to make tracks, but I'm already late, and my boss is high-strung and aggressively sober.ฟังนะ ฉันไม่อยากไปหรอก แต่ตอนนี้ฉันสายแล้ว เจ้านายฉันเป็นพวกเอาจริงเอาจังเกินเหตุ
She never takes anything seriously.หล่อนไม่เคยเอาจริงเอาจังกับอะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาจริงเอาจัง
Back to top