ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overreach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overreach*, -overreach-

overreach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overreach (vt.) ล้มเหลว (เพราะทำในสิ่งที่เกินความสามารถ)
overreach oneself (phrv.) ทำเกินเลย See also: ทำเลยเถิด
English-Thai: HOPE Dictionary
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
English-Thai: Nontri Dictionary
overreach(vt) ไกลเกินไป,ทำเลยเถิด,ไปถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overreaching clauseข้อกำหนดให้ใช้สิทธิได้ตามเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd been filing complaints about abuse and overreach for years.พวกเขาได้รับรายงานเกี่ยวกับการทารุณกรรม และล่วงละเมิดทางเพศมาเป็นปี
I think you are a sneaky, overreaching little...ฉันคิดว่าแกน่ะขี้ขโมย พวกฉวยโอกาส...
You overreach.And here is the result.
But I would not see him overreach, nor hide pain from his recovery.But I would not see him overreach, nor hide pain from his recovery.
Stop overreaching.เลิกทำอะไรเกินตัวน่า
We're wired to overreach.เพื่อต่อต้านการขยายตัวอย่างรวดเร็วน่ะเหรอ? ธรรมชาติมนุษย์ไม่มีหลักประกันหรอก
You overreached, you took my love of Ciara as well.แต่คุณเอาไปเกิน คุณเอากับเคียร่าไปด้วย
But like all upstarts, you overreach.แต่ก็เหมือนพวกเศรษฐีใหม่ทั้งหลาย เจ้าข้ามเส้น
You dispatch me to Rome to crow of the inevitable fall of Spartacus upon Melia Ridge, only to have recent news brand me overreaching fool!คุณส่งไปยังกรุงโรมที่จะชื่นชมยินดี คดีคัสMeliaåsen- และอื่นเพื่อที่คุณเยาะเย้ยฉัน กับข่าวล่าสุด!
I have been overreaching in my efforts, and would share.ฉันเอาฉันมากเกินไป และแบ่งปันกับฉัน ...

overreach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
背伸び;背延び;背のび[せのび, senobi] (n,vs) (1) standing on tiptoe and stretching one's back to make oneself taller; stretching oneself; (2) overreaching oneself; overstretching oneself; trying to do something beyond one's ability; pushing to the limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overreach
Back to top