ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบน*, -เบน-

เบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบน (adv.) askew See also: obliquely, slantingly Syn. เฉ Ops. ตรง
เบน (v.) turn around See also: shift, turn back, turn away Syn. เฉ, เห
เบนซิน (n.) benzine
เบนเข็ม (v.) turn (away) See also: deviate, shift, divert, deflect Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
azobenzene(แอส'โซเบนซีน) สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตสีย้อมและเป็นยาฆ่าแมลง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
benefic(เบนนิฟ'ฟิค) adj. เป็นการกุศล,เป็นการทำความดี,เกี่ยวกับคุณงามความดี, Syn. beneficent
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
bengal(เบนกอล') n. มณฑลเบ็งกอลระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศ, See also: bengalese n.,adj.
benison(เบน'นิเซิน) n. ดูbenediction
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
benzene(เบน'ซีน) n. น้ำมันติดไฟได้ง่ายชนิดหนึ่ง, Syn. benzol
benzin(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
benzine(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน
bugbane(บัก'เบน) n. พืชจำพวก Cimicifuga
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
deflect(ดีเฟลคทฺ') vt.,vi. หันเห,บ่ายเบน, See also: deflector n. ดูdeflect
deflection(ดิเฟลค'เชิน) n. การหันเห,การบ่ายเบน,การทำให้หันเห,การทำให้บ่ายเบน, Syn. deviation
deflective(ดิเฟลค'ทิฟว) adj. บ่ายเบน,หันเห, Syn. deviating
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
English-Thai: Nontri Dictionary
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
benzene(n) น้ำมันเบนซิน
benzine(n) น้ำมันเบนซิน
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
inflect(vt) เบน,ผัน,เปลี่ยนแปลงคำ,ออกเสียงสูงต่ำ
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
loin(n) เนื้อสะโพก,กระเบนเหน็บ,พุง,ท้อง
ray(n) รังสี,ปลากระเบน
skew(n) การเบน,การเฉ,ตำแหน่งที่เฉียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diatropismการเบนตั้งฉากสิ่งเร้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
declination๑. เดคลิเนชัน๒. มุมบ่ายเบน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
deflectionการเบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geotropism; gravitropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grabenกราเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heliotropism; phototropismการเบนตามแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benzeneเบนซีน [TU Subject Heading]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Aromatic อะโรมาติก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Diffractionการเลี้ยวเบน [TU Subject Heading]
Distillateสิ่งกลั่น, สิ่งกลั่น คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกลั่นตัวเป็นของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา สิ่งกลั่นอย่างเบา ได้แก่ น้ำมันเบนซินและสิ่งกลั่นอย่างกลางได้แก่ น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซลและน้ำมันหล่อลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
divagationdivagation, ทางน้ำเบนเบี่ยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Gasolineน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Glibenclamideไกลเบนคลาไมด์, ยา; [การแพทย์]
Hexachlorobenzeneเฮกซะคลอโรเบนซีน [TU Subject Heading]
Manta birostrisกระเบนราหู [TU Subject Heading]
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา อยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parasympathetic nervous systemระบบประสาทพาราซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยเส้นประสาทจำนวนหนึ่งที่ออกจากเมดัลลาออบลองกาตาทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานเร็วขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่ออกจากไขสันหลังบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ ระบบประสาทนี้ทำงานตรงข้ามกับระบบประสาทซิมพาเทติก คือทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petrolน้ำมันเบนซิน, ดู  gasoline [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติก, ส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Synthetic detergentสารซักฟอกสังเคราะห์สารทำความสะอาดที่เกิดจากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย สารลดแรงตึงผิว ผลิตจาก sulfonation of long chain alcohols, เอสเตอร์, เอมายส์, และอัลคิลเบนซิน สารนี้อาจเป็นแอนไอออนิกหรือนอนไอออนิก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avert (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn away, turn aside, sidetrack
turn aside (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn away, sidetrack
turn away (vt.) เบน See also: บิดเบน, เบนสายตา Syn. turn aside, sidetrack
aberrant (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration (n.) การเบี่ยงเบนจากปกติ See also: ความผิดปกติ Syn. deviant, anomalous
apochromatic (adj.) ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
averted (adj.) ที่ทำให้เบนสายตาไป See also: ที่ทำให้หันไป Syn. turned aside, redirected, sidetracked
benzene (n.) น้ำมันเบนซิน
benzine (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันซึ่งกลั่นจากต้นไม้ สัตว์หรือถ่านหิน ไวไฟ มีกลิ่นหอม ใช้ผสมน้ำมันและทำสี
bring round (phrv.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนทิศทาง Syn. fetch round
curvation (n.) ระยะที่เบี่ยงเบน See also: ความมากน้อยของการเบี่ยงเบน
deflection (n.) การเบนความสนใจ Syn. deviation
deflection (n.) ระยะที่เบี่ยงเบน See also: ความมากน้อยของการเบี่ยงเบน Syn. curvation
depart (vi.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน Syn. change, vary, deviate, diverge Ops. concur, agree
detract (vt.) ทำให้เบี่ยนเบน See also: ทำให้หันเห
deviate (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบน See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง Syn. diviant
deviate (vt.) ทำให้เบี่ยงเบน See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห Syn. differ, depart Ops. agree
deviate (vi.) เบี่ยงเบน See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ Syn. diverge, digress Ops. agree
deviate from (phrv.) เบี่ยงเบนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
deviation (n.) การเบี่ยงเบน See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ Syn. difference, change Ops. similarity, likeness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who, Ben? What do you mean?ใครกัน เบน เธอหมายความว่าอะไร
Ben Gardner get this?- เบน การ์ดเนอร์จับได้เหรอ
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.ขอให้สนุกกันให้เต็มที่ เบน ชิลเลอร์เลี้ยงเหล็าไม่อั้นค่ะ
I'm Ben Bannock's son.ผมคือลูกของ เบน แบนนอค
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
Chris Chambers, Janice Reuben, Ben Fender, Dick Smith.คริส แซมเบอร์, แจนนิส รูบิน, เบน เฟนเดอร์, ดิ๊ด สมิธ
All right, Ben's Burger at 7:00... then we go watch the big guy play.เอาหละ / เบน เบอร์เกอส์ ที่ เจ็ดนาฬิหา แล้วจากนั้นเราจะไปดูนายคนนั้นเล่นเกมส์กัน
If you wanna leave a message for Katie, Ben, Josh or Erin what better time than....ถ้าคุณต้องการส่งข้อความถึง เคที่ เบน จอร์จ หรือ เอริน... ... อะไรจะดีไปกว่าเวลานี้ ... .
You and Ben been to Tommy Tang's?คุณ กับ เบน เคยไปร้าน ทอมมี่ แทงค์ หรือเปล่า?
I don't know. I know he's nothing like Ben.ไม่รู้ซิ แค่รู้ว่า เขาไม่มีอะไรเหมือน เบน เลย
But that's Ben. That's who you fell in love with.แต่ว่า นั่นคือ เบน คนที่เธอหลงรักไง
When Ben Franklin was only 15 years old he secretly wrote 14 letters to his brother's newspaper pretending to be a middle-aged widow named Silence Dogood.ตอน เบน แฟรงคลินอายุ 15 เขาเขียนอักษรลับ 14 ตัว ไปให้หนังสือพิมพ์ของพีชาย โดยปลอมเป็นหม้ายวัยกลางคน ชื่อ ไซเรนท์ ดูกู๊ด.
Ten per cent, Ben. They offered you ten per cent and you turned it down.10%เชียวนะ เบน พวกนั้นเสนอให้นาย 10% แต่นายไม่เอา
As far as crew, I was hoping Ben could pilot the mission.ทันที่ทีได้ลูกเรือครบ, ฉันอยากได้ เบน เป็นนักบิน
You're going to be Ben again.นายจะกลับเป็น เบน คนเก่า.
Tell me... do you want to be Ben Grimm again?บอกฉัน... ว่านายต้องการจะกลับเป็น เบน กริม อีกครั้ง?
Okay. Everybody, this is Ben. Ben this is Rachel, Sarah and... the rest of the team.โอเค.ทุกคนมานี่ นี่คือเบน\ เบน นี่ราเชล ซาร่าและ...
Pistons. Yes, yes, Ben Wallace.ทีมพิสตันส์ใช่ๆ เบน วอลเลซ
There's a guy there, Ben Forsik, I sent him copies of everything I had.ไปหาคนชื่อ เบน ฟอสิก ผมส่งหลักฐานที่ผมมีให้เค้าไปแล้ว
Casey: old ironside is ben lo pan.- เบน โล ปัน ทหารเก่า
Forget it, ben. It's chinatown. You ever see that movie?ฝันไปเถอะ เบน ที่นี่ไชน่าทาวน์ เคยดูเรื่องนี้มั้ย
We talked every couple of weeks.เราต้องพูดกับทุกๆคู่ต่อสัปดาห์ แต่ เบน เค้ารู้ดีกว่าฉัน...
You, my dear, will be happy to know that I talked to Paul about his buddy Ben Tramer.เธอ เพื่อนรักฉัน จะมีความสุขที่ได้รู้ว่า ฉันพูดกับเขาเกี่ยวกับ เพื่อนซี้เขา เบน เทรเมอร์
Oh, I thought you said Ben Tramer was retarded.ฉันคิดแล้วว่าเธอต้องพูดว่า เบน เทรเมอร์เป็นคนโง่
Careful, rancher, that's Ben Wade you're talking to.ระวังหน่อย พ่อคนเลี้ยงวัว นั่น เบน เวด ... กำลังพูดกับแก
...by Mr. Ben Wade himself.เป็นฝีมือของ เบน เวด
Imagine me shinning on down to Mexico with Ben Wade on my arm.เห็นภาพฉันเดินฉุยฉาย ใน เม็กซิโก เลย ควงแขนไปกับ เบน เวด ด้วย
The Southern Pacific will have Ben Wade convicted in a federal court.เซ้าท์แปซิฟิค จะจัดการให้ เบน เวด ถูกดำเนินคดีที่ศาลส่วนกลาง
I got five guns on you out here, Ben Wade!ฉันมีปืน 5 กระบอก รอแก อยู่ข้างนอกนี่โว๊ย... เบน เวด
Come now, Mr. Boles, that's Ben Wade you have there.ไม่เอานา คุณโบลส์ นั่นมัน เบน เวด ที่คุณมัดไว้
That's Ben Wade they have up there.นั่นคือ เบน เวด พวกมันจับเขาไว้บนนั้น
And you just remember that your old man walked Ben Wade to that station when nobody else would.ลูกแค่จดจำไว้ให้ดี ว่าพ่อของลูกนั่นแหละ เป็นคนพา เบน เวด ไปถึงสถานีได้ เมื่อไม่มีใครจะทำ
I'm Erica Bain. And as you know, I walk the city.ฉันชื่อเอริก้า เบน อย่างที่คุณรู้ ฉันเดินไปในเมือง
This is Erica Bain, and you've been listening to Street Walk on WNKW.นี่คือเอริก้า เบน คุณกำลังฟัง "สตรีท วอคล์" ทาง WNKW
Let's now join Erica Bain in our WNKW studios.เชิญรับฟังเอริก้า เบน จากสตูดิโอ WNKW ของเรา
This is Erica Bain, and I walk the city.นี่คือเอริก้า เบน และฉันเดินไปในเมือง
My name's Erica Bain. I do a radio show.ฉันชื่อเอริก้า เบน นักจัดรายการวิทยุ
Then do it for Ben. It means a lot to the big guy. You'll break his heart.ทำมันเพื่อ เบน มันมีความหมาย มากสำหรับเค้า คุณจะหยุดหัวใจเขา
Ben Navis. Good, yes?กระโปรงสก๊อต ปราสาท ไส้กรอกเครื่องใน เบน นาวิส
"Loch" Big... "loch" Ben... "Loch" Big Ben.โอเค แล้วล๊อคไหนหละ "ล๊อค" บิ๊ก.. "ล๊อค" เบน ล๊อคบิ๊กเบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบน
Back to top