ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dribet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dribet*, -dribet-

dribet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dribet (n.) หยดน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dribet
Back to top