ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป้าหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป้าหมาย*, -เป้าหมาย-

เป้าหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป้าหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, objective, target Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด
เป้าหมาย (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด
เป้าหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, objective, target Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์
English-Thai: HOPE Dictionary
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
name of the gamen. เป้าหมาย,จุดปรสงค์
object(ออบ'เจคทฺ) {objected,objecting,objects} n. สิ่งของ,วัตถุ,สิ่งที่เข้าใจได้,เรื่อง,เรื่องราว,จดหมาย,เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,กรรมของกริยาหรือบุพบท,ภาวะวิสัย. vi. (ออบเจคทฺ') คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,รังเกียจ,ไม่ยอม. vt. คัดค้าน., See also: objector n.
objective(อับเจค'ทิฟว) n. เป้าหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,จุดประสงค์ ูadj. เกี่ยวกับรูปธรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับสิ่งของ,เป็นจริง,ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ,เกี่ยวกับภาวะวิสัย,เกี่ยวกับกรรมการ,เกี่ยวกับเป้าหมาย, See also: objectiveness n.
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
thing(ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object,entity
target languageภาษาเป้าหมายหมายถึง ภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ทันที โดยปกติในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาต้นฉบับ (source language) หรือภาษาระดับสูง (high level language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ และจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ ภาษาเป้าหมายก็คือภาษาเครื่องนั่นเองมีความหมายเหมือน object language หรือ machine languageดู source language เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
object(n) วัตถุ,สิ่งของ,กรรม,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
sake(n) ประโยชน์,เหตุ,เป้าหมาย,ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
target languageภาษาเป้าหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Designation Valueค่าเป้าหมาย [การแพทย์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Individual Approachการให้สุขศึกษาแบบรายบุคคล, ให้เป็นรายบุคคล, การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล [การแพทย์]
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Target marketingการตลาดเป้าหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
end (n.) เป้าหมาย See also: วัตถุประสงค์ Syn. aim, object, purpose
mark (n.) เป้าหมาย See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์ Syn. butt, target
objective (n.) เป้าหมาย See also: วัตถุประสงค์ Syn. object, purpose, intention Ops. aimlessness
target (n.) เป้าหมายการนินทา See also: เป้าหมายการวิพากย์วิจารณ์
accomplishment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ Syn. completion
attain (vt.) บรรลุเป้าหมาย See also: สำเร็จ Syn. reach, achieve
connect (vi.) บรรลุเป้าหมาย
drift along (phrv.) ไร้เป้าหมาย (ในการดำเนินชีวิต) See also: ล่องลอย
fair (adv.) ตรงเป้าหมาย
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
make (vt.) บรรลุเป้าหมาย Syn. reach, get to
on target (idm.) ตามเป้าหมาย See also: ตามที่คาดไว้
orientation (n.) การกำหนดเป้าหมาย See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง Syn. position, direction
overshoot (vt.) ยิงเลยเป้าหมาย See also: ยิงข้ามเป้าหมาย, พลาดเป้า Syn. overreach, overact, overdo
spotter (n.) ผู้ระบุเป้าหมายการยิงให้ทหารปืนใหญ่ See also: ผู้ระบุตำแหน่งของข้าศึก
strike home (phrv.) ชกถึงเป้าหมาย See also: ชกโดนเป้าหมาย, เข้าเป้า
surface-to-underwater (adj.) ซึ่งเดินทางจากผิวโลกสู่เป้าหมายใต้น้ำ
target (vt.) ตั้งเป้าหมาย See also: เล็ง Syn. aim, direct, point
target language (n.) ภาษาเป้าหมายในการแปล Ops. source language
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
He does everything without aimเขาทำทุกสิ่งโดยปราศจากเป้าหมาย
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Target Philadelphia. Projected dead, 100,000.** เป้าหมาย ฟิลาเดลเฟีย ** ** ฆ่าคน 100,000 **
Destination, Washington D.C.** เป้าหมาย : วอชิงตัน ดีซี **
Target, Pyongyang, North Korea.* เป้าหมาย : เปียงยาง เกาหลีเหนือ *
Target, Tehran, Iran.* เป้าหมาย : เตหะราน อิหร่าน *
Target, Washington, D.C.* เป้าหมาย : วอชิงตัน ดีซี *
I'm thinking public place, wanted men, Police, lots of witnesses to identify you.แต่ฉันกลับคิดว่า ในที่สาธารณะ เป้าหมาย ตำรวจและผู้คนมากมาย จะชี้แกให้ฉันเห็น
He didn't overhear anything about a target or the time frame.เขาไม่รู้เกี่ยวกับ เป้าหมาย หรือ เวลาโจมตี
We believe you were the target, yes, but we also believe that the intent was kidnapping and not murder.เราเชื่อว่าคุณเป็น เป้าหมาย ใช่ค่ะ แต่เรายังคงเชื่อว่า เจตนาแค่เพียงจะลักพาตัว ไม่ใช่ฆาตกรรม
These are the hostages. [sobbing] Target terminated.พวกเราเป้นตัวประกันทั้งหมด เป้าหมาย ถูกกำจัดแล้ว เขาไม่ใช่เป้าหมาย เขาเป็นของสามีฉัน
Let's reacquire targets, weapons release on my command.เรา reacquire เป้าหมาย อาวุธปล่อยคำสั่งของฉัน.
COMPUTERIZED VOICE: Tabriz targeted. Confirm Tabriz.VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ Tabriz เป้าหมาย ยืนยัน Tabriz
They build their lives around ancient traditions that may once have had a purpose, but...พวกเขาสร้างชีวิตจาก ธรรมเนียมเก่า ซึ่งบางที อาจจะมี เป้าหมาย แต่... .
They get launched at the target. They stick.พวกเขาได้รับการเปิดตัวไปที่ เป้าหมาย พวกเขาติด
Perimeter units, prepare to engage. The target is down.หน่วยรอบนอก เตรียมพร้อมต่อสู้ เป้าหมาย ตายแล้ว
My mission, my goal, my ambitions, it's not the money.แต่ภารกิจ เป้าหมาย ความทะเยอทะยาน ผมไม่ได้หวังอยากได้เงิน
Target 01 continuing on the R25 eastward to the airport.เป้าหมาย 01 ยังอยู่บนอาร์ 25, ไปทางตะวันออกสู่สนามบิน.
Target 02 is getting off the R25 and moving toward the Old Town.เป้าหมาย 02 ออกจาก อาร์ 25 แล้ว, กำลังมุ่งหน้าสู่โอลด์ทาวน์
The two subjects, considered possibly contagious, have escaped from a medical research facility.เป้าหมาย 2 ราย ที่คาดว่ามีการติดเชื้อ, ได้หลบหนีออกจาก หน่วยวิจัยโรคติดต่อ
Target 500 yards! Follow me in!เป้าหมาย 500 หลา ตามฉันมา
New target. 800 meters. - It's unbelievable. You're still here.เป้าหมาย 800 เมตร ไม่น่าเชื่อว่านายจะอยู่นี่
Target is leaving the apartment.เป้าหมาย กำลังออกจากห้อง
Target! Take him out!เป้าหมาย จัดการมันเลย
Target needs assistance ASAP.เป้าหมาย ต้องการความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน
A goal. A battle. A struggle.เป้าหมาย ต่อสู้ ดิ้นรน
I'm a block away.เป้าหมาย ที่4 ผมอยู่ห่างออกไป 1 ช่วงตึก
The sense of purpose, the idea of helping people.เป้าหมาย ที่จะช่วยเหลือผู้คน
B Target moving towards you.เป้าหมาย บี มุ่งหน้าไปทางคุณ
A target. Senator Wallace Herek.เป้าหมาย วุฒิสมาชิกวอลแลศ เฮเรค
Their goal was to create the perfect super soldier.เป้าหมาย สร้างสุดยอดทหาร
Target. Ten o'clock. Range 977 meters.เป้าหมาย สิบนาฬิกา ระยะ 977 เมตร
Contact, two miles out.เป้าหมาย ห่างไป 3.2 กม.
Contact, 700 yards out.เป้าหมาย อีก 640 เมตร
The target Beljac-- he's headed for the building.เป้าหมาย เบลแจ็ค เขากำลังเข้าไป
Target A acquired.เป้าหมาย เอ ล็อกเป้าแล้ว
Target, Echo-1-1.เป้าหมาย เอ็คโค่ 1-1
The prey, the Green Hornet.เป้าหมาย: เดอะ กรีนฮอร์เนต
The point is we can still find him. well, and if we do, after what--after what i just did,เป้าหมายก็คือ \ เรายังตามเขาได้ \ ใช่ แล้วถ้าเราเจอแล้ว เราจะทำยังไงต่อล่ะ
The target is Otto Von Vogel.เป้าหมายก็คือ Otto Von Vogel
The objective... to peer into every shadowy corner of the ATCU.เป้าหมายก็คือ การสอดส่องทุกมุมมืดของเอทีซียู
Their goal was to create the perfect super soldier.เป้าหมายก็คือ สร้างสุดยอดทหาร

เป้าหมาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対象[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป้าหมาย
Back to top