ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล็กน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล็กน้อย*, -เล็กน้อย-

เล็กน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็กน้อย (adv.) a little See also: a bit Syn. นิดหน่อย, น้อย Ops. มาก
เล็กน้อย (adj.) trifling See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor Syn. นิดหน่อย, เล็ก Ops. สำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
by-talkn. การพูดจาเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้อง
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
curn(เคิน) n. จำนวนเล็กน้อย,หนึ่งเมล็ดข้าว
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน,กาก,ส่วนที่นอนกัน,ของเสีย,เศษ,จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs
drib(ดริบ) n. ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
glitch(กลีช) n. ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่องหรือแผน
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
handfuln. ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณเล็กน้อย
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.
inappreciable(อินอะพรี' เชียเบิล) adj. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, แทบจะไม่รู้สึก, แทบจะไม่เห็น., See also: inappreciability, inappreciableness n. inappreciably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
drop(n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง
insignificance(n) ความไม่สำคัญ,ความไม่มีความหมาย,ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
pittance(n) จำนวนเล็กน้อย,นิตยภัย,เงินบริจาคเล็กน้อย
scrap(n) ชิ้น,เศษ,สิ่งเล็กน้อย,ของไม่มีค่า
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
slight(adj) เบา,เล็กน้อย,อรชร,แบบบาง
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
tithe(n) 1 ใน 10,จำนวนเล็กน้อย,ภาษีย่อย
tot(n) เด็กเล็ก,จำนวนเล็กน้อย
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trivial(adj) เล็กน้อย,ไม่เป็นสาระ,น่ารำคาญ
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Indentedเว้าเล็กน้อย [การแพทย์]
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด 1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์
Slight rainฝนเล็กน้อย [อุตุนิยมวิทยา]
Softenerสารทำให้ยางนิ่ม คือ วัสดุที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยแล้วทำให้ความแข็งของยางผสมหรือยางคง รูปลดลงหรือทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ปรับความหนืดของยางให้ลดลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น) หรือทำให้สารตัวเติมสามารถเข้าไปผสมกับยางได้ง่ายยิ่งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalactiteหินย้อย, หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a bit (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, any
a few (adj.) เล็กน้อย Syn. a little, a bit, any
a little (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a bit, any
fidding (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ Syn. trivial
imperceptible (adj.) เล็กน้อย See also: ค่อยๆ, เบาๆ Syn. gradual, slight, subtle
incy-wincy (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
itsy-bitsy (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
itty-bitty (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
little (adj.) เล็กน้อย See also: น้อย, ไม่มาก Syn. slight, small Ops. much
little (adv.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย Syn. slightly, not much
minor (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ, เป็นรอง Syn. insignificant
not much (adv.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย Syn. slightly
ock (suf.) เล็กน้อย See also: ไร้ค่า
petty (adj.) เล็กน้อย See also: ไม่สำคัญ, ไม่ค่าที่จะสนใจ, หยุมหยิม Syn. paltry, insignificant, trivial, unimportant Ops. crucial, significant
picayune (adj.) เล็กน้อย See also: ซึ่งไม่สำคัญ Syn. petty, small, trivial
picayunish (adj.) เล็กน้อย
piddling (adj.) เล็กน้อย See also: ซึ่งไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว Syn. insignificant, petty
slim (adj.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
small time (idm.) เล็กน้อย See also: จำนวนน้อย
some (adj.) เล็กน้อย Syn. a few, a little, a bit, any
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
I don't want to annoy you with such trivial thingsฉันไม่อยากจะรบกวนนายด้วยเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้น
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
Monica has a cell phone, and the battery emits a tiny GPS signal which I can use to try and get her position.โมนิก้า มีมือถือ กับ แบต มันปล่อยสัญญาณ GPS เล็กน้อย ซึ่งผมหาตำแหน่งของเธอได้
Really? he said a "tad." a tad isn't serious,right?จริงหรอ เขาพูดว่า เล็กน้อย เอาน่ะ เล็กน้อยคงไม่ใช่เรื่องซีเรียส ใช่มั๊ยคะ
The neck's a little bit bent, and it's a little bit out of tune, and I want to work and battle it and conquer it and make it express whatever attitude I have at that moment.คอบิดไปนิดหน่อย แล้วเสียงก็เพี้ยนๆ เล็กน้อย ผมอยากใช้ความพยายามเพื่อสู้กับมัน และเอาชนะมัน ใช้มันเพื่อแสดงออก ถึงอารมณ์อะไรก็ตามที่ผมมี ณ ขณะนั้น
We're wanting to ask you a few questions.เรามี คำถาม เล็กน้อย จะถามคุณ ค่ะ
It looks like there's a spot of bad weather up ahead, so we may experience just a little bit of turbulence.ดูเหมือนว่าจะมีหลุมอากาศ เล็กน้อย เราอาจจะต้องเจอ กับสิ่งที่ไม่สะดวกเล็กน้อย
A little uranium?ยูเรเนียม เล็กน้อย เหรอ?
I mean, there's something. Small thing. Nothing.หมายความว่า ก็ต้องแลกบ้างน่ะนะ เล็กน้อย นิดหน่อย
And while Vecuronium is slightly more expensive than its competition, it produces few adverse side effects.และในขณะที่ Vecuronium เล็กน้อย ราคาแพงกว่าการแข่งขันของ จะผลิตไม่กี่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์.
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม
And my relationship with the machine is a little... different.และความสัมพันธ์ของฉันกับเดอะแมชชีน มัน ต่างไป.. เล็กน้อย น่ะ
They probably wanted a little extra reassurance, that's all.พวกเขาอาจต้องการเพียง เล็กน้อย ความมั่นใจเป็นพิเศษนั่นคือ ทั้งหมดที่
Minor disturbance? My brother's in Gen Pop, give it to me straight.เล็กน้อย น้องชายฉันอยู่ในนั้น บอกฉันมาตรงๆ
A little harder or the car rolled or the--เล็กน้อย หรือว่า รุนแรง
Small, but measurable-เล็กน้อย แต่วัดค่าได้
A little, but we have had a pretty good year ourselves, and you guys are all right in my book.เล็กน้อย แต่เราเองก็มีปีที่ดี แล้วพวกนายก็ทำตัวดี
Little Sergio, we're proud of youเล็กน้อยSergio, เรา'ภูมิใจในคุณ
The least I could do.เล็กน้อยที่ผมสามารถทำให้ได้
Listen, Mom, I didn't even want to move to this town!เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย
Just chill, OK? We'll be out of this situation.เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย
It was nothing, I found the cable cut out back.เล็กน้อยน่า แค่สายขาด
Nominal, these are just for safety.เล็กน้อยเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อความ ปลอดภัย
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง...
A slight touch of monetary complications... with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.สัมผัสเล็กน้อยของ ภาวะแทรกซ้อนทางการเงิน กับบ้านนอกโคนทแรปชนกึ่ง จันทรคติของ
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย
She remembered insignificant details. How can you argue with that?เธอจำได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อย วิธีการที่คุณสามารถโต้เถียงกับที่?
There's something I'd like to say.มีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกว่าเป็น มันถูกรบกวนฉันเล็กน้อย
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
Things get a little rough, he goes back in his shell... and slams the door, and he's out to lunch.{\cHFFFFFF}สิ่งที่ได้รับเพียงเล็กน้อยหยาบ เขากลับไปในเปลือกของเขา ... {\cHFFFFFF}และปิดประตูดังปัง, และเขาก็ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย
You look after them, see their feet is clean, dry, powdered.เป็นที่สะอาดแห้งผงเล็กน้อย
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย
I'm a little worried about this Sollozzo fellow.ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อน Sollozzo
You start with a little oil, then fry some garlic.คุณเริ่มต้นด้วยน้ำมันเล็กน้อยแล้วทอดกระเทียมบาง
"Goffredo, didn't I tell you she was a little beauty?"Goffredo, ไม่มีฉันบอก you she คือความสวยงามเล็กน้อย?"
"She is a rare little jewel", replied Goffredo"ที่เธอคือเครื่องเพชรเล็กน้อยหายาก",\ Nreplied Goffredo
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล็กน้อย
Back to top