ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ardor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ardor*, -ardor-

ardor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ardor (n.) อารมณ์ที่รุนแรง Syn. passion, fervor
English-Thai: HOPE Dictionary
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have used no such trickery to summon your ardor, I assure you. I don't know what it is.ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่า มีบางอย่างทำให้ฉันมาที่นี่

ardor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, 热忱 / 熱忱] ardor; enthusiastic

ardor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor
アーダー[, a-da-] (n) ardor; ardour
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P)
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P)
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth

ardor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hitze {f}ardor [Am.]; ardour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ardor
Back to top