ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจรจา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจรจา*, -เจรจา-

เจรจา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจรจา (v.) negotiate See also: converse, discuss, talk, confer Syn. พูด, พูดจา, สนทนา
English-Thai: HOPE Dictionary
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation
interlocutor(อินเทอลอค'คิวเทอะ) n. ผู้สนทนา,ผู้เจรจา, Syn. conversationalist
negotiable(นิโก'ชิอะเบิล) adj. โยกย้ายกันได้,เจรจากันได้,ซื้อขายกันได้., See also: negotiability n.
negotiant(นิโก ช 'เอินทฺ) n. ผู้เจรจา
negotiate(นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย., See also: negotiator n.
negotiation(นิโกชิเอ' เชิน) n. การเจรจา, Syn. mediation
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
parley(พาร์'ลี) n. การเจรจา,การประชุม
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา,ข้อตกลง,การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
negotiable(adj) ตกลงกันได้,เจรจากันได้,เปลี่ยนมือกันได้
negotiate(vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
negotiator(n) ผู้เจรจา,ผู้ซื้อขาย,ผู้แลกเปลี่ยนกัน
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
negotiationการเจรจา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renegotiationการเจรจาต่อรองใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
talk, proximityการเจรจาข้างเคียง (โดยมีคนกลางเป็นผู้ติดต่อคู่กรณี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม
good officesการช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน [การทูต]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Negotiationการเจรจาต่อรอง [TU Subject Heading]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government)
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งโดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาขอซื้อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ [ปิโตรเลี่ยม]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
palaver (vi.) เจรจา See also: ถกเถียง, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. confer
parley (vi.) เจรจา See also: เจรจา, ประชุม, สนทนา Syn. talk, converse, speak
transact (vt.) เจรจา
parley with (phrv.) เจรจาตกลงกับ
barter (vi.) เจรจาต่อรอง See also: ต่อรองการค้า Syn. trade
negotiate (vi.) เจรจาต่อรอง Syn. compromise, reconcile
negotiate (vt.) เจรจาต่อรอง Syn. compromise, reconcile
negotiate with (phrv.) เจรจาต่อรองกับ
renegotiate (vi.) เจรจาอีกครั้ง See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่
renegotiate (vt.) เจรจาอีกครั้ง See also: ต่อรองใหม่, เจรจาใหม่
palter (vi.) เจรจาแลกเปลี่ยน See also: พูดต่อรอง Syn. haggle, bargain, chaffer
assignable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. conveyable, transferable Ops. inalienable, unalienable
conciliation (n.) การเจรจาต่อรอง See also: การต่อรอง Syn. bargaining
conveyable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. assignable, transferable Ops. inalienable, unalienable
interlocutor (n.) ตัวแทนเจรจา See also: ตัวแทนในการต่อรอง (คำทางการ)
negotiability (n.) การเจรจาต่อรองกันได้
negotiable (adj.) ซึ่งสามารถเจรจากันได้ Syn. assignable, conveyable, transferable Ops. inalienable, unalienable
negotiation (n.) การเจรจาต่อรอง See also: การต่อรอง Syn. bargaining, conciliation
negotiator (n.) ผู้เจรจาต่อรอง See also: คนต่อรอง Syn. mediator
palaver (n.) การเจรจา Syn. conference, discussion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to negotiate with you!ฉันไม่อยากจะเจรจากับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can negotiate. I see no reason...เจรจากันได้นะ ไม่มีเหตุผลที่จะ...
Negotiate with tyranny?เจรจาต่อรองกับการปกครองแบบเผด็จการ?
Negotiate the treaty with Jabba, Obi-Wan will.เจรจาต่อรองสันติกับแจ๊บบ้า, โอบีวันทำ
Negotiate what?เจรจาต่อรองอะไรงั้นเหรอ
Bargain me to Louis for all your lives. You've done your best.เจรจามอบตัวข้าให้พวกท่านรอด พวกท่านทำดีที่สุดแล้ว
Negotiating peace on your behalf.เจรจาสงบศึกในนามของนายน่ะ
To renegotiate, which is bad faith.เจรจาใหม่, เจตนาไม่ดีเอาเสียเลย
He patched things up with the Okadas.เจรจาไกล่เกลี่ยกับพวกโอกาดะแล้ว
Work together, parley, as long as there's some kind of mutual gain involved.เจรจาไง ตราบใดที่เรายังสานสัมพันธ์กันได้
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ
The negotiator plays cards until Mike is back safe.การเจรจาต่อรองที่เล่นไพ่จนไมค์กลับมาอยู่ที่ปลอดภัย
He's a reasonable man open to negotiation.เขาเป็นคนมีเหตุผล ...ถึงได้เปิดเจรจา
One's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง
You're the diplomat. talk to them. all right.- นายลองเจรจาดูสิ ยอมแพ้ซะ แล้วฉันจะคืนดวงอาทิตย์ให้ นี่คือน้องสาวฉัน ฉันยกให้ ได้ยินว่า เธอเจ๋งมาก
That's right!- ลักพาตัว การเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง
Well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน
And, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง"
Everything will be fine if we can make a deal with the Count.ทุกอย่างต้องเรียบร้อย หลังเราเจรจากับเคานท์
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก
You are a tough negotiator, Charles.คุณเป็นผู้เจรจาต่อรองที่ยากชาร์ลส์
Barker refused to negotiate.Barker ปฏิเสธที่จะเจรจา
He just wants a little conversation.เขาแค่อยากเจรจาอะไรนิดหน่อย
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
They were in the Middle East negotiating peace when...ขณะที่พวกเขากำลังเจรจาสันติภาพ ที่ตะวันออกกลาง
We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel.เชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาลับ นั่นคือกำหนดการเกี่ยวกับสาธารณะรัฐแกเวล
As a precaution, we've put everyone attending the talks under surveillance.เพื่อเป็นการป้องกัน, เราได้ให้ทุกคนเฝ้าระวัง ในระหว่างที่มีการเจรจา
Paul, the son-of-a-bitch pilot wants to renegotiate his rate.พอลลูกชายของ-เลวนักบิน ต้องการที่จะเจรจาอัตราของเขา
All right, now. Me and Mr. Jenkins is all settled up.ตอนนี้ ปู่กับคุณเจนกินส์ เจรจากันเรียบร้อย
I had a date. So I sent my chief negotiator.ผมไม่ได้ไปผมมีนัด ก็เลยส่งลูกพี่ ผมไปเจรจาแทน
Then perhaps His Majesty should speak to their leader.พระองค์น่าจะเจรจากับตัวผู้นำ
Mr Neski was killed before a meet.เนสกี้ถูกฆ่า ระหว่างที่เรากำลัง เจรจาขอซื้อข้อมูลนี้จากเขา
Keep on pedaling, you're almost to a busy intersection.จะเหยียบไว้นะ เพราะดูเหมือนการเจรจาธุรกิจของเธอกำลังยุ่งอยู่
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement.คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ
Negotiation has replaced confrontation...การเจรจา เข้ามาแทนที่ การเผชิญหน้า
I better go have a word with them.เดี๋ยวผมจะออกไปเจรจาเอง

เจรจา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจรจา
Back to top