ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจตนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจตนา*, -เจตนา-

เจตนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจตนา (v.) intend See also: aim, mean, propose, object to Syn. ตั้งใจ, มุ่งหมาย, จงใจ
เจตนาดี (n.) honest intention Ops. เจตนาร้าย
เจตนาดี (v.) good will See also: good intention Syn. หวังดี Ops. ประสงค์ร้าย
เจตนาบริสุทธิ์ (n.) honest intention Syn. เจตนาดี Ops. เจตนาร้าย
เจตนารมณ์ (n.) intention See also: aim, purpose Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย
เจตนาร้าย (n.) bad faith Ops. เจตนาบริสุทธิ์
เจตนาร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, ปองร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
เจตนาไม่บริสุทธิ์ (n.) bad faith Syn. เจตนาร้าย Ops. เจตนาบริสุทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
intend(อินเทนดฺ') vt.,vi. ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา,มุ่งหมาย,มีความหมาย., See also: intender n., Syn. propose
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
malefic(มะเลฟ'ฟิค) adj. ชั่วร้าย,มีเจตนาร้าย,มีผลร้าย
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
prepense(พรีเพนซฺ') adj. ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า,วางแผนไว้ล่วงหน้า,มีเจตนา
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
reflex(รี'เฟลคซฺ) n.,adj. ปฏิกิริยาโต้ตอบที่ไม่เจตนาต่อสิ่งกระตุ้น,การสะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,สิ่งที่สะท้อนกลับ vt. (รีเฟลคซฺ) ทำให้สะท้อนกลับ,หันกลับ,หมุนกลับ,พับกลับ, See also: reflexly adv., Syn. reponse,
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี,เจตนาดี,หวังดี, Syn. wellmeaning
well-meaning(เวล'มี'นิง) adj. มีความหมายดี,มีเจตนาดี,หวังด'
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wilful(วิล'ฟูล) adj. จงใจ,มีเจตนา,โดยสมัครใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
intend(vi,vt) ตั้งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา
intent(vt) ตั้งใจ,เจตนา,มุ่งมั่น,จดจ่อ,ขะมักเขม้น
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
unwittingly(adv) โดยไม่รู้,โดยไม่เจตนา
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
voluntary(adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง
wilful(adj) เอาแต่ใจตนเอง,ดื้อรั้น,จงใจ,โดยเจตนา
wittingly(adv) โดยเจตนา,ทั้งรู้ๆ,อย่างรู้ตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
animus (L.)เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maliceเจตนาร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premeditated designเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intent to marryการแสดงเจตนาจะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformationการแก้ไขให้ตรงกับเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
volitionสัญเจตนา, ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volitional-สัญเจตนา, -ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mean by (phrv.) เจตนา See also: มุ่งหมาย, ตั้งใจด้วย, ทำให้เกิดด้วย
spirit (n.) เจตนา See also: ความมุ่งมั่น Syn. enthusiasm, will
intent (n.) เจตนา (คำทางการ) See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์ Syn. aim, intention, purpose
mean well (phrv.) เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
carve up (phrv.) เจตนาทำร้าย (คำสแลง) See also: ตั้งใจทำให้บาดเจ็บ Syn. cut up, slit up
spite (n.) เจตนาร้าย See also: ประสงค์ร้าย Syn. malice, malevolence
catty (adj.) ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. malicious, spiteful
hateful (adj.) ซึ่งมีเจตนาร้าย See also: ซึ่งมุ่งร้าย Syn. malevolent, spiteful
intended (adj.) ซึ่งมีเจตนา See also: ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
mean (vt.) มีเจตนา See also: ตั้งใจ, มุ่งหมาย Syn. intend
mean well (idm.) มีเจตนาดี
outguess (vt.) เดาท่าทีหรือเจตนา Syn. anticipate, predict
poison-pen (adj.) มีเจตนาร้าย See also: ต้องการทำลายชื่อเสียง (มักเป็นข้อเขียนที่ไม่ปรากฏนาม)
poisonous (adj.) ซึ่งส่อเจตนาร้าย See also: ซึ่งมุ่งร้าย, ซึ่งคิดปองร้าย Syn. vicious
show good faith (idm.) แสดงเจตนาดี
spiteful (adj.) มีเจตนาร้าย See also: อาฆาตพยาบาท Syn. malicious, vindictive
well-intentioned (adj.) ซึ่งเจตนาดี (แต่มักจะก่อให้เกิดผลที่ไม่ค่อยดีตามมา) Syn. well-meaning
well-meaning (adj.) ซึ่งมีเจตนาดี (แต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม) See also: ซึ่งหวังดี Syn. well-intentioned
wilful (adj.) ซึ่งจงใจ (ด้วยเจตนาไม่ดีหรือต้องการทำร้ายผู้อื่น) See also: ซึ่งเจตนา Syn. deliberate, intentional, voluntary Ops. unintentional, involuntary
witting (adj.) ซึ่งมีเจตนา See also: ซึ่งตั้งใจ Syn. deliberate, intentional Ops. unintentional
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need evidence, intent. It's not crap.ฉันต้องการหลักฐาน, เจตนา \ ไม่ใช่เรื่องเหลวไหล
Four times Lance deliberately pushed someone's fantasies too far.4 ครั้ง เจตนา ดัน ความเพ้อฝันของใครบางคนไกลเกิน
My aim is true, Don.เจตนาของฉันคือความจริง ดอน
My intentions are far more decent than wanting a peep show.เจตนาของฉันดีมากกว่าการแอบดู
At first it was just for public appearances.เจตนาของเขาตอนแรกก็เพื่อ การปรากฏตัวต่อสาธารณะ แต่...
What are your intentions?เจตนาของเจ้าคืออะไร?
Mandalore's intentions wereเจตนาของแมนดาลอร์คือ
Why are you busting my balls?เจตนาจะตามราวีหรือไง?
I mean, you would never intentionally expose these little angels to a homosexual, would you?เจตนาจะเปิดเผยเรื่องของนางฟ้าเทวดาน้อยๆเหล่านี้ ให้คนรักร่วมเพศรู้ ใช่ไหม
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ
There's a real agenda, and it's personal.เจตนาที่แท้จริง คงเป็นเรื่องส่วนตัว
Oh, their intentions. Like you wasn't a part of it.เจตนาบ้าบออะไร อย่าบอกนะว่าเธอไม่มีส่วน
I am just as bent as ever. Hellishly so.เจตนารมณ์ของข้า ยังมีอยู่
Her intentions may have been a bit misguided.เจตนารมณ์ของเขาอาจ ถูกบิดเบือนไปเล็กน้อย
Your will is as strong as my own.เจตนารมณ์ของเจ้าแรงกล้าพอๆ กับของข้า
And that was intended to prevent the states from taking away life liberty or property from black people as they had done for so much of our history.เจตนารมณ์คือป้องกันไม่ให้มลรัฐต่าง ๆ ปล้นเอาชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สินไปจากคนผิวดำ
His intentions were pure but his hopes were naive.เจตนาเขาบริสุทธิ์ แต่ความหวังเขาช่างไร้เดียงสา
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
I want you to put it where nobody can find it without a deliberate search.ฉันต้องการให้คุณที่จะนำมันที่ ไม่มีใคร สามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องมี การค้นหาโดยเจตนา
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
Steven, I'm sorry. I never meant to hurt you.สตีเว่น ฉันเสียใจนะ ฉันไม่มีเจตนาให้คุณเจ็บ
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย
You actually went into a burning aeroplane?มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคนที่มีเจตนาจะหลบหนี
It's something far more deliberate and insidious.มันเป็นอะไรที่เจตนามาก และทำอย่างลับๆ
He knew the gods' will. Will Makemake descend on us?ท่านหัวหน้าพูดถูก ท่านรู้เจตนารมณ์ของเทพเจ้า
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง..
The sex of the perpetrator isn't known and remains undetermined.เพศของเจ้านักเชิดหุ่นนั่นไม่มีใครรู้ รวมทั้งเจตนาที่แท้จริงของมันด้วย
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป
Your Majesty, I intend you no harm.ฝ่าพระบาท หม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาจะมุ่งร้าย
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต
And the Ring of Power has a will of its own.และแหวนแห่งอำนาจ ก็มีเจตนาของมันเอง
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย
To show you our goodwill, you should vote one of you to be allowed to go in town daily and bring 3 kilos of potatoe...yeah?เพื่อแสดงเจตนาที่ดีของเรา คุณควรเลือกตัวแทนหนึ่งคน เราจะยอมให้เขาเข้าไปในเมืองทุกวัน
I'm sorry... I'm not trying to pry.ขอโทษครับ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสอดรู้สอดเห็นครับ
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ
It's better that they make some public profession than the opposite.การประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ มันก็ดีกว่าไม่ทำ

เจตนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจตนา
Back to top