ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เส้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เส้น*, -เส้น-

เส้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้น (n.) line Syn. สาย, แถว, แนว
เส้น (n.) nerve See also: nerve vessel Syn. เส้นประสาท
เส้น (clas.) unit of length equal to 40 metres
เส้น (clas.) numerative noun of road, long thing Syn. สาย
เส้นก๋วยเตี๋ยว (n.) noodle
เส้นขนาน (n.) parallel Ops. เส้นตัด
เส้นขอบฟ้า (n.) horizon See also: skyline
เส้นชัย (n.) goal See also: aim
เส้นชัย (n.) finish line
เส้นด้าย (n.) thread See also: yarn Syn. ด้าย
เส้นด้าย (n.) Enterobius vermicularis See also: thread worm Syn. พยาธิเส้นด้าย
เส้นตรง (n.) straight line Syn. ทางตรง
เส้นตาย (n.) deadline
เส้นตึง (v.) reinvigorate See also: revitalize
เส้นตื้น (adj.) easily amused See also: amusing Ops. เส้นลึก
เส้นทาง (n.) route See also: way, course, line, passage, path Syn. ทาง, วิถีทาง,
เส้นทางการค้า (n.) trade route See also: trade way Syn. เส้นทางพาณิชย์
เส้นทางพาณิชย์ (n.) trade route See also: trade way
เส้นทางลัด (n.) shortcut See also: more direct or shorter route than that usually taken Syn. ทางลัด
เส้นทางเดินเรือ (n.) sea lanes See also: shipping lanes, shipping route
เส้นทางเดินเรือ (n.) sea lanes See also: shipping lanes, shipping route
เส้นทางเลี่ยง (n.) bypass Syn. ทางเบี่ยง
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
เส้นบังคับ (n.) directrix
เส้นประ (n.) dashed line
เส้นประ (n.) dash line Ops. เส้นทึบ
เส้นประสาท (n.) nerve Syn. ประสาท
เส้นประสาทสมอง (n.) nerve Syn. เส้นประสาท
เส้นผม (n.) hair Syn. ผม, ผมเผ้า, เผ้าผม, เกศา
เส้นผม (n.) hair Syn. ผม, ผมเผ้า, เกศ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (n.) diameter Syn. เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง (n.) diameter See also: straight line through the center of a circle Syn. เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นแบ่งครึ่งวงกลม
เส้นมัธยฐาน (n.) median
เส้นมัธยฐาน (n.) median
เส้นรอบวง (n.) circumference See also: perimeter
เส้นรัศมี (n.) radius Syn. รัศมี
เส้นรุ้ง (n.) latitude Syn. เส้นละติจูด Ops. เส้นแวง
เส้นลองติจูด (n.) longitude Ops. เส้นรุ้ง
เส้นละติจูด (n.) latitude Ops. เส้นแวง
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
date lineเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศ
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
load lineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
load waterlineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
main lineเส้นสำคัญของถนน,หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
optic nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่สอง มีหน้าที่กระแสประสาท (impulses) จากเรตินาสู่สมอง
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
path nameเส้นบอกทางหมายถึง เส้นบอกทางไปยังที่ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูล โดยต้องเริ่มต้นด้วยหน่วยบันทึก (drive) คั่นด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเครื่องหมาย \ หลังจากนั้นเป็นชื่อ สารบบ (directory) และอนุสารบน (subdirectory) ถ้ามี คั่นด้วย \ แล้วจึงถึงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เช่นตัวอย่างC:\PROGRAMS\GRAPHICSชA"ข้อความนี้ หมายความว่า แฟ้มข้อมูลชื่อ AAA อยู่ในอนุสารบนชื่อ GRAPHICS ในสารบบใหญ่ที่ชื่อ PROGRAM และอยู่ในหน่วยบันทึก C: อนึ่ง ในระบบวินโดว์ ทุกครั้งที่จะบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก หรือเรียกแฟ้มข้อมูลมาแสดงหรือสั่งพิมพ์ ฯ จะต้องแจ้งเส้นบอกทางไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นแมคอินทอช จะไม่ใช้ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลแบบนี้
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
trigemental nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่5 รับความรู้สึกจากบริเวณหน้าศรีษะ ฟันเกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวด สัมผัส ร้อน เย็น ควบคุมการเคี้ยว
trochlear nerveเส้นประสาทของcranial nerves เส้นที่ 4 ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตาทำให้มีการเคลื่อนไหว
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
curvature(n) ความโค้ง,การเลี้ยวโค้ง,เส้นโค้ง
curve(n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
equator(n) เส้นศูนย์สูตร
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้น
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุย
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง
graph(n) กราฟ,เส้นกราฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arcus juvenilis; embryotoxon, anteriorเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asymptoteเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
circumferenceเส้นรอบวง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cordเส้นตีเกลียวเสริมยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
curveเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dental flossเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
directrixเส้นบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
edgeเส้นเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fibrilเส้นใยฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kappa curveเส้นโค้งแคปปา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
midrib; costa; median nerveเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
optical fiberเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
straight lineเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ line ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strandเส้น, ใย, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
streak; stripeเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transversalเส้นตัดขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
twisted curveเส้นโค้งบิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vocal bands; vocal chords; vocal cords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal cords; vocal bands; vocal chords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessory nerveประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asymptoticเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous; fibroseเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afferentเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า [การแพทย์]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Axial Filamentเส้นแกนกลาง [การแพทย์]
Baselineเส้นตรง,ระดับเส้นฐาน,แนวฐาน,เส้นพื้น [การแพทย์]
Belt Channelเส้นเข็มขัด [การแพทย์]
circumferenceเส้นรอบวง, ความยาวรอบรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collect Route เส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Costaเส้นคอสต้า [การแพทย์]
Cross Hairsเส้นกากบาท [การแพทย์]
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dental Flossเส้นใยไนลอน [การแพทย์]
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
edgeเส้นเชื่อม, เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Efferent Dischargeเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก [การแพทย์]
Enclosureเส้นทะเลสาบ(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fibreเส้นใย, วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frenumเส้นสองสลึง [การแพทย์]
Girthเส้นรอบเอว [การแพทย์]
Great Auricular Nerveเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์ [การแพทย์]
Innervationเส้นประสาทที่เลี้ยงท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Isogonเส้นทิศลมเท่า [อุตุนิยมวิทยา]
Isotherm เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า เส้นซึ่งลากผ่านจุดต่าง ๆ ที่มีค่าอุณหภูมิอากาศเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
midribเส้นกลางใบ, เส้นใบเส้นใหญ่ที่ต่อจากก้านใบไปจนถึงปลายใบ ภายในประกอบด้วย ไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negatively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางซ้าย, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ogiveเส้นโค้งความถี่สะสม, ดู cumulative frequency curve [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Phillips curveเส้นโค้งฟิลลิปส์ [เศรษฐศาสตร์]
positively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isanemone หรือ Isotachเส้นความเร็วลมเท่า [อุตุนิยมวิทยา]
secant line [secant]เส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นโค้งที่กำหนดให้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Streamlineเส้นทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Surge lineเส้นลมเปลี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
line (n.) เส้น See also: สาย
graph (n.) เส้นกราฟ Syn. chart, diagram
midrib (n.) เส้นกึ่งกลางใบไม้ See also: เส้นกึ่งกลางใบ
spire (n.) เส้นขด See also: วงก้นหอย Syn. coil, spiral
parallel (n.) เส้นขนาน
doodle (n.) เส้นขยุกขยิก See also: ลายขยุกขยิก
staff (n.) เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง
contour (n.) เส้นขอบ See also: เส้นรอบนอกที่แสดงรูปร่าง, โครงร่าง Syn. outline, shape
baseline (n.) เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)
skyline (n.) เส้นขอบฟ้า Syn. horizon
bound (n.) เส้นขอบเขต See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน
sideline (n.) เส้นข้าง See also: เส้นริม, เส้นข้างสนาม, เส้นขอบสนาม Syn. boundary, edge
trait (n.) เส้นขีด
finish line (n.) เส้นชัย See also: หลักชัย
tape (n.) เส้นชัย See also: สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน
weft (n.) เส้นด้ายทางขวาง
yarn (n.) เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก
right line (n.) เส้นตรง
straight line (n.) เส้นตรง Syn. right line
chord (n.) เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน
Well... it can be painful, but... ..that's what they invented Xanax for, right?มันดูเหมือนอะไรล่ะ แชมพู มีดโกน ยาสีฟัน เน็คไท 2 เส้น เทปฝึกภาษา
Yeah, the thing that looks like spaghetti outside the apartment?ช่าย มันดูเหมือน เส้น สปาเก็ตตี้ ข้างนอก อพาร์เมนซ์
There's a rumor going around that you've been searching for Owen.ให้ฉันเดานะ ทอ 800 เส้นใช่มั้ย? -1,000 เส้น ค่ะ
I mean, the line gets real... blurry.เส้นกั้นบางๆ เบลอ งงไปหมดแล้ว
A rose line is any line that goes from the North to South Poles.เส้นกุหลาบคือเส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้
The hair in the amber gave us a hit.เส้นขนในอำพันทำให้ ได้เป้าหมายเลย
Doodles are the window to the soul, Gus.เส้นขยุกขยิกนี้เป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณนะ กัส
All my lines are pretty blurry right now.เส้นของผมมันพร่ามัวหมดแล้ว ตอนนี้
The horizon stood for the world, but it didn't mean the Earth.เส้นขอบฟ้คือโลก แต่มันไม่ได้หมายถึงโลก มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า
What's this chalk line?เส้นขีดชอล์คนี่อะไรฮะ
So I won't pull a muscle when I break your neck.เส้นจะได้ไม่ยึดเวลาหักคอนายไง
The run will end in front of the school, where you'll pick up your medal and a complimentary swag bag.เส้นชัยจะอยู่ที่หน้าโรงเรียน ซึ่งคุณจะได้รับเหรียญ และถุงสวยๆฟรีที่นั่น
The finish line was on a mountain three kilometres away.เส้นชัยอยู่บนภูเขาที่ห่างออกไปสามกิโลเมตร
The finish line in sight.เส้นชัยอยู่แค่เอื้อม
That's where the finish line is for the annual dogsled race.เส้นชัยในการแข่งขัน ลากล้อเลื่อนประจำปีอยู่ที่นั่น
You have a very long lifeline, unlike others here.เส้นชีวิตของคุณยาวมาก ไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่นี่
Lifeline of the service.เส้นชีวิตของบริการ กด 999
A lifeline and a noose at the same time. It's funny, isn't it?เส้นชีวิตและห่วงในเวลาเดียวกัน มันตลกไม่ได้หรือไม่
Straight Line Persuasion System seminar, then how do you expect to make any money?เส้นตรงสัมมนาชักชวนระบบ แล้ววิธีการทำคุณคาดหวังที่จะให้ เงินใด ๆ ?
Lines are back up at M-38.เส้นต่างๆ จะกลับมาขึ้นที่ M-38
Our deadline is tomorrow at midnight.เส้นตายของพวกเราคือพรุ่งนี้ ตอนเที่ยงคืน
The deadline was 9. She had almost another hour.เส้นตายของเธอมันเก้าโมงนี่/เธอมีเวลาตั้งเกือบชั่วโมง
Yasmin's deadline was this week.เส้นตายของแยสมินก็ภายในสัปดาห์นี้เหมือนกัน
Tomorrow's Wednesday, you didn't leave much room for error.เส้นตายพรุ่งนี้ ไม่เหลือเวลาสำหรับความผิดพลาด
His deadline is in five.เส้นตายมันภายใน 5 นาที
If you pay the franchise fees, we'll stop.เส้นตายวันที่ 15 นะ ถ้านายจ่ายค่าแฟรนไชส์ เราถึงจะหยุด
The deadline in the will expires in less than a month!เส้นตายในพินัยกรรมเหลืออีกแค่ไม่ถึงเดือน
What? You little punk!เส้นติ้นนักนะ ไอ้พั้งค์ !
The path... it's disappeared.เส้นทาง ... ... มันหายไป
Bearing 1-8-0 at 12 knots.เส้นทาง 1-8-0, ที่ 12 น็อทส์
Course 151-3. Laurentian system, sir.เส้นทาง 151 มาร์ค 3 ระบบลอเร็นเชี่ยนครับ
'Course, you know, you are free to hold onto your third and keep cooking.เส้นทาง คุณรู้นะ คุณมีอิสระถือตัวเลือกที่ 3 เอาไว้ และปรุงยาต่อ
He told him the description of the van, the route, so they could hijack it.เส้นทาง เพื่อให้ไปปล้น
Inbound on a collision course with the ISS.เส้นทางกลับโลกของไอเอสเอส
Air Route Traffic Control Center in Albuquerque.เส้นทางการจราจรควบคุมการบิน ในศูนย์อัลเบอร์เคอร์กี
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
My uplink never misses. It's not going to miss.เส้นทางการส่งสัญญาณไม่เคยพลาด มันไม่พลาดแน่
All traffic would have to be diverted to New Orleans.เส้นทางการสัญจรทางน้ำทั้งหมด จะถูกย้ายมาที่นิว ออร์ลีนส์
This morning's troop movements.เส้นทางการเคลื่อนพลของทหารเช้านี้

เส้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเส้นยืดสาย English: to stretch (vt)
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เส้น
Back to top