ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscellaneous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscellaneous*, -miscellaneous-

miscellaneous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscellaneous (adj.) เบ็ดเตล็ด See also: ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา Syn. various, mixed, varied Ops. unvaried
English-Thai: HOPE Dictionary
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled
English-Thai: Nontri Dictionary
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miscellaneousอื่นๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับฉ่าย (adj.) miscellaneous Syn. ปะปน
ติปาถะ (adj.) miscellaneous See also: diversified, sundry Syn. สารพัด, จิปาถะ, ทุกสิ่งทุกอย่าง
ปกิณกะ (adj.) miscellaneous See also: various Syn. เบ็ดเตล็ด
ร้อยแปด (adj.) miscellaneous See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of Syn. มากมายก่ายกอง
สัพเพเหระ (adj.) miscellaneous See also: trivial, trifling, insignificant
เบญจพรรณ (adj.) miscellaneous
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And by then, we need to steal ion fuel cells, a Protoid Laser, and a Ruby, plus a few miscellaneous knickknacks.และตอนนั้นเราต้องขโมย... เซลล์พลังงาน เลเซอร์โปรตอย... และทับทิม...
Even if its covered in coffee grounds and miscellaneous DNA.ไม่ว่าจะเปื้อนกาแฟ หรือดีเอ็นเอของใครก็ตาม
When there are vampires and miscellaneous undead out and about.ตอกมีพวกผีดูดเลือด และผีลืมหลุมพวกนั้นน่ะ

miscellaneous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 琐记 / 瑣記] fragmentary recollections; miscellaneous notes
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, 杂货 / 雜貨] groceries; miscellaneous goods
杂件[zá jiàn, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ, 杂件 / 雜件] miscellaneous goods
杂件儿[zá jiàn r, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖ˙, 杂件儿 / 雜件兒] miscellaneous goods
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, 杂家 / 雜家] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, 杂税 / 雜稅] miscellaneous duties; various taxes
杂项[zá xiàng, ㄗㄚˊ ㄒㄧㄤˋ, 杂项 / 雜項] miscellaneous

miscellaneous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P)
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.)
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time

miscellaneous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous FR:
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry FR: divers ; de toutes sortes ; variés
โจทย์ระคน[n. exp.] (jōt rakhon) EN: miscellaneous factors FR:
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
คละกันไป[adj.] (khla kan pa) EN: mixed ; assorted ; miscellaneous FR:
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
งานกระจุกกระจิก[n. exp.] (ngān krajuk) EN: odd jobs ; odds and ends to do ; miscellaneous things to do FR:
ปกิณกะ[n.] (pakinnaka) EN: miscellaneous FR: divers
ปกิณก-[pref.] (pakinnaka) EN: miscellaneous FR: divers
ระคน[adj.] (rakhon) EN: mixed ; mingled ; combined with ; intermingled ; miscellaneous FR: mélangé ; mêlé
เรื่องเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (reūang bett) EN: miscellanies ; miscellaneous matters FR:
ร้อยแปด[adj.] (røipaēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
ร้อยแปดพันเก้า[adj.] (røipaētphan) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one FR: mille et un/une
สัพเพเหระ[adj.] (sapphēhēra) EN: miscellaneous ; sundry FR:
ติปาถะ[adv.] (tipātha) EN: miscellaneous ; diversified FR:
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié
กระจุบกระจิบ[adv.] (krajupkraji) EN: miscellaneously FR:

miscellaneous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
divers {adj}various; miscellaneous; diverse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscellaneous
Back to top