ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malevolence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malevolence*, -malevolence-

malevolence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malevolence (n.) การปองร้าย See also: ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด Syn. malignity, ill will Ops. benevolence
English-Thai: HOPE Dictionary
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
English-Thai: Nontri Dictionary
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the achievement of those objectives there isn't any question of malevolence or of will.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันไม่เกี่ยวกับเจตนาร้ายหรือความตั้งใจ
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้
General, we await the Malevolence at the rendezvous point.นายพล เรากำลังรอยานเมลโวแลนซ์อยู่ ณ จุดรวมพล
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0}
We're receiving a transmission from inside the Malevolence.เราได้รับการติดต่อมา จากข้างในยานเมลโวแลนซ์ครับ
The republic has launched a small strike force to attack the Malevolence.พวกสาธารณรัฐส่งหน่วยจู่โจมขนาดเล็ก ไปโจมตียานเมลโวแลนซ์
It's the Malevolence.ยานรบ Malevolence ครับ
Not sure, but judging by their level of malevolence, it's got to be at least one vagina involved.ไม่แน่ใจ แต่การยอมรับ การเลื่อนตำแหน่ง อย่างน้อยมันมีเรื่องช่องคลอดของผู้หญิงคนหนึ่ง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

malevolence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malevolence
Back to top