ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

driblet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *driblet*, -driblet-

driblet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
driblet (n.) หยดเล็กๆ Syn. droplet, driblet
English-Thai: HOPE Dictionary
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง

driblet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment ; frill FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า driblet
Back to top