ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลากหลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลากหลาย*, -หลากหลาย-

หลากหลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลากหลาย (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
multifarious(มัลทิแฟ'เรียส) adj. หลากหลาย,นัก,ต่าง ๆ นา นา., See also: multifariousness n., Syn. diversified
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
parti-coloredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
sundry(ซัน'ไดร) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย pron. -Phr. (all and sundry ทุก ๆ คน)
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
variegate(แว'ริอะเกท,แว'ระเกท) vt. ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้มีหลายรูปแบบ,ทำให้หลากหลาย
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured
variegation(แวริอะเก'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การทำให้หลากหลาย,การทำให้มีหลายรูปแบบ,การทำให้มีหลายสี,ความแตกต่างกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายสี,ความกระดำกระด่าง
varietal(วะไร'อะเทิล) adj. เกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ หลากหลาย,หลากชนิด.
variety(วะไร'อิที) n. ลักษณะหลากหลาย,ความแตกต่างกัน,ชนิด,ประเภท,ชนิดต่าง ๆ ,ประเภทต่าง ๆ ,การแสดงร่วม,การแสดงหลายชนิด, Syn. difference,diversity,sort,mixture
various(แว'เรียส) adj. ต่าง ๆ กัน,หลากหลาย,ต่างชนิด,ต่างประเภท,หลายลักษณะ,มากมาย., See also: variously adv., Syn. many,varying
widely(ไวดฺ'ลี) adv. กว้างขวาง,กว้าง,กินเนื้อที่มาก,แพร่หลาย,หลากหลาย,หลายกรณี,มากมาย, Syn. broadly,amply
English-Thai: Nontri Dictionary
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
multitudinous(adj) มากมาย,มาก,หลากหลาย
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน
various(adj) ต่างๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนิด
widely(adv) อย่างกว้างขวาง,แพร่หลาย,มากมาย,หลากหลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assorted (adj.) หลากหลาย See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด Syn. mixed, varied
different (adj.) หลากหลาย Syn. various
diversify (vi.) หลากหลาย See also: มากมาย Syn. transform, permute
exclusively (adv.) หลากหลาย See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ Syn. separately
manifold (adj.) หลากหลาย See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง Syn. diverse, numerous, various
motley (adj.) หลากหลาย See also: ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง Syn. various, compound Ops. unvaried
severally (adv.) หลากหลาย See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ Syn. exclusively, separately
variegated (adj.) หลากหลาย See also: หลายประเภท, แตกต่างกัน Syn. diverse, varied
divers (adj.) หลากหลาย (คำทางการ) See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง Syn. several, certain, many, various Ops. unvaried
many-shaped (adj.) หลากหลายรูปทรง Syn. various
multiform (adj.) หลากหลายรูปทรง Syn. various, many-shaped
multicultural (adj.) หลากหลายวัฒนธรรม Syn. international, integrated
multidisciplinary (adj.) หลากหลายสาขาวิชา
multicolor (adj.) หลากหลายสี Syn. varicolored, polychrome Ops. solid-colored
multicolored (adj.) หลากหลายสี
varicolored (adj.) หลากหลายสี Syn. multicolored
bazaar (n.) ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด See also: ตลาดขายของ, ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ Syn. arcade
begonia (n.) ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม
biodiversity (n.) การมีจำนวนสัตว์และพืชหลากหลายและจำนวนมาก
broad-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย Syn. broadly-based
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่
An international crowd. This way.หลากหลายเชื่อชาติ ทางนี่จ๊ะ
Life is a crap shoot, like the millionth customer who crosses a bridge gets to shake hands with the governor.ชีวิตมีหลากหลาย เหมือนมีคนนับล้านคนข้ามสะพาน แล้วได้จับมือกับผู้ว่า
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย
This is beginning to sound less and less like your common, garden-variety subway mugging.นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เสียงน้อยลงและน้อย ... ... เหมือนกันสวนรถไฟใต้ดินหลากหลายการเรียนของคุณ
He's going to be judged by people of a different standard.เขาจะต้องถูกตัดสินจาก ผู้คนที่มีหลากหลายมาตราฐาน
Now, Ms. Kensington... did diversity jurisdiction exist in this case?เอาล่ะ มิสเคนซิงตัน มีขอบเขตอำนวจตัดสินหลากหลายในคดีนี้หรือไม่
He really likes people that are opinionated.เขาชอบความเห็นหลากหลาย
It's a different issue.มันเป็นปัญหาที่หลากหลาย คุณนาคาโอะ
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย
This is a world of many peoples, many religions!โลกนี้เป็นของผู้คนหลากหลาย หลากศาสนา
Absolutely, I find the country very diverting. Don't you agree, Darcy?แน่นอนครับ ผมว่าชนบทมีความหลากหลาย นายเห็นด้วยมั้ย ดาร์ซี่
Even if society is a little less varied than in town.แม้ว่าสังคม จะไม่มีความหลากหลายเท่าในเมือง
Less varied? Not at all.ความหลากหลายน้อยกว่ารึ ไม่มีทางเลย
London is so diverting. It's true.ลอนดอน มีแต่ความหลากหลายจริงๆ
The Mission. The score is genius. It just comes from a totally different place.The Mission สกอร์อัจฉริยะ เป็นดนตรีที่มาจากหลากหลายที่มา
She's here.เราทำงานวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับแต่ละประเทศ
It's got a lot of different names.มีชื่อเรียกขานหลากหลาย
MEN LIKE VARIETY.ผู้ชายชอบความหลากหลาย
We can use different instruments, to mix and have different types of feelings...ใช้เครื่องเล่นได้หลากหลาย ..เพื่อให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่าง
Suits today come in a lot of different patterns, from active to traditional.ทุกวันนี้ สูทมีหลากหลายรูปแบบ จากคล่องแคล่วไปถึงแบบดั้งเดิม
A shield form's also been equally usedแต่มันก็มีพลังป้องกันหลากหลายเมื่อสู้กับศัตรู เยี่ยมไปเลย จินนี่
I must say, of all the kids applying for a summer internship, you have quite a checkered history.ผมต้องพูดนะ ในบรรดาเด็กทุกคน ที่สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน เธอมีประวัติที่หลากหลายทีเดียว
Details make all the difference in this business.เรื่องนี้น่ะ ธุรกิจแบบนี้มันมีอะไรหลากหลาย
"of many and diverse cultures all over the world.ของวัฒนธรรมหลากหลายทั่วโลก
Like a kaleidoscope of myriad huesดั่งกล้องคาไลโดสโคปหลากหลายสี
Although love is communicated in a number of ways our words often reflect the condition of our heart.แม้ว่าความรักสื่อสารกันหลากหลายวิธี แต่คำพูดมักสะท้อนความรู้สึกของเรา
As well as various feeds from public and private security cameras.เนื่องจากมีข้อมูลที่หลากหลาย จากกล้องรักษาความปลอดภัย ของสาธารณะและส่วนตัว
I didn't think they had a clue what we were doing, as each album changed in its sort of concept and variety.ผมไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจ ว่าพวกเราทำอะไรกัน เพราะแต่ละอัลบั้มมีความเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับแนวคิดและความหลากหลาย
All cities with a large and diverse, transit population.ทุกเมืองเป็นเมืองใหญ่ มีความหลากหลาย มีคนเดินทางผ่านเยอะ
I've been having different versions of it since i was a little kid.ตั้งแต่ยังเด็ก ผมฝันเห็นเขาในหลากหลายเวอร์ชั่น
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
Psychiatrists see all sorts of patients, some of them teenagers.จิตแพทย์พบกับคนไข้หลากหลาย บางคนก็เป็นวัยรุ่น
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม
So, tell me, how did they end up all drawing the same thing?งั้น, บอกซิ, ไหงหลากหลายชนโบราณเขียนสิ่งเดียวกัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลากหลาย
Back to top