ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diverse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diverse*, -diverse-

diverse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diverse (adj.) ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง Syn. various, several, few, many
diversely (adv.) อย่างหลากหลาย Syn. differently,
English-Thai: HOPE Dictionary
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา
"of many and diverse cultures all over the world.ของวัฒนธรรมหลากหลายทั่วโลก
"Hot Flash" Serves A Growing And Diverse Demographic.Hot Flash รายงานเรื่องประชากรที่มีอายุมากขึ้นกับสาระต่างๆ
We figured that with the right marketing strategy, we could pull from the entire student body without having an assembly, thus creating the diverse Glee Club this school has been craving.เราน่าจะดึงความสนใจได้ โดยไม่ต้องพึ่งงานประชุม นี่จะสร้างชมรมร้องเพลง แบบที่โรงเรียนนี้ปรารถนา
It can hold personalities as diverse as Martin Luther King and Genghis Khan.สามารถถือบุคลิกที่หลากหลาย มาร์ตินลูเธอร์คิงและเจงกีสข่าน
A diverse menu can only make my product stand out in an oversaturated market.เมนูหลากหลายจะทำให้โดเด่น ในตลาดที่อิ่มตัวแล้วแบบนี้
You see, on the surface we seem like just a group of people from diverse backgrounds who have become unlikely friends.โดยภายนอก เราเหมือนเป็นแค่กลุ่มคน ที่มีภูมิหลังต่างกันมาเป็นเพื่อนกัน
Their rules for governments formed the very basis of how we planned to unify 13 diverse states in a single federation.กฎของพวกเขาสำหรับรัฐบาลได้วางรากฐาน ถึงวิธีที่เราได้วางแผนที่จะรวม 13 รัฐเข้าด้วยกัน เป็นสหพันธ์
At Sword and Cross we combine college preparatory education cutting edge clinical services and diverse enrichment programs that focus on personal growth.ที่ซอร์ดแอนด์ครอสเราผสมผสาน การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา บริการด้านบำบัดนำสมัย เเละโครงการอันหลากหลายที่มุ่งเน้น
All cities with a large and diverse, transit population.ทุกเมืองเป็นเมืองใหญ่ มีความหลากหลาย มีคนเดินทางผ่านเยอะ
Well, look at this group having some kind of meeting and being so diverse.ผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งก็... โว้ว!

diverse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, 兼收并蓄 / 兼收並蓄] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, 各色各样 / 各色各樣] diverse
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
繁杂[fán zá, ㄈㄢˊ ㄗㄚˊ, 繁杂 / 繁雜] many; diverse

diverse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
議論百出[ぎろんひゃくしゅつ, gironhyakushutsu] (n) diverse arguments arising in great numbers
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P)
多岐多様[たきたよう, takitayou] (n,adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious
多彩[たさい, tasai] (adj-na,n,adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P)
多様[たよう, tayou] (adj-na,adj-no) diverse; varied; (P)
多種多面[たしゅためん, tashutamen] (n,adj-na) wide-ranging and diverse; multifarious
種類豊富[しゅるいほうふ, shuruihoufu] (n,adj-na) rich in variety; diverse; wide-ranging; multifarious; (P)

diverse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; diverse ; multi- (pref.) FR: varié ; divers ; multi- (préf.)
หลากหลาย[adj.] (lākdāi) EN: various ; multitude (of) ; different ; diverse ; a variety of ; a lot of FR:
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
นานัปการ[adj.] (nānappakān) EN: various ; diverse FR:
นานาประการ[adj.] (nānāprakān) EN: various ; diverse ; different ; a variety of FR: divers
ต่าง[adj.] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ = ต่างๆ[adj.] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ตระการ[adj.] (trakān) EN: various ; diverse FR:
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and over again ; many times ; again and again FR: plusieurs fois ; à plusieurs reprises ; à différentes reprises ; à diverses reprises
ป่าเบญจพรรณ[n.] (pābenjaphan) EN: mixed deciduous forest FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ภาษีต่าง ๆ = ภาษีต่างๆ[n. exp.] (phāsī tāng-) EN: FR: taxes diverses [fpl]
สิ่งต่าง ๆ[n. exp.] (sing tāng-t) EN: FR: choses diverses [fpl] ; objets divers [mpl]
สีสันหลากหลาย[n. exp.] (sīsan lāklā) EN: FR: couleurs diverses [fpl]
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (tham ngān l) EN: do various jobs ; do different jobs FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié

diverse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Verschiedenheit {f}diverseness
mannigfaltig; abwechslungsreich {adj}diverse
verschieden; ungleich {adj}diverse
verschieden {adv}diversely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diverse
Back to top