ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

droplet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *droplet*, -droplet-

droplet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
droplet (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob
droplet (n.) หยดน้ำค้าง Syn. drop
droplet (n.) หยดเล็กๆ Syn. driblet
English-Thai: HOPE Dictionary
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It could have been a microscopic droplet for all we know.มันอาจจะหยดมาเป็นหยดเล็กๆ เท่าที่ฉัีนรู้นะ
What's this? A can of droplets?นี่อะไรนี่ กระป๋องลูกอม
Before, she gave me droplets and was so kindเมื่อก่อน ให้ลูกอมหนู แล้วก็ใจดีมากเลย
Congee with egg and... dropletsข้าวต้มกับไข่ แล้วก็... ลูกอม
I got better after having a droplet!หนูรู้สึกดีขึ้น หลังจากได้กินลูกอม!
Seita-kun put Se-cchan's little bones into the can of droplets and left, never to return to Yokohanaเซตตะคุงใส่อัฐิของเซตจังไว้ในกระปุกลูกอม แล้วจาำกไป และไม่กลับไป โยโคฮานะ อีกเลย
Her saliva mixed with the blood, creating these droplets, eventually leading to full esophogeal blockage.น้ำลายปนกับเลือด ทำให้เกิดหยดเล็ก ๆ จนเต็มไปหมด
You see these droplets of ink clingingคุณเห็นหยดหมึกที่เกาะกลุ่มกัน
We're each divine beings that incorporate one energy in the universe like uh... droplets of water in a vast ocean.เราเป็นเพียงมนุษย์ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มพลังงานหนึ่งเดียวในจักรวาล เหมือนกับ
Well, now, it says here that there were water droplets and a half-filled flower vase on top of the chest of drawers, but no flowers.เอาล่ะ,ตอนนี้,มันบอกในนี้ว่า มีรอยหยดน้ำ และแจกันที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียว ตั้งอยู่ชั้นบนของตู้

droplet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer

droplet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脂肪滴[しぼうてき, shibouteki] (n) lipid droplet
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)

droplet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยาดน้ำ[n. exp.] (yāt nām) EN: drop (of water) ; droplet FR: goutte d'eau [f]
หยดน้ำฝน[n. exp.] (yot nām fon) EN: rain droplet FR: goutte de pluie [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ละออง[n.] (la-øng) EN: droplets FR: gouttelette [f]
ละอองฝน[n. exp.] (la-øng fon) EN: drizzle ; mist ; droplets of water ; fine raindrops; FR: gouttelette d'eau [f]
ทองหยอด[n.] (thøngyøt) EN: thong yot ; golden drop ; golden balls ; golden droplets ; eggdrop sweet FR: thong yot ; gouttes d'or [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า droplet
Back to top