ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yarn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yarn*, -yarn-

yarn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yarn (n.) เส้นด้ายหนาที่ใช้สำหรับถัก
English-Thai: HOPE Dictionary
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย,เส้นยาว,นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย,เล่านิทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
yarn(n) ไหมพรม,เส้นด้าย,เรื่องราว,นิทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yarnเรื่องเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอ (v.) spin (the yarn) See also: wind, twist, lap in Syn. หมุน, ม้วน, ปั่น
ด้ายดิบ (n.) cotton yarn See also: unbleached cotton thread
ไจ (n.) skein of of yarn/thread See also: hank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're going to need a quart of peanut oil, some bubble-wrap, and as much yarn as you can find.และไหมพรม มากเท่าที่นายจะหาได้
Much like the yarn you spun about not having the FBI's art manifest.เหมือนกับที่นายบอกว่า นายไม่มี ใบรายการของFBI
Now you hear up close and I'll yarn you about the first time we met eye to eye.ะตyะต tะพ ะตyะต. ั–ฮ‘nd thuั• ั–t wะฐั• whะตn ฮ™ mะฐdะต thะต ะฐัquะฐั–ntะฐnัะต ะพf Dr. ฮ—ะตnry Gะพะพั•ะต,/ั– ั–thะต mะฐn ฮ™ hะพั€ะตd mั–ght ัurะต mะต ะพf my ะฐfflั–ัtั–ะพnั•.
Writes a ripping yarn about a big white whale, which is summarily dismissed and yet today, it is lugged around in the backpacks of every serious student of literature in the world.Rะตy... Yะพu wะพuldn't hะฐั€ั€ะตn tะพ bะต rะตlะฐtะตd tะพ thะต ั˜ะพurnะฐlั–ั•t Lะตั•tะตr Rะตy?
Hey, Jess, my hands are actually stuck in the yarn because...hey เจส มือของชั้น มันแทงจริงๆ ในเส้นด้าย เพราะว่า...
Give me a big old yarn ball of muscles to distract me.ให้ฉันได้สัมผัสกล้ามเนื้ออันเหี่ยวเฉา เพื่อทำให้ฉันไขว่เขวสิ
You and I both know that since a fine, genuine pashmina requires the annual growth of at least three Changra goats you and everyone in this market blend the yarn to give it more body.ทำจากขนแพะชันกรา ที่ปล่อยยาวทั้งปีอย่างน้อย 3 ตัว ทั้งเธอและคนอื่นๆ ในตลาดนี้ จึงผสมเส้นใยอื่นเข้าไป เพื่อเพิ่มน้ำหนัก
This gonna be another yarn from the old country?มันคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องยาว ของประเทศที่เคยอยู่มั้ง
YEAH, WE GET A BALL OF YARN, AND WE EACH CUT A PIECEคือ เราซื้อม้วนไหมพรมมา แล้วเราก็ตัดมาชิ้นนึง
Tell her that I love that kittens-playing-with-the-yarn sweater that she knitted me.ฝากบอกว่าฉันชอบเสื้อลายลูกแมว ที่เธอถักให้มากเลย
And on cold nights, this and a ball of yarn...ในคืนที่อากาศหนาวนะ \ ที่ตรงนี้ กับบอลไหมพรม ...
Worst part is, unlike your yarn, mine is true.ที่แย่ที่สุดคือ มันไม่เหมือนนิทานของคุณ ตรงที่ของผมเป็นเรื่องจริง

yarn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, 摆龙门阵 / 擺龍門陣] chat; gossip; spin a yarn
棉纱[mián shā, ㄇㄧㄢˊ ㄕㄚ, 棉纱 / 棉紗] cotton yarn
合股[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 合股] joint stock; ply (e.g. 2-ply yarn)
毛线[máo xiàn, ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 毛线 / 毛線] knitting wool; wool yarn
羊毛線[yáng máo xiàn, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 羊毛線] knitting wool; wool yarn
纱线[shā xiàn, ㄕㄚ ㄒㄧㄢˋ, 纱线 / 紗線] yarn

yarn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.)
ヤーン[, ya-n] (n) yarn
リリヤン[, ririyan] (n) lily yarn
ループヤーン[, ru-puya-n] (n) loop yarn
亜麻糸[あまいと, amaito] (n) flax yarn
糸織り;糸織[いとおり, itoori] (n) (See より糸・よりいと) cloth woven from twisted silk yarn
紡績糸[ぼうせきいと, bousekiito] (n) spun yarn
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
番手[ばんて, bante] (n) (1) (yarn) count; (suf) (2) (as in 二番手) (See 一番手) n-th place (e.g. in a race); n-th in position (e.g. a starting lineup); (P)

yarn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้ายดิบ[n.] (dāidip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn FR:
ด้ายไหม[n. exp.] (dāi mai) EN: silk yarn FR: fil de soie [m]
เข็ด[n.] (khet) EN: [numerical classifier for a length of yarn or thread, especially wool and silk] FR:
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn FR:
มงคลสูตร[n.] (mongkhonlas) EN: sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel ; auspicious and holy ceremonial yarn or string FR:
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn ; affair FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
เส้นด้าย[n.] (sendāi) EN: thread ; yarn FR: fil à coudre [m]
เส้นด้ายฝ้าย[n. exp.] (sendāi fāi) EN: cotton yarn FR:
เส้นด้ายไหม[n. exp.] (sendāi mai) EN: silk yarn FR:
สนธิณาณ[n. prop.] (Sonthiyān ) EN: Sonthiyarn FR: Sonthiyarn
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม[n. prop.] (Sonthiyān C) EN: Sonthiyarn Chuenruethai-naitham FR: Sonthiyarn Chuenruethai-naitham

yarn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanzgarn {n}bright yarn
Effektgarn {n}effect yarn
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Loopgarn {n}loop yarn
Noppengarn {n}knop yarn; bouclé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yarn
Back to top