ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยด*, -หยด-

หยด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยด (v.) drop Syn. เหยาะ
หยดน้ำ (n.) drop
หยดย้อย (adj.) exquisite See also: sweet, delicate Syn. ไพเราะ
หยดเหงื่อ (n.) sweat-drop Syn. เหงื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
eye dropsหยดน้ำยาหยอดตา
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย ๆ
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
glob(กลอบ) n. หยด,หยดเล็ก ๆ ,ก้อนกลม
gutta(กัท'ทะ) n. หยด,ของประดับที่ห้อยลงมาคล้าย ตุ้มหูหรือตุ้มนาฬิกา -pl. guttae
guttateadj. เป็นหยด, See also: guttation n.
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion
minim(มิน'นิม) n. หนึ่งหยด;M;min.,จำนวนเล็กน้อยที่สุด,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,สิ่งที่ไม่สำคัญ adj. เล็กที่สุด,เล็กมาก, Syn. smallest
raindrop(เรน'ดรอพ) n. หยดน้ำฝน
rectifier(เรค'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ไข,ผู้ปรับ,เครื่องปรับ,เครื่องปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,เครื่องทำให้ไอระเหยจับตัวเป็นหยดน้ำในเครื่องกลั่น
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา
trickle(ทริค'เคิล) vi.,vt. (ทำให้) หยด,ไหลเป็นหยด,ไหลเล็กน้อย,ริน,ซึม,เคลื่อนอย่างช้า,ไปหรือมาอย่างช้า ๆ n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,ของเหลวที่ไหลช้า ๆ ,ปริมาณเล็กน้อยที่ไปหรือมาอย่างช้า ๆ, See also: tricklingly adv., Syn. dribble,drop
weep(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา,หยด,รั่ว, (หนอง) ไหล,ซึมออก, Syn. sob,cry,wail,bawl
English-Thai: Nontri Dictionary
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
drip(n) หยด,เครื่องหยดน้ำเกลือ,การให้น้ำเกลือ
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง
drop(n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ,ไหลซึมออกมา
raindrop(n) น้ำฝน,หยดฝน
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยด
trickle(n) การหยด,การไหลกระเซ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drip๑. ท่อไอกลั่นตัว๒. ชุดตัวดักไอน้ำพร้อมท่อ๓. หยดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop๑. หยด๒. ยาหยด๓. ยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ pastille] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guttationการคายน้ำเป็นหยด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seepage๑. การซึมไหล๒. การหยดน้ำเข้าทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropหยด,เป็นหยดๆ [การแพทย์]
Guttaหยด [การแพทย์]
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Droppers, Medicinalที่หยดยา [การแพทย์]
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
stalactiteหินย้อย, หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tear (n.) หยดของเหลว
dribet (n.) หยดน้ำ
drip (n.) หยดน้ำ See also: การหยดของน้ำ Syn. drain, drop, trickle
drop (n.) หยดน้ำ Syn. dribet
dewdrop (n.) หยดน้ำค้าง Syn. drop, droplet
droplet (n.) หยดน้ำค้าง Syn. drop
teardrop (n.) หยดน้ำตา Syn. tear
raindrop (n.) หยดน้ำฝน Syn. dewdrop, sprinkle
drib (n.) หยดเล็กๆ See also: จำนวนหยดเล็กๆ
driblet (n.) หยดเล็กๆ Syn. droplet, driblet
droplet (n.) หยดเล็กๆ Syn. driblet
glob (n.) หยดเล็กๆ
dew (n.) หยดเล็กๆ (ทางวรรณคดี) See also: หยดเหงื่อ, หยาดน้ำตา
bead (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob, droplet
blob (n.) หยดเหงื่อ Syn. droplet
droplet (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob
dribble (n.) ของเหลวจำนวนเล็กน้อยที่ไหลหรือหยด Syn. sprinkling, splash, squirt
drip (vi.) ทำให้หยด See also: ปล่อยให้หยด Syn. drop, till Ops. gush
entrain (vt.) นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
ink-jet (n.) ระบบการพิมพ์แบบพ่นหยดหมึกขนาดเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A drop of water is vital if you are in the desertน้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The feather of a black rooster.หยาดฝนเที่ยงคืน 12 หยด ขนไก่ตัวผู้
Verity syrup 3 drops of this and anybody will spill his darkest secretsสัจจะเซรุ่ม เพียงแค่ 3 หยด ใครก็ตามที่ดื่มเข้าไปก็จะคายความลับที่ลับที่สุดออกมา
Two drops,and the guard should be out within an hour.2 หยด ผู้คุมน่าจะหลับไปซักชั่วโมงได้
There's three blood drops on the window.มีหยดเลือด 3 หยด ที่กระจกหน้าต่าง
Has three shots in it, right? Yeah.ลงไป 3 หยด ใช่ไหม ขอบคุณ
One tear? Two tears?- ร้องไห้ 1 หยดหรือร้องไห้ 2 หยด กี่หยดดีล่ะ
I know what 10 drops will bring.ฉันรู้สิ่งที่ 10 หยด จะนำ
Six drops in each eye, and shake it well before you do it.หยอดลงในตา ข้างละ 6 หยด เขย่าขวดก่อนที่นายจะเริ่มหยอดนะ
Let me give you an exale. Here's a sink of water.หยด, หยด, หยด, หยดน้ำหยด
Pushing down on me Pressing down on you No man asks forหยดคุณ ไม่มีมนุษย์คนใดขอ
The drops, like on-- on that, like, cold beer.หยดน้ำ เหมือนกับ... เกาะตัว เกาะตัว อย่างเช่น เบียร์เย็นๆ
The shimmering tear of a mermaid.หยดน้ำตา ของนางเงือก
These empty tearsหยดน้ำตาที่ว่างเปล่าพวกนี้เลย
* there's a veil of tears between us * yeah. he's gone.หยดน้ำตาบังสายตาของเราสอง ใช่ เขาตายแล้ว
Drip, drip, the tears flow. Gently, gently, my two eyes close.หยดน้ำตาร่วงลงมาทีละหยด สองตาฉันค่อยๆปิดอย่างอ่อนโยน
Your fallen tears have called to me.หยดน้ำตาเธอเรียกฉันมา.
The saline drip is gonna Activate the thiopental.หยดน้ำเกลือ จะเข้าไปกระตุ้นสารไทโอเพนทอล...
Pour this on the object and then follow it.หยดนี่ที่สิ่งของ แล้วตามมันไป
Add a little of this to the local water supply, you'd have your confessional full every day of the week.หยดยานี้นิดหน่อย ลงในแม่น้ำในหมู่บ้าน คุณจะได้รับคำสารภาพ อย่างหมดเปลือกทุกวัน
Trickling down the back of my eyelids.หยดลงบนเปลือกตาของฉัน
The trickle becomes a stream and then a flood.หยดลงมาเป็นสาย หลังจากนั้นก็ท่วม
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง
A single drop is enough to arouse any animal.หยดเดียวก็เพียงพอแล้ว สำหรับสัตว์แต่ละตัว
A single drop of her blood.หยดเดียวโลหิตของพระนาง
You'll soon drip precious rubies...หยดเป็นทับทิมล้ำค่า...
These blood drops came from the killer.หยดเลือดพวกนี้มาจากฆาตรกร
There's little blood spatters all over the place.หยดเลือดเล็กๆ สาดกระจายทั่วพื้น
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me!
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว.
There it is: "Bring to a full rolling bubble. Add two drops oil of boil."อยู่นี่เอง : "นำฟองอากาศทั้งหมดกับน้ำมันเดือด 2 หยด.
One drop of this and her life will be mine.แค่หยดเดียวเท่านั้น ชีวิตของเธอก็จะเป็นของฉัน
Just two drops.เพียงแค่สองหยด ร่างกายก็ระบุอย่างผิดพลาดว่า
[SINGING] Raindrops on roses And whiskers on kittensฝนตกมาใส่กุหลาบ แล้วก็หยดมาใส่ลูกแมว
La la la something With stringแล้วอะไรสักอย่สงที่มีลวด หยดลงต่อไปสู่...
And need an awful lot more than a drop if I was going to get anywhere.และผมก็อยากให้เลือดพล่านเหล่านี้ มีมากกว่าเพียงแค่หยดเดียวภายในตัว ถ้าผมยังหาจากที่ไหนได้อีก
Suddenly, she pricked her finger with the needle, and her blood fell into the snow.ทันใดนั้น นางก็เผลอทำเข็มทิ่มที่ปลายนิ้ว เลือดหยดหนึ่งก็พลันร่วงลงบนผืนหิมะ
The blood you spilled was just the venom of a scheming child.เลือดทุกหยดที่ไหลออกจากตัวมัน จะทำให้ลูกข้าได้ถือกำเนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยด
Back to top