ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broadly-based

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broadly-based*, -broadly-based-

broadly-based ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broadly-based (adj.) ซึ่งมีหลากหลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broadly-based
Back to top